Quyết định 43/2016/QĐ-UBND

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 26/2021/QĐ-UBND nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTG ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định nêu trên. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổng hợp, đề xuất xử lý những tình huống phát sinh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016 và thay thế Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2016
Ngày hiệu lực20/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2021
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành10/08/2016
       Ngày hiệu lực20/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2021
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Bình Định