Quyết định 43/2013/QĐ-UBND

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử đã được thay thế bởi Quyết định 64/2017/QĐ-UBND nhuận bút thù lao tác phẩm trên Cổng thông tin điện tử An Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Liên Bộ: Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 53/TTr-STTTT ngày 19/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và bãi bỏ Quyết định số 3030/QĐ-CTUB ngày 24/12/2002 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành chế độ nhuận bút phục vụ trang thông tin điện tử An Giang trên mạng Internet.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/ 2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với các tác phẩm được đăng trên các trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và các khoản chi cho hoạt động của ban biên tập các trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao

1. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được đăng trên các trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng hưởng thù lao là người cung cấp các tác phẩm sưu tầm, các thành viên Ban biên tập thực hiện các công việc liên quan đến việc quản trị, vận hành trang thông tin điện tử: thực hiện việc quản trị nội dung, duyệt tin, biên tập lại tin, cập nhật tác phẩm lên trang thông tin điện tử, hợp đồng cung cấp thông tin.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://www.angiang.gov.vn) và các cổng con (sub-portal) của các đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh được tích hợp hoặc không tích hợp bên trong cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử do các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung; quản lý, vận hành hoặc thuê đơn vị khác quản lý, vận hành (sau đây gọi chung là trang thông tin điện tử của tỉnh).

2. Nhuận bút là khoản tiền do cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm khi tác phẩm được đăng lên các trang thông tin điện tử của tỉnh.

3. Thù lao là khoản tiền do cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm trả cho người sưu tầm, cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin; cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc biên tập, vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Điều 4. Nguồn kinh phí hoạt động, chi trả nhuận bút và thù lao

1. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao của các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử sử dụng trong dự toán được giao hàng năm, nguồn thu được để lại và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, Ban Biên tập lập dự toán kinh phí nhuận bút, thù lao tổng hợp vào dự toán chi của cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHI NHUẬN BÚT, CHI THÙ LAO

Điều 5. Phân loại tác phẩm

1. Theo tính chất:

Các tác phẩm đăng trên Trang thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được phân theo nhóm tin, bài, ảnh minh họa và được chia thành 3 loại chủ yếu, cụ thể:

- Loại I: Tác phẩm phải mang tính thời sự cao; phát hiện vấn đề; có tác động tích cực đến dư luận xã hội; thực hiện trong điều kiện khó khăn; tốn nhiều thời gian.

- Loại II: Tác phẩm phải phản ánh kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân Tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và các vấn đề mang tính thời sự.

- Loại III: Tác phẩm phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Theo thể thức:

- Tin sưu tầm: Tin đã được đăng tại các Báo điện tử, trang thông tin điện tử khác được chọn lọc nội dung và đăng lại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

- Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; văn bản; có sự so sánh đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

- Bài viết: Phân tích, tổng hợp kinh tế xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

- Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ 1 hay nhiều nguồn tin tiếng Việt liên quan; có lựa chọn thông tin, tổng hợp, xâu chuỗi nội dung thông tin.

- Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ 1 hay nhiều nguồn tiếng Anh liên quan, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung vấn đề.

- Tin ảnh: là ảnh chụp có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin, bài viết.

- Ảnh thiết kế, ảnh nghệ thuật: là ảnh chụp nghệ thuật chất lượng cao hoặc hình ảnh được thiết kế từ phần mềm vi tính.

- Bài phỏng vấn: chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rõ ràng; thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn.

- Bài viết theo đơn đặt hàng: là bài viết do Ban biên tập đề nghị một tổ chức, cá nhân viết bài theo chủ đề do Ban biên tập đề nghị.

- Trả lời chính sách: Các cơ quan nhà nước trả lời những câu hỏi thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội của bạn đọc gửi trực tuyến Ban biên tập.

Điều 6. Định mức chi trả nhuận bút và thù lao

1. Chế độ nhuận bút, thù lao phục vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang:

a) Nhuận bút trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm:

Số TT

THỂ LOẠI

Tiền nhuận bút (đồng)

Loại I

Loại II

Loại III

1

Tin viết

80.000

70.000

60.000

2

Trả lời bạn đọc

80.000

60.000

40.000

3

Bài viết:

- Chính luận, Ký, Phóng sự

- Bài phỏng vấn, tổng hợp, phân tích

- Nghiên cứu

 

300.000

300.000

300.000

 

200.000

200.000

200.000

 

150.000

150.000

150.000

4

Bài phỏng vấn, bài viết theo đặt hàng của Ban biên tập

400.000

300.000

200.000

5

Ảnh

50.000

30.000

20.000

6

Ảnh thiết kế, ảnh nghệ thuật

150.000

100.000

80.000

7

Trả lời chính sách trực tuyến

70.000

50.000

30.000

8

Video clip thực hiện theo đặt hàng của Ban biên tập

400.000

300.000

200.000

b) Thù lao trả cho người sưu tầm, người cung cấp văn bản và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian...

Số TT

THỂ LOẠI

Tiền thù lao (đồng)

Loại I

Loại II

Loại III

1

Tin, bài sưu tầm

30.000

20.000

10.000

2

Tin tổng hợp

60.000

50.000

40.000

3

Tin viết, Trả lời bạn đọc

50.000

40.000

30.000

4

Bài viết ngắn

100.000

80.000

60.000

5

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

150.000

120.000

100.000

6

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

150.000

120.000

100.000

7

Tin dịch xuôi

50.000

40.000

30.000

8

Bài dịch xuôi

80.000

70.000

50.000

9

Tin dịch ngược

80.000

70.000

50.000

10

Bài dịch ngược

120.000

100.000

80.000

11

Tin ảnh

40.000

30.000

20.000

12

Video clip sưu tầm

100.000

50.000

 

2. Căn cứ tiêu chí phân loại tác phẩm quy định tại Điều 5, Trưởng ban Biên tập quyết định loại của tác phẩm và số tiền chi trả nhuận bút, thù lao cho các đối tượng có tin, bài được đăng.

Mức nhuận bút cụ thể từng tin, bài viết có thể dao động giữa từng loại tuỳ nội dung, chất lượng tin, bài.

3. Đối với tác phẩm viết thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thoả thuận.

4. Định mức đối với tin, bài dịch (các mức I, II) chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết khi Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang phải thuê biên dịch từ bên ngoài, không áp dụng cho biên dịch là cán bộ của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Đối với các trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp và trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định mức chi nhuận bút, thù lao nhưng mức chi tối đa không vượt quá 80% mức chi tại quy định này.

Điều 7. Chế độ chi thù lao Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

1. Đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Thù lao chi cho Ban Biên tập, Tổ giúp việc Cổng thông tin điện tử tỉnh được chi trả hàng tháng với mức chi cụ thể sau:

- Trưởng Ban biên tập : 800.000 đồng/tháng.

- Phó Trưởng Ban biên tập : 600.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban biên tập : 400.000 đồng/người/tháng.

- Chuyên viên Tổ giúp việc : 100.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với các trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp và trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban biên tập và các thành viên hưởng mức thù lao không vượt quá 80% mức chi tại quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút thù tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử