Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng hưởng chính sách đóng mới nâng cấp tàu cá Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU CÁ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 67/2014/NĐ-CP chính sách phát triển thủy sản">117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1738/TTr-SNN ngày 21 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP TÀU CÁ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Nghị định 67/2014/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân đóng mới tàu, nâng cấp tàu cá (thay máy mới; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản theo Khoản 2, Điều 2, Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần thai thác hải sản xa bờ

a) Tàu khai thác hải sản xa bờ: là tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên, hoạt động khai thác hải sản ở vùng khơi hoặc vùng biển cả.

b) Tàu dịch vụ hậu cần thai thác hải sản xa bờ: là tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên, hoạt động dịch vụ hậu cần thai thác hải sản ở vùng khơi hoặc vùng biển cả.

Vùng khơi, vùng biển cả nêu trên được quy định tại Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

2. Đóng mới tàu cá khai thác hải sản, tàu dịch vụ khai thác hải sản theo quy định này là tổ chức, cá nhân thực hiện việc hình thành mới một con tàu khai thác, dịch vụ khai thác hải sản có vỏ mới 100%, máy thủy mới 100% với tổng công suất từ 400cv trở lên.

3. Vật liệu mới: là vật liệu có cơ, lý, hóa tính đảm bảo sử dụng để đóng tàu không bao gồm vật liệu thép, nhôm, gỗ được quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá.

4. Tổ chức đăng ký đóng mới tàu cá bao gồm: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác được thành lập hợp pháp và có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Cá nhân đăng ký đóng mới tàu cá theo quy định này là chủ tàu hoặc là thuyền trưởng hoặc máy trưởng hoặc thuyền viên hoạt động trên tàu khai thác hải sản hoặc tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ. Cá nhân phải trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả

Đối tượng hoạt động nghề cá có hiệu quả là các tổ chức, cá nhân thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Không có nợ xấu ở các ngân hàng thương mại trong vòng 2 năm gần nhất tính đến thời điểm xét chọn.

2. Cá nhân đăng ký đóng tàu phải có thời gian hoạt động không dưới 3 năm liên tục trở lại đây trên tàu khai thác hải sản hoặc tàu dịch vụ khai thác hải sản xa bờ.

3. Tổ chức phải có hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác hải sản hoặc chế biến hải sản không dưới 3 năm liên tục trở lại đây, có báo cáo tài chính đã được xác nhận của cơ quan thuế 03 năm liên tục có lãi và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Điều 5. Khả năng tài chính

Có khả năng tài chính là tổ chức, cá nhân phải có phần vốn tự có ngoài số tiền được vay vốn từ ngân hàng để đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân phải chứng minh được vốn đối ứng hiện có (như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vàng, tiền mua bảo hiểm, tài sản khác chấp nhận thế chấp để vay vốn đối ứng,..); đồng thời có nguồn trả nợ khả thi bằng chính nguồn thu của phương án hoặc các nguồn thu khác (nếu có).

Điều 6. Phương án sản xuất và vay vốn

(Theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo quy định này)

Điều 7. Tiêu chí ưu tiên xét chọn đối tượng

Trong trường hợp các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này nhiều hơn chỉ tiêu được phân bổ đóng mới cho thành phố thì các đối tượng được chấm điểm ưu tiên xét chọn theo bảng chấm điểm nêu tại Phụ lục số 3.

Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

1. Bước 1: Nộp và kiểm tra xác nhận hồ sơ

a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường/xã nơi thường trú đối với cá nhân, nơi đặt trụ sở chính đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Hồ sơ nộp cho UBND phường/xã gồm:

- Đơn đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a và 1b ban hành kèm theo Quy định này);

- Phương án sản xuất và vay vốn (thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);

- Bản sao Hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (đối với cá nhân);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (chỉ áp dụng đối với tàu nâng cấp);

- Giấy tờ chứng minh vốn đối ứng (có khả năng tài chính);

- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất đối với các tổ chức hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ khai thác, chế biến hải sản.

- Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên lựa chọn (nếu có) theo yêu cầu của Phụ lục 3.

b) UBND phường/xã thành lập Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP để kiểm tra hồ sơ phù hợp các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này. Thành phần Tổ bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ hải sản phường, đại diện Hội Nông dân, đại diện Chi hội Nghề cá, Nghiệp đoàn nghề cá (nếu có), Tổ trưởng tổ dân phố, Hội phụ nữ và đại diện tổ chức khác tùy theo đặc điểm của địa phương.

Thời gian giải quyết hồ sơ tại UBND phường/xã là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ của tổ chức, cá nhân.

UBND phường/xã lập danh sách kèm hồ sơ gửi cho UBND quận/huyện thẩm định. Hồ sơ UBND phường/xã gửi cho UBND quận/huyện bao gồm:

- Tờ trình về việc xét chọn tàu đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

- Biên bản cuộc họp xét chọn của Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

- Danh sách và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được UBND phường/xã xác nhận, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

2. Bước 2: Thẩm định tại UBND quận/huyện

a) UBND quận/huyện thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của các tổ chức, cá nhân đã được UBND phường/xã xác nhận. Thành phần Hội đồng của quận/huyện gồm lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Hội nông dân, Chi cục Thuế, đại diện đồn Biên phòng và đại diện tổ chức khác tùy theo đặc điểm của địa phương.

- Hội đồng thẩm định hồ sơ theo các tiêu chí quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Quy định này; lập biên bản họp Hội đồng thẩm định thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Tổng hợp, sắp xếp các đối tượng theo thứ tự ưu tiên.

- Thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của UBND phường/xã. Trường hợp cần xác minh những dấu hiệu vi phạm trong khai báo hồ sơ thì có văn bản báo cáo thành phố để gia hạn thời gian.

b) Sau khi thẩm định, UBND quận/huyện gửi kết quả thẩm định cho Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) thông qua Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo (Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ UBND quận/huyện gửi cho Ban Chỉ đạo gồm:

- Tờ trình về việc xét chọn tàu đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

- Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đóng mới, nâng cấp tàu Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

- Danh sách và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đã được UBND quận/huyện thẩm định;

3. Bước 3: Trình UBND thành phố phê duyệt danh sách

a) Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản thành phố Đà Nẵng tổng hợp danh sách và hồ sơ của UBND các quận/huyện gửi về, báo cáo Ban Chỉ đạo (thông qua Thường trực Ban chỉ đạo) và tham mưu Thường trực ban chỉ đạo chuyển Phương án sản xuất và vay vốn đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện thẩm định Phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ UBND quận/huyện.

b) Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các ngân hàng Thương mại tổ chức thẩm định Phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân và cung cấp kết quả thẩm định về Thường trực Ban chỉ đạo trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Thường trực Ban chỉ đạo.

c) Tổ giúp việc thực hiện kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong quá trình Ngân hàng Nhà nước thẩm định phương án vay vốn. Sau khi có kết quả thẩm định của Ngân hàng Nhà nước, Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận kết quả thẩm định từ Ngân hàng Nhà nước thông qua Thường trực Ban chỉ đạo.

d) Ban chỉ đạo họp, thống nhất danh sách tổ chức cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trình UBND thành phố phê duyệt. Thời gian Ban chỉ đạo họp và trình UBND thành phố phê duyệt là 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo từ Tổ giúp việc.

Quyết định được gửi cho tất cả các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách được phê duyệt đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014 và các cơ quan có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Cung cấp các thông tư và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP để UBND các quận/huyện có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn quận/huyện.

2. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách và hồ sơ của UBND các quận/huyện gửi về; phối hợp với các ngành kiểm tra, đánh giá, xác minh và tổ chức mời họp Ban chỉ đạo để xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện đóng mới, nâng cấp tàu cá; giải ngân nguồn vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; hằng quý báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 10. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

1. Chủ tịch UBND quận/huyện, huyện chỉ đạo UBND các phường/xã, các đài phát thanh quận huyện, đài phát thanh phường/xã tổ chức thông báo, tuyên truyền Nghị định 67/2014/NĐ-CP các thông tư hướng dẫn, văn bản liên quan của thành phố trên địa bàn quản lý.

2. Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo UBND các phường/xã:

a) Niêm yết công khai, minh bạch nội dung hướng dẫn về quy trình, thủ tục và thành phần hồ sơ;

b) Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP xây dựng phương án sản xuất và làm đơn đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu gửi UBND phường/xã nơi thường trú hoặc đặt trụ sở chính;

c) Thành lập Tổ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra và xác nhận các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đủ điều kiện theo quy định vào đơn đăng ký. Tổng hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã xác nhận đủ điều kiện theo quy định để trình UBND quận/huyện thẩm định.

3. Tổ chức thẩm định các hồ sơ do UBND phường/xã đã xác nhận theo quy định này; tổng hợp, sắp xếp các đối tượng đã thẩm định theo thứ tự ưu tiên, lập hồ sơ gửi cho Ban chỉ đạo thông qua Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo.

4. Phối hợp cùng với ngân hàng kiểm tra, giám sát, quản lý các tàu cá được phê duyệt trước và sau khi vay vốn.

5. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã được UBND quận thẩm định.

Điều 11. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

1. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong quá trình lập Phương án sản xuất và vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Phụ lục số 02 của quy định này;

b) Cung cấp thông tin về nợ xấu của các tổ chức, cá nhân đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP cho UBND quận và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo khi có đề nghị trong quá trình thẩm định;

c) Thực hiện thẩm định phương án vay vốn của các tổ chức, cá nhân đã được Thường trực Ban chỉ đạo chuyển hồ sơ; cung cấp kết quả thẩm định để Ban chỉ đạo trình UBND thành phố phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

2. Phối hợp đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy định này.

Điều 12. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố

Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định tính hiệu quả, khả thi của phương án sản xuất khi có đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 13. Cục Thuế thành phố

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các chính sách ưu đãi thuế theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

2. Phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin tài chính của các tổ chức, cá nhân đăng ký đóng mới.

Điều 14. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố

Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của tàu cá trên các vùng biển, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi.

Điều 15. Hội Nông dân, Hội Nghề cá thành phố

Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách theo quy định.

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng và đề nghị Báo Đà Nẵng

Tổ chức thông báo, tuyên truyền Nghị định 67/2014/NĐ-CP các thông tư và các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện, các nội dung của Quy định này cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng hưởng chính sách đóng mới nâng cấp tàu cá Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng hưởng chính sách đóng mới nâng cấp tàu cá Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành 01/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/12/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 43/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng hưởng chính sách đóng mới nâng cấp tàu cá Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2014/QĐ-UBND trình tự thủ tục phê duyệt đối tượng hưởng chính sách đóng mới nâng cấp tàu cá Đà Nẵng