Quyết định 43/2010/QĐ-UBND

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên" do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2010/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2003 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;
Căn cứ Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 324/KHCN-CN ngày 22/11/2010 về việc đề nghị ban hành các quy chế về nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và văn bản thẩm định số 1486/TP- XDVB ngày 03/11/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ma Thị Nguyệt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý chất lượng mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này áp dụng cho tất cả các sản phẩm từ chè của các thành viên đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” theo Quy chế cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

2.1. Sản phẩm trong phạm vi của Quy chế này được hiểu là thương phẩm của các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và đã sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” trên bao bì sản phẩm.

2.2. Quản lý chất lượng sản phẩm là hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và của các cơ quan quản lý chất lượng tỉnh Thái Nguyên nhằm đảm bảo sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng theo quy định.

Điều 3. Chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

3.1. Các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” phải được sản xuất, chế biến và bảo quản theo đúng quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến, bảo quản cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

3.2. Các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” khi được kinh doanh trên thị trường phải bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên theo quy định.

Điều 4. Quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

4.1. Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm tổ chức hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm chè Thái Nguyên theo đúng quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến, bảo quản cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

4.2. Các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm tổ chức hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên nhằm đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên theo quy định.

4.3. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thành lập cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

4.4. Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra chất lượng định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè Thái Nguyên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm xuất trình giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm và cung cấp mẫu sản phẩm từ chè Thái Nguyên cho cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” theo yêu cầu.

4.5. Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm thu thập mẫu và tiến hành phân tích nhằm kiểm tra chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điều 5. Vi phạm Quy chế.

5.1. Các hành vi vi phạm quy chế quản lý chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm:

- Không tổ chức hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

- Không tuân thủ đúng quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến, bảo quản cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

- Không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” khi được kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất.

5.2. Các hành vi vi phạm quy chế quản lý chất lượng sản phẩm của cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” bao gồm:

- Không tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra thường xuyên.

- Không lấy mẫu và phân tích mẫu sản phẩm theo đúng quy trình.

- Không có biện pháp xử lý vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Điều 6. Xử lý vi phạm Quy chế.

6.1. Các tổ chức, cá nhân có quyền phát hiện và thông tin về những hành vi vi phạm Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc của cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” về Ban quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”

6.2. Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm “Chè Thái Nguyên” có quyền đề xuất Ban quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và các cơ quan chức năng khác xử lý các vi phạm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6.3. Quyết định xử lý vi phạm được công bố công khai bằng văn bản gửi đến cơ sở vi phạm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

7.1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” quy định tại Quy chế này.

7.2. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực thi Quy chế này.

7.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ chè Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này. Điều 8. Hiệu lực thi hành.

8.1. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có hiệu lực thi hành.

8.2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Ma Thị Nguyệt
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu

  • 06/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực