Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND về Quy định quy trình đo mưa cộng đồng và chế độ thù lao cho Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đo mưa cộng đồng thù lao quan trắc viên đo mưa cộng đồng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG VÀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO CHO QUAN TRẮC VIÊN ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 612/TTr-SNN ngày 26/8/2015 (kèm ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên quan; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1391/BC-STP ngày 24/8/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy trình đo mưa cộng đồng và chế độ thù lao cho Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh), Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Giám đốc Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị nơi đặt trạm đo mưa cộng đồng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1, NL, NL1.
Gửi: Bản giấy (75b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG VÀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO CHO QUAN TRẮC VIÊN ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thời gian quan trắc, quy trình đo mưa, truyền tin dữ liệu, chế độ báo cáo; thù lao cho Quan trắc viên và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đo mưa cộng đồng phục vụ cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Quan trắc viên đo mưa cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của mạng lưới đo mưa cộng đồng và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ

1. Lượng mưa: Là độ dày lớp nước do mưa rơi xuống bề mặt trong một thời đoạn nào đó được tính bằng milimet (mm). Lượng mưa quan trắc được trong một trận mưa gọi là lượng mưa trận, trong một ngày đêm (trong 24 giờ được tính từ 19 giờ hôm trước đến 19 giờ hôm sau) gọi là lượng mưa ngày.

2. Quan trắc viên đo mưa cộng đồng: Là cá nhân trong cộng đồng dân cư được giao nhiệm vụ đo mưa trong mạng lưới đo mưa cộng đồng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

3. Mạng lưới đo mưa cộng đồng: Là toàn bộ hệ thống, bao gồm mạng lưới trạm đo mưa cộng đồng và lực lượng Quan trắc viên đo mưa cộng đồng được bố trí trên các lưu vực sông và hồ chứa trên địa bàn tỉnh; hệ thống thông tin truyền dữ liệu mưa (phần mềm và thiết bị máy tính) và cán bộ vận hành, theo dõi, bảo trì hệ thống của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp.

Chương II

QUY TRÌNH ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG VÀ TRUYỀN TIN DỮ LIỆU

Điều 4. Thời gian đo

1. Mùa mưa lũ chính vụ hàng năm (từ 01/8 - 30/11).

- Thực hiện quan trắc mưa hàng ngày, mỗi ngày 02 lần vào 7 giờ và 19 giờ;

- Trong thời kỳ lũ, mưa lớn đang xảy ra trên địa bàn phải đo lượng mưa ít nhất 06 tiếng 01 lần (tức là 04 lần trong ngày, theo ốp thời gian là 01h, 07h, 13h, 19h);

- Trường hợp đặc biệt mưa to, lũ lớn xảy ra thì 01 tiếng đồng hồ phải đo 01 lần.

2. Trường hợp mưa, lũ xảy ra ngoài thời gian trên

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ thông báo cho các Quan trắc viên đo mưa cộng đồng tiến hành đo mưa và báo cáo kịp thời để phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quy trình đo mưa và chế độ truyền tin, báo cáo

1. Quy trình đo mưa

Mỗi trạm đo mưa cộng đồng được trang bị 02 thùng đo mưa giống nhau; việc đo mưa phải đảm bảo tính trung thực và thực hiện đúng giờ tròn đo đạc (ví dụ: đo lúc 07 giờ phải đổi thùng đúng lúc 07 giờ 00 phút, đo lúc 19h phải đổi thùng đúng lúc 19 giờ 00 phút). Thao tác đo mưa theo trình tự sau:

- Bước 1: Đến thời điểm đo mưa theo quy định, tiến hành đổi thùng đo, đưa thùng đã hứng mưa vào nhà để đọc lượng mưa.

- Bước 2: Đặt thùng trên mặt nằm ngang, đọc lượng mưa đo được trên thước đo, chính xác đến mi-li-mét (mm).

- Bước 3: Ghi chép vào sổ đo mưa, nhắn tin báo cho đơn vị quản lý theo quy định.

2. Ghi chép số liệu

- Hàng ngày phải ghi chép số liệu mưa đo được vào sổ ghi lượng mưa;

- Đơn vị để tính lượng mưa là mi-li-mét (mm);

- Khi đo mưa nếu thùng khô (không có mưa) thì ghi vào sổ bằng một gạch ngang ngắn (-);

- Khi đo mưa nếu có mưa bụi nhưng trong thùng vẫn không có nước thì ghi vào sổ bằng hai số 0 liền nhau ở giữa có dấu phẩy (0,0);

- Lượng mưa đo lúc 07giờ ghi vào cột mưa đêm, lượng mưa đo lúc 19 giờ ghi vào cột mưa ngày. Trường hợp phải đo nhiều lần trong ngày thì ghi vào sổ phụ rồi đến 7 giờ và 19 giờ cộng lại ghi vào sổ chính theo các cột trên (lưu lại sổ phụ để báo cáo). Lượng mưa ngày là lượng mưa được tính từ 19 giờ ngày hôm trước đến 19 giờ ngày hôm sau;

- Cuối ngày phải ghi lượng mưa ngày; cuối tháng phải ghi tổng lượng mưa tháng.

3. Chế độ báo cáo, truyền tin dữ liệu

3.1. Báo cáo hàng ngày:

a) Báo cáo lượng mưa bằng tin nhắn:

Báo cáo lượng mưa bằng tin nhắn vào số máy quy định của hệ thống tin nhắn là bắt buộc (thuộc Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh). Cách thức nhắn tin như sau:

- Soạn tin nhắn theo cú pháp sau: MHT(dấu cách)(Thời đoạn đo mưa)(dấu cách)(Lượng mưa đo được) gửi đến số 1900571592;

- Trong đó: MHT: mã nhận dạng; Thời đoạn đo mưa: Giờ, ngày bắt đầu đo và kết thúc đo - Ghi đủ 2 chữ số; Lượng mưa đo được: Lượng mưa đo được trong thời đoạn đo - Ghi đủ 3 chữ số.

- Khi có tin nhắn trả lời của hệ thống đã nhận được tin nhắn là thao tác nhắn tin thành công.

- Ví dụ minh họa:

+ Lượng mưa đo được trong 12 giờ: Từ 19 giờ ngày 09 đến 07 giờ ngày 10 là 78mm: Soạn tin nhắn như sau: MHT 1909 0710 078 gửi đến số 1900571592;

+ Lượng mưa đo được trong 06 giờ: Từ 07 giờ ngày 10 đến 13 giờ ngày 10 là 30mm: Soạn tin nhắn như sau: MHT 0710 1310 030 gửi đến số 1900571592.

b) Trường hợp không gửi được tin nhắn lượng mưa vào số máy quy định của hệ thống tin nhắn, thì báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh bằng điện thoại: Quan trắc viên cộng đồng gọi số máy trực ban Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh (0393.856.730 và 0393.854.263) đọc lượng mưa quan trắc theo thời đoạn nêu trên (Lưu ý: Chỉ thực hiện báo cáo bằng điện thoại trong trường hợp không thể gửi tin nhắn vào hệ thống, việc gửi tin nhắn là hình thức bắt buộc).

3.2. Báo cáo kết thúc:

- Kết thúc 01 tháng (quy định là ngày 05 của tháng kế tiếp): Quan trắc viên kiểm tra và gửi sổ gốc ghi số liệu đo mưa trong tháng (kèm theo sổ phụ) về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, Quan trắc viên lưu lại bản photo.

- Kết thúc mùa mưa lũ một năm (Quy định là ngày 05/12 hàng năm): Quan trắc viên làm báo cáo kết quả đo mưa trong 04 tháng (bao gồm cả thời gian đo phát sinh ngoài 04 tháng lũ chính vụ) gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ số 307, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh).

Chương III

TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUAN TRẮC VIÊN ĐO MƯA CỘNG ĐỒNG

Điều 6. Tổ chức lực lượng quan trắc viên cộng đồng

1. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì phối hợp với UBND cấp xã (hoặc đơn vị) nơi đặt trạm đo lựa chọn và ký hợp đồng trực tiếp đối với Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn.

2. Số lượng quan trắc viên đảm bảo mỗi trạm đo có một quan trắc viên. Quan trắc viên đo mưa cộng đồng phải có đủ sức khỏe; có đạo đức, phẩm chất tốt; có trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở và có hiểu biết về pháp luật, biết sử dụng các tính năng cơ bản của điện thoại di động phục vụ công việc. Trên cơ sở các tiêu chuẩn đó, UBND cấp xã (hoặc đơn vị) nơi có trạm đo giới thiệu nhân sự phù hợp để Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ký hợp đồng với quan trắc viên đo mưa cộng đồng.

3. Quan trắc viên đo mưa cộng đồng hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND cấp xã (hoặc đơn vị) nơi có trạm đo và chịu sự hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh.

Điều 7. Nhiệm vụ của quan trắc viên đo mưa cộng đồng

1. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND cấp xã nơi có trạm đo và hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh.

2. Thực hiện đo mưa và chế độ báo cáo đúng theo quy trình được quy định tại Quyết định này. Có trách nhiệm bảo quản và kiểm tra chất lượng thùng đo mưa thường xuyên. Mỗi tháng phải rửa thùng đo mưa và kiểm tra chất lượng thùng ít nhất một lần. Sau mỗi đợt mưa phải kiểm tra thùng và kịp thời báo cáo khi có hư hỏng xảy ra.

Điều 8. Chế độ thù lao và nguồn kinh phí đảm bảo

1. Quan trắc viên đo mưa cộng đồng được hưởng mức thù lao bằng 1/2 mức lương cơ sở/tháng/người, trong những tháng mùa lũ (từ 01/8 đến 30/11 hàng năm).

2. Quan trắc viên đo mưa cộng đồng được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; được trang bị các thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động khi làm nhiệm vụ.

3. Nguồn kinh phí chi trả thù lao và tập huấn, trang bị cho lực lượng Quan trắc viên đo mưa cộng đồng được lấy từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP VÀ CÁC NGÀNH

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy định này. Chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

1. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh được giao trách nhiệm quản lý mạng đo mưa cộng đồng. Có trách nhiệm tổng hợp số liệu từ Quan trắc viên cộng đồng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh và lưu trữ dữ liệu theo quy định.

2. Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng quan trắc viên đo mưa cộng đồng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong quy trình này.

3. Lập dự toán kinh phí chi trả thù lao cho Quan trắc viên cộng đồng, kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hằng năm từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và ký hợp đồng với Quan trắc viên cộng đồng theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng quan trắc viên đo mưa cộng đồng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong quy trình này.

2. Cập nhật số liệu đo mưa cộng đồng từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phục vụ công tác dự báo, cảnh báo trong phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp huyện nơi có trạm đo

Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có trạm đo mưa cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quy trình này, thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong công tác quản lý hệ thống đo mưa cộng đồng. Chủ động khai thác, cập nhật dữ liệu đo mưa cộng đồng trên địa bàn để phục vụ nhiệm vụ cảnh báo mưa lũ cho nhân dân chủ động phòng, tránh.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND cấp xã (hoặc đơn vị) nơi đặt trạm đo

1. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Quan trắc viên đo mưa cộng đồng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại quy trình này. Chủ động khai thác, cập nhật dữ liệu đo mưa cộng đồng trên địa bàn để phục vụ nhiệm vụ cảnh báo mưa lũ cho nhân dân chủ động phòng, tránh.

2. Lựa chọn đề xuất thay đổi Quan trắc viên đo mưa cộng đồng khi nhận thấy Quan trắc viên không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký, vi phạm các quy định hoặc theo đề xuất của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy định này được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đo mưa cộng đồng thù lao quan trắc viên đo mưa cộng đồng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đo mưa cộng đồng thù lao quan trắc viên đo mưa cộng đồng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực11/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đo mưa cộng đồng thù lao quan trắc viên đo mưa cộng đồng Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đo mưa cộng đồng thù lao quan trắc viên đo mưa cộng đồng Hà Tĩnh

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực