Quyết định 429/QĐ-UBND

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục lao động Ủy ban cấp huyện Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI; DANH MỤC 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 307/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở LĐTBXH (kèm hồ
sơ);
- Phòng KSTT (HCT), KGVX, TTTTĐT;
- Lưu: VT, SLĐTBXH.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Th tc hành chính ban hành mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

05 ngày làm việc

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đăng ký thành lập cơ sở

 

Không

Ngh đnh s103/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

05 ngày làm việc

Không

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

15 ngày làm việc

Không

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

15 ngày làm việc

Không

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

15 ngày làm việc

Không

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội

32 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; Phòng LĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

7

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội

Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Nơi phát hiện đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Không

8

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội

Theo thỏa thuận

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo quy định

9

Dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ cấp xã hội

07 ngày làm việc

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Không

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

3

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc cấp huyện quản lý

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi do cấp huyện quản lý

6

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

7

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

8

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

9

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

10

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

11

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục lao động Ủy ban cấp huyện Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục lao động Ủy ban cấp huyện Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu429/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục lao động Ủy ban cấp huyện Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 429/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục lao động Ủy ban cấp huyện Bến Tre

            • 01/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực