Quyết định 43/2006/QĐ-UBND

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 06/2013/QĐ-UBND thẩm quyền của cơ quan nhà nước hoạt động tín ngưỡng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh tại tờ trình số 331/CV-TGT ngày 15/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày kí.

Những quy định trước đây có nội dung trái với quy định được ban hành kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Tôn giáo Chính phủ - b/cáo;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.TU, UBND tỉnh - b/cáo;
- Ban Dân vận TU, UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VHXH, NC, TH, VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
( Ban hành kèm theo Quyết định số 43 /2006/QĐ-UBND ngày 13 /11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định của pháp luật, có trách nhiệm thực hiện công tác quản lí nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Điều 2. Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Tôn giáo - Dân tộc các huyện, thị, thành phố là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lí nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo.

Điều 3. Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Tôn giáo - Dân tộc các huyện, thị, thành phố trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, cần tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1. Tham mưu Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công tác quản lí nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành văn bản qui phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí.

4. Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

5. Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp về chính sách và thực hiện chính sách tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc, nhân sĩ tôn giáo.

6. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và các đoàn thể cùng cấp để giải quyết các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương II

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ BAN TÔN GIÁO TỈNH

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

2. Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

3. Chấp thuận việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lí vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lí về hình sự.

4. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ và có ý kiến về hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo diễn ra trên địa bàn gởi Ban Tôn giáo Chính phủ.

5. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

 Những nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết. Nếu nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo Chính phủ.

Điều 5. Trưởng Ban tôn giáo tỉnh:

1. Cấp đăng kí hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

2. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền giải quyết một số nội dung công việc cụ thể như sau:

a) Tiếp nhận đăng kí hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

b) Cấp đăng kí cho dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

c) Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng pháp luật, giáo lí cho những người chuyên hoạt động tôn giáo.

d) Tiếp nhận đăng kí việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử các chức sắc và nhà tu hành trong các tôn giáo gồm: Các thành viên Ban Trị sự tỉnh, Ban đại diện huyện, thị, thành phố, các hàng giáo phẩm từ Đại đức trở xuống (Phật giáo); Linh mục và các chức danh Hạt trưởng, Chánh xứ, Phó xứ (Công giáo); Đại diện tỉnh, Quản nhiệm, Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo (Tin Lành); Đại diện tỉnh, Trợ lí đạo sự, Ban Trị sự cấp cơ sở (Phật giáo Hoà Hảo); Đại diện Hội đồng Chưởng quản, Chánh Cai quản, Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư (Cao đài ); Ban Đại diện tỉnh, các Tiểu ban ( Hồi giáo ); những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác.

đ) Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc.

Những công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban tôn giáo tỉnh thì Ban tôn giáo tỉnh tiếp nhận hồ sơ, phối hợp các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

1. Những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

a) Tiếp nhận đăng kí hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

b) Cấp đăng kí cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

c) Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

d) Tiếp nhận đăng kí thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

đ) Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng kí của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

e) Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở.

g) Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra, ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

h) Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo.

i) Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

2. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền giải quyết một số nội dung công việc cụ thể như sau:

a) Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng trên địa bàn, bao gồm:

- Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu.

- Lễ hội tín ngưỡng lần đầu được khôi phục lại sau nhiều năm bị gián đoạn.

- Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kì nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.

b) Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng kí của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị, thành phố và ngoài tỉnh.

c) Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra trong, ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị, thành phố và ngoài tỉnh.

d) Cấp giấy phép cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại các công trình kiến trúc phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo có qui mô vừa và nhỏ (loại công trình từ cấp 4 trở xuống) như: cổng, hàng rào, nhà khách, nhà ở… trong khuôn viên cơ sở thờ tự.

đ) Tiếp nhận đăng kí việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong các tôn giáo gồm: Các thành viên Ban hành giáo (Công giáo); Ban Chấp sự (Tin lành); Ban quản trị Thánh đường (Hồi giáo); Ban cai quản (Cao đài); Ban quản tự (Phật giáo Hoà Hảo); Ban quản tự, Ban hộ tự, Ban hộ trì (Phật giáo); những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác.

Những nội dung công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thì Phòng Tôn giáo - Dân tộc tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo thẩm quyền. Nếu nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Tôn giáo tỉnh thì có ý kiến chứng chuyển và hướng dẫn cá nhân, tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo tỉnh.

Điều 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc qui định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của chính phủ.

2. Tiếp nhận đăng kí chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

3. Tiếp nhận việc đăng kí người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo.

4. Tiếp nhận thông báo sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

5. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.

Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với ban, ngành chức năng xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết theo thẩm quyền; nếu nội dung thuộc thẩm quyền của cấp trên, thì chứng chuyển và hướng dẫn nộp hồ sơ tại Phòng Tôn giáo - Dân tộc huyện, thị, thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thời hạn giải quyết từng nội dung công việc của Quy định này, căn cứ theo thời hạn được quy định cụ thể tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.

Điều 9.

1. Các vụ việc quan trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trước khi xem xét giải quyết, phải xin ý kiến Ban chỉ đạo công tác tôn giáo cùng cấp. Riêng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, ngoài việc xin ý kiến Ban chỉ đạo công tác tôn giáo cùng cấp, phải báo cáo Ban Tôn giáo tỉnh.

2. Trưởng Ban tôn giáo tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về nội dung giải quyết những công việc được phân công phụ trách và được ủy quyền.

3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, có ý kiến bằng văn bản và gởi đúng thời gian những vấn đề cần tham khảo giúp Ban Tôn giáo tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố; Phòng Tôn giáo - Dân tộc các huyện, thị, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2006
Ngày hiệu lực23/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLâm Minh Chiếu
        Ngày ban hành13/11/2006
        Ngày hiệu lực23/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2006/QĐ-UBND thẩm quyền cơ quan nhà nước