Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKH&ĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ tại Thông báo số 691-TB/BTCTU ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Sơn La tại Tờ trình số 1345/TTr-SNV ngày 04 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKH&ĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo quy định của nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.

Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế Ngành;

- Phòng Văn xã;

- Phòng Quy hoạch;

- Phòng Xây dựng cơ bản;

- Phòng Kinh tế đối ngoại - Xúc tiến đầu tư.

3. Biên chế

Biên chế hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh do Trung ương giao;

Việc bố trí cán bộ, công chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo;
- Lưu: VT, NC, D70b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực19/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Chí Thức
       Ngày ban hành09/12/2009
       Ngày hiệu lực19/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2009/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Đầu tư