Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2019/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 31/TTr-PTTH ngày 19/9/2019; ý kiến ca Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 691/BC-STP ngày 21/6/2019; ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn s 854/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Thành lập

a) Phòng Phát thanh và Thông tin điện t(trên cơ sở hợp nhất Phòng Phát thanh với Phòng Thông tin và Điện tử);

b) Phòng Tiếng dân tộc và Văn nghệ giải trí (trên cơ sở hợp nhất Phòng Tiếng dân tộc với Phòng Văn nghệ và Giải trí).

2. Sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Tổ chức và Hành chính;

b) Phòng Dịch vụ và Quảng cáo;

c) Phòng Thời sự;

d) Phòng Biên tập;

đ) Phòng Phát thanh và Thông tin Điện tử;

e) Phòng Tiếng dân tộc và Văn nghệ Giải trí;

g) Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

h) Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.

Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưng phòng (có dưới 10 biên chế được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 biên chế trlên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng).

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cách chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đi với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quyết định theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2019 và thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T
nh ủy;
- HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban c
a HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VP
UBND tnh;
- Lưu: VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực10/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýNguyễn Văn Chương
       Ngày ban hành31/10/2019
       Ngày hiệu lực10/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

           • 31/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực