Quyết định 43/2017/QĐ-UBND

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin Dịch vụ đối ngoại Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI VÀ TRUNG TÂM XÚC TIẾN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ THÀNH TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI VÀ XÚC TIẾN VIỆN TRỢ TRỰC THUỘC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/06/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 458/TTr-SNV ngày 03/10/2017 về việc Tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Ngoại vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với lãnh đạo Trung tâm thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và các quy định hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Thông tin Đối ngoại;

c) Phòng Xúc tiến viện trợ và Dịch vụ đối ngoại.

3. Biên chế của Trung tâm là biên chế viên chức nằm trong tổng biên chế của Sở Ngoại vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định tại Khoản 11, Điều 4 Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc, như sau: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, Giám đốc Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin Dịch vụ đối ngoại Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin Dịch vụ đối ngoại Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành06/11/2017
       Ngày hiệu lực16/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin Dịch vụ đối ngoại Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2017/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Thông tin Dịch vụ đối ngoại Vĩnh Phúc

          • 06/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực