Quyết định 4293/QĐ-BCT

Quyết định 4293/QĐ-BCT năm 2016 phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4293/QĐ-BCT đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện xây dựng nông thôn mới 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4293/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật điện lực ngày 01 tháng 7 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định các quy tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện (QCVN 01:2008/BCT);

Căn cứ Quy phạm trang bị điện: Từ 11 TCL-18-2006 đến 11 TCL-21-2006;

Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), ngày 08 tháng 12 năm 2006 về Quy định kthuật điện nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Các xã khu vực nông thôn đang sử dụng điện, có trong danh mục xây dựng nông thôn mới của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Đối với các xã đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí s4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại;

c) Khuyến khích áp dụng trong quá trình thiết kế, xây dựng công trình điện nông thôn, nhưng không phải là điều kiện đủ để nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.

2. Tiêu chí xã đạt nông thôn mi về điện

Xã đạt chuẩn nông thôn mới về điện phải đạt Tiêu chí s4 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bao gồm:

a) Tiêu chí 4.1: Có hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện;

b) Tiêu chí 4.2: Đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

3. Phương pháp đánh giá

3.1. Phương pháp chung

Phương pháp chung: Nhận dạng, cập nhật tài liệu pháp lý, tài liệu thống kê để đánh giá. Không tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và những công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành;

Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quy định chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.2. Đánh giá hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện (tại Tiêu chí 4.1): Chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.3. Đánh giá việc sử dụng điện thường xuyên (tại Tiêu chí 4.2)

a) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ lưới điện quốc gia: Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sản xuất, sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình;

b) Đối với khu vực sử dụng nguồn từ năng lượng tái tạo, trạm diezen độc lập: Đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày, đủ nguồn năng lượng sử dụng cho các thiết bị sinh hoạt, chiếu sáng trong gia đình. Số giờ cấp điện trong ngày đảm bảo lớn hơn 12 giờ/ngày đối với khu vực đất liền và lớn hơn 08 giờ/ngày đối với khu vực hải đảo;

c) Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên: Đánh giá chi tiết theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.4. Đánh giá việc sử dụng điện an toàn (tại Tiêu chí 4.2)

a) Hệ thống điện ngoài nhà đạt các tiêu chí theo phương pháp đánh giá nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này;

b) Hệ thống điện trong nhà đạt tiêu chí theo phương pháp đánh giá nêu trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 10826/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc; miền Trung; miền Nam; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐTƯ CTMTQG xây dựng NTM (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BCĐ CTMTQG xây dựng NTM các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT,TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN MỚI THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(kèm theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày
28 tháng 10 năm 2016)

STT

Mục đánh giá

Thành phần đánh giá

Nội dung đánh giá

Nhận dạng đánh giá

Mức đánh giá

Ghi chú

I

Hệ thng cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định (Tiêu chí 4.1)

Đạt

 

1

Đường dây trung áp

Đạt

 

1.1

Hồ pháp lý

đạt

 

1.1.1

Thủ tục, hồ sơ.

Dự án đầu tư.

Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cp có thẩm quyền.

Có hsơ, có Quyết định phê duyệt.

Đạt

Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý.

1.1.2

Hồ sơ thiết kế.

Đạt

1.1.3

Hồ sơ nghiệm thu.

Đạt

1.2

An toàn điện

đạt

 

1.2.1

Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về an toàn điện.

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.

Đến mặt đt tự nhiên khu vực đông dân cư.

≥ 7 m

Đạt

 

1.2.2

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.

≥ 5,5 m

Đạt

 

1.2.3

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.

≥ 4,5 m

Đạt

 

1.2.4

Đến mặt đường ô tô.

≥ 7 m

Đạt

 

1.2.5

Đến mặt ray đường sắt.

≥ 7,5 m

Đạt

 

1.2.6

Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.

tĩnh không +1,5 m

Đạt

 

1.2.7

Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại.

≥ 5,5 m

Đạt

 

1.2.8

Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.

≥ 2,5 m

Đạt

 

1.2.9

Từ đường điện áp 22kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.

≥ 2m

Đạt

 

1.2.10

Từ đường điện áp 35kV đến đường dây có cấp điện áp thấp hơn.

≥ 3m

Đạt

 

1.2.11

Đến đường dây thông tin.

≥ 4 m

Đạt

 

1.2.12

Đến mặt đê, đập.

≥ 6 m

Đạt

 

1.2.13

Chiều rộng hành lang giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng.

Khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh.

Dây bọc 22kV

1m

Đạt

Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào dây dẫn điện.

1.2.14

Dây bọc 35kV

1,5m

Đạt

1.2.15

Dây trần 22kV

≥ 2m

Đạt

1.2.16

Dây trần 35kV

≥ 3m

Đạt

1.2.17

Biển báo an toàn.

Có Biển báo cm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển chỉ dẫn; Biển báo an toàn.

100%

Đạt

 

1.2.18

An toàn cho người và vật nuôi.

Dây nối đất: dây ni từ xà, dây néo hoặc dây trung tính đến cọc tiếp địa.

Không bị dỉ st hoặc đứt, có nối vào cọc tiếp đất.

Đạt

 

1.3

Cung cấp điện

Đạt

 

1.3.1

Nguồn điện cung cấp.

Đảm bảo về nguồn cấp.

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

1.3.2

Đảm bảo điện áp.

Điện áp phía thứ cấp.

không vượt quá +5%; - 10% điện áp định mức.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

1.5

Kết cấu chịu lực

Đạt

 

1.5.1

Thông tin, số liệu kỹ thuật đnhận dạng về kết cu chịu lực.

Cột bê tông.

Xác định mức độ vỡ, nứt bê tông

Không để hở cốt thép bên trong.

Đạt

 

1.5.2

Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột.

Không nghiêng quá 1/150 xH.

Đạt

H: Chiều cao cột

1.5.3

Cột thép.

Xác định các thanh thép và bu lông.

Đủ các thanh thép không bị cong; sơn hoặc mạ chống dỉ không bị bong.

Đạt

 

1.5.4

Độ nghiêng dọc hoặc ngang tuyến chiếu xuống từ ngọn cột.

Không nghiêng quá 1/200 xH

Đạt

H: Chiều cao cột

1.5.5

Kết cấu hỗ trợ chịu lc.

Dây néo thép, thanh chống.

Có bảo vệ chống dỉ theo quy định

Đạt

 

1.5.6

Móng néo.

Được bảo vchống xói lở.

Đạt

 

1.5.7

Móng cột.

Móng bê tông, trụ ...

Được bảo vkhông bị xói lở.

Đạt

 

1.5.8

Xà giá đỡ

Xà đỡ, néo dây điện.

Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.

Đạt

 

1.5.9

Giá đỡ và kết cấu khác.

Được bảo vệ chng dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.

Đạt

 

1.6

Vn hành

đt

 

1.6.1

Nhận dạng về quy trình vận hành.

Các quy trình vận hành.

Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.

Có quy trình đầy đủ.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

1.6.2

Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.

Có quy trình đầy đủ.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2

Trạm biến áp phân phối

Đạt

 

2.1

Hồ sơ pháp

Đạt

 

2.1.1

Thủ tục, hồ sơ.

Dự án đầu tư.

Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt.

Đạt

Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tỉnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý.

2.1.2

Hồ sơ thiết kế.

Đạt

2.1.3

Hồ sơ nghiệm thu.

Đạt

2.2

An toàn điện

Đạt

 

2.2.1

Thông tin, số liu kỹ thuật đnhận dạng về an toàn điện.

Khoảng cách giữa phần mang điện với các bộ phận, công trình xung quanh.

Đến 22 kV

≥ 2,0 m

Đạt

Không có cây cối có thể đổ hoặc xô cành vào các kết cấu công trình trạm biến áp

2.2.2

Đến 35 kV

≥ 3,0 m

Đạt

2.2.3

Nối đất

Dây nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét.

Có đủ các điểm nối đất, dây nối đất không bị dỉ hoặc bị đứt.

Đạt

 

2.2.4

Biển báo an toàn.

Biển báo cấm; Biển báo nguy hiểm, cảnh báo; Biển ch dn; Biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định.

100%

Đạt

 

2.3

Cung cấp điện

Đạt

 

2.3.1

Nguồn điện cung cấp.

Đảm bảo về nguồn cấp.

Dung lượng vận hành trạm theo nhu cầu sử dụng điện.

≤ công suất định mức máy biến áp.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2.3.2

Đảm bảo về chất lượng điện.

Điện áp phía hạ áp tại đầu ra.

Không vượt quá +5%; - 10% điện áp định mức.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt

2.4

Vận hành

đạt

 

2.4.1

Nhận dạng về quy trình vận hành.

Mua bán điện.

Tỷ lệ số công tơ đo đếm điện điện năng khách hàng còn trong thời gian kiểm định, còn nguyên kẹp chì.

100%

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2.4.2

Có đồng hồ kiểm tra các thông số vận hành (V;A; TU;TI) trm đảm bảo các thông số kỹ thuật đang vận hành.

100%

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2.4.3

Thao tác, vận hành

Thiết bị đóng cắt được kiểm tra đủ tiêu chuẩn đóng cắt trước khi thao tác.

Có hồ sơ

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2.4.4

Thiết bị bảo vệ được kiểm tra, bảo trì theo quy định hiện hành.

Có hồ sơ

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

2.5

Kết cấu chịu lực, bảo vệ

đạt

 

2.5.1

Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dạng về kết cấu chịu lực.

Cột điện.

Cột bê tông.

Không bị vỡ, nứt bê tông để hở cốt thép bên trong.

Đạt

 

2.5.2

Cột thép

Không nghiêng, các thanh thép đầy đủ, được bảo vệ chống dỉ sắt.

Đạt

 

2.5.3

Móng cột.

Móng bê tông, trụ.

Được bảo vệ không bị xói lở.

Đạt

 

2.5.4

Giá đỡ thiết bị.

Xà đỡ, dây néo cột điện.

Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa.

Đạt

 

2.5.5

Giá đỡ và kết cấu khác.

Được bảo vệ chống dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được nối vào cọc tiếp địa

Đạt

 

2.5.6

Cổng, hàng rào bảo vệ trạm (nếu có).

Hàng rào.

Móng bờ rào không bị xói mòn, tường rào không bị bong vữa, thủng lỗ, nứt mạch vữa.

Đạt

 

2.5.7

Cổng ra vào.

Có cửa, khóa, ngăn được người và vật nuôi, không bị cong vênh, vật liệu bằng thép không bị dsắt.

Đạt

 

3

Đường dây hạ áp

Đạt

 

3.1

Hồ sơ pháp lý

 

 

3.1.1

Thủ tục, hồ sơ

Dự án đầu tư

Hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Có hồ sơ, có Quyết định phê duyệt

Đạt

Trường hợp không có hoặc thất lạc hồ sơ, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Tnh/huyện hướng dẫn, hỗ trợ cho các cấp, đơn vị quản lý bán điện hoàn thiện hồ sơ để quản lý.

3.1.2

Hồ sơ thiết kế

Đạt

3.1.3

Hồ sơ nghiệm thu

Đạt

3.2

An toàn điện

đạt

 

3.2.1

Thông tin, số liệu kỹ thuật để nhận dng về an toàn điện.

Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên và công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây.

Đến mặt đất tự nhiên khu vực đông dân cư.

≥ 5,5 m

Đạt

 

3.2.2

Đến mặt đất tự nhiên khu vực ít dân cư.

≥ 5 m

Đạt

 

3.2.3

Đến mặt đất tự nhiên khu vực khó đến.

≥ 4 m

Đạt

 

3.2.4

Đến mặt đường ô tô cấp I, II.

≥ 7m

Đạt

 

3.2.5

Đến mặt đường ô tô các cp còn lại.

≥ 6m

Đạt

 

3.2.6

Đến mặt ray đường sắt.

≥ 7,5 m

Đạt

 

3.2.7

Đến mức nước cao nhất ở sông, hồ, kênh có tàu thuyền qua lại.

nh không +1,5 m

Đạt

 

3.2.8

Đến bãi sông và nơi ngập nước không có thuyền bè qua lại.

≥ 5,5 m

Đạt

 

3.2.9

Đến mức nước cao nhất trên sông, hồ, kênh mà thuyền bè và người không thể qua lại được.

≥ 2,5 m

Đạt

 

3.2.10

Đến đường dây thông tin.

≥ 1,25 m

Đạt

 

3.2.11

Đến mặt đê, đập.

≥ 6 m

Đạt

 

3.2.12

Nối đất.

Ni đất lặp lại cho dây trung tính, nối đất vỏ thiết bị.

không bị đứt hay dỉ sét.

Đạt

 

3.2.13

Điện trở ni đất đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao che chắn, khó có thể bị sét đánh trực tiếp.

< 50Ω

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.2.14

Điện trở nối đất đối với các đường dây đi qua khu vực trống trải không có nhà cửa, công trình, cây cối che chắn, đường dây dễ bị sét đánh trực tiếp.

< 30Ω

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.2.15

Biển báo an toàn.

Có biển báo cấm; biển báo nguy hiểm, cảnh báo; biển chỉ dẫn; biển báo yêu cầu có kích thước theo quy định.

100%

Đạt

 

3.3

Chất lưng điện năng

đạt

 

3.3.1

Thông tin, số liệu nhận dạng chất lượng điện năng sử dụng.

Điện áp

Trong điều kiện bình thường, độ lệch điện áp cho phép so với điện áp danh định của lưới điện và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do hai bên thỏa thuận.

trong khoảng ± 5%

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.3.2

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự c, độ lệch điện áp cho phép.

từ +5% đến -10%;

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.3.3

Tần s

Trong điều kiện bình thường, độ lệch tần số hệ thống điện cho phép so với tần số danh định là 50Hz.

trong phạm vi ± 0,2Hz

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.3.4

Đối với lưới điện chưa ổn định sau sự cđơn lẻ, độ lệch tn số cho phép so với tần số danh định là 50Hz.

trong phạm vi ± 0,5Hz

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.4

Dây dn điện

đạt

 

3.4.1

Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn hạ áp.

Kiểu đi dây.

Đảm bảo an toàn điện.

Lắp trên sứ cách điện có xà đỡ sứ, không mc dây dẫn điện trên cây xanh, gá trên mái nhà.

Đạt

 

3.4.2

Kết nối dây.

- Mối nối phải được nối bng ống nối ép chặt hoặc bắt siết ốc chắc chắn.

số lượng gíp kẹp ≥ 2 bộ.

Đạt

 

3.4.3

An toàn dẫn điện.

Dòng điện làm việc lớn nhất dây dẫn.

Nhỏ hơn dòng điện phát nóng dây dẫn

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

3.4.4

An toàn cách điện.

Dây trn.

Có sứ cách điện trên cột

Đạt

 

3.4.5

Dây bọc.

Dây không nứt, rách, có sứ cách điện trên cột

Đạt

 

3.4.6

Dây cáp dẫn điện.

Được chôn dưới đất hoặc treo có cáp thép chịu lực.

Đạt

 

3.4.7

An toàn về cơ học.

Dây trần và dây bọc.

Dây không bị bong đứt sợi cáp bện.

Đạt

 

3.5

Kết cấu chịu lực

đạt

 

3.5.1

Thông tin, số liệu kỹ thuật đnhận dạng về kết cấu chịu lực.

Cột điện.

Cột bê tông.

Không bị vỡ, nứt bê tông để hở ct thép bên trong.

Đạt

 

3.5.2

Cột thép.

Không nghiêng, các thanh thép đầy đủ, được bảo vchống dỉ sắt.

Đạt

 

3.5.3

Cột gỗ, tre trên nhánh rẽ về hộ gia đình.

Cao tối thiểu 5m, đường kính ngọn tối thiểu 80mm, được xử lý chống mối mục.

Đạt

 

3.5.4

Kết cấu hỗ trợ chịu lực.

Dây néo thép, thanh chống.

Có bảo vệ, chống dỉ sắt.

Đạt

 

3.5.5

Móng néo.

Được bảo v chng xói lở.

Đạt

 

3.5.6

Móng cột.

Móng bê tông, trụ.

Được bảo vkhông bị xói lở.

Đạt

 

3.5.7

Móng đà cản.

Được bảo vệ không bị xói lở.

Đạt

 

3.5.8

Móng đất.

Được bảo vệ không bị xói lở.

Đạt

 

3.5.9

Xà giá đỡ.

Xà đỡ, néo dây điện.

Được bảo vệ chng dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được ni vào cọc tiếp địa.

Đạt

 

3.5.10

Giá đỡ và kết cấu khác.

Được bảo vệ chng dỉ, không bị vặn, cong, vênh, được ni vào cọc tiếp địa.

Đạt

 

3.6

Vận hành

Đạt

 

3.6.1

Nhận dạng về quy trình vận hành.

Đường dây.

Sơn chỉ rõ tên và mạch trên các vị trí cột.

Có đánh số.

Đạt

 

3.6.2

Các quy trình vận hành.

Quy trình kiểm tra an toàn vận hành.

Có sổ theo dõi.

Đạt

 

3.6.3

Quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố.

Có sổ theo dõi.

Đạt

 

3.6.4

Trong mạch điện ba pha bn dây.

thiết bị đóng cắt (áp-tô-mát, cầu dao, cầu chì) đặt trên dây pha.

Cắt thiết bị các dây không có điện.

Đạt

 

3.6.5

Trong mạch điện một pha hai dây.

áp-tô-mát, cầu chì và công tắc đặt trên dây pha.

Cắt thiết bị hai dây không có điện.

Đạt

 

4

y dẫn về hộ gia đình sau công tơ điện và công tơ điện

Đạt

 

4.1

Dây sau công tơ

Đạt

 

4.1.1

Nhận dạng về chủng loại, thông tin số liệu dây dẫn sau công tơ.

Loại dây dẫn về hộ gia đình.

Tiết diện dây bọc cách điện hoặc cáp điện phải phù hợp với công suất sử dụng của các hộ sử dụng điện.

Dây bọc cách điện, tiết diện tối thiểu 2,5mm2

Đạt

 

4.1.2

An toàn treo dây dẫn.

Khoảng cách từ công tơ về nhà dưới 20m.

Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc sử dụng kẹp hãm, kẹp siết 2 đầu.

Đạt

 

4.1.3

Khoảng cách từ công tơ về nhà từ 20m trở lên.

Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc sử dụng kẹp hãm, kẹp siết 2 đầu, có cột đỡ trung gian.

Đạt

 

4.1.4

Dây dẫn căng vượt đường ô tô.

Có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp, có dây văng đỡ dây, khoảng cách an toàn tới đất kiểm tra theo tiêu chuẩn đường dây hạ áp.

Đạt

 

4.2

Kết cấu sau công tơ điện và loại công tơ

đạt

 

4.2.1

Thông tin, số liệu nhận dng.

Cột đỡ trung gian.

Loại cột.

Ghoặc tre, cao ≥ 4,0m, đường kính ≥ 80mm.

Đạt

 

4.2.2

Bảo vệ an toàn cho cột.

Được chôn dưới đất, không bị nghiêng, không ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại.

Đạt

 

4.2.3

Hợp đồng mua bán điện.

Các hộ dân ký hợp đồng mua bán điện theo giá quy định của Chính phủ.

100% các hộ dân được ký hp đồng.

Đạt

Đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cung cấp kết quả để đánh giá: đạt/không đạt.

4.2.4

Công tơ điện.

Chất lượng.

Có kiểm đnh còn thời hạn, được kẹp chì niêm phong.

Đạt

 

4.2.5

Bảo vệ công tơ.

Hòm công tơ.

Công tơ được đặt trong hòm comporit hoặc sơn tĩnh điện treo trên cột hoặc tường nhà.

Đạt

 

4.3

Điện trong nhà

Đạt

 

4.3.1

Thông tin, số liệu nhận dạng.

Bảng điện tổng.

Có cầu chì/aptomat, công tắc, cắm đặt cố định trên tường hoặc khung nhà.

100% các hộ dân

đạt

Trưởng thôn (bn, buôn) báo cáo đánh giá chung, cung cấp kết quả để đánh giá đạt/ không đạt. Các hộ chưa đạt, nếu có cam kết cải tạo, nâng cấp trong vòng 6 tháng thì được đánh giá là đạt trong năm.

4.3.2

Dây điện

Có vỏ cách điện, dây điện được cố định trên tường hoặc khung nhà hoặc chôn trong tường.

100% các hộ dân

đạt

II

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên (Tiêu chí 4.2)

 

Đạt

 

1

Khu vực lưới điện kết nối lưới điện quốc gia

đạt

 

1.2

Thông tin nhận dạng về sử dụng điện lưới quốc gia.

Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên.

Tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

≥ 99%

Đạt

 

1.3

Đối với vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

≥ 98%

Đạt

 

1.4

Đối với vùng trung du miền núi phía bắc; các xã theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

≥ 95%

Đạt

 

1.5

Ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Thông báo cho khách hàng biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện.

≥ 05 ngày

Đạt

 

1.6

Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong 3 ngày liên tiếp

Đạt

 

2

Khu vực sử dụng điện từ nguồn năng lượng tái tạo, trạm Diezen độc lập

đạt

 

2.1

Nguồn năng lượng tái tạo.

Có công suất ≥ 50KW.

Tổ chức có giấy phép hoạt động điện lực.

Tỷ lệ hộ dân khu vực nhà máy kết nối ≥ 95%.

Đạt

 

2.2

Có công suất < 50KW.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán điện trực tiếp.

Tỷ lệ hộ dân khu vực nhà máy kết nối ≥ 85%.

Đạt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4293/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4293/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2016
Ngày hiệu lực28/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4293/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4293/QĐ-BCT đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện xây dựng nông thôn mới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4293/QĐ-BCT đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện xây dựng nông thôn mới 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4293/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành28/10/2016
       Ngày hiệu lực28/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4293/QĐ-BCT đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện xây dựng nông thôn mới 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4293/QĐ-BCT đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện xây dựng nông thôn mới 2016

          • 28/10/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/10/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực