Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An đã được thay thế bởi Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Long An và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị tại văn bản số 54/TTr-SKHĐT ngày 04/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề xuất tại văn bản số 615/SNV-TCBC ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Quản lý đầu tư công;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Thẩm định;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

d) Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2017. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, Linh.
QĐ_suadoiQD52.2016SoKHDT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực30/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành21/08/2017
       Ngày hiệu lực30/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Long An