Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN BÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cNghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chnh phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 ca Thtướng Chính phvề việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư s 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/012011 ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Qung Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2019 và thay thế Quyết định s 81/2006/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của y ban nhân dân tnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lhội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thtrưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ VH, TTDL;
- TT BCĐTW Phong trào “TDĐKXDĐSVH;
- Cục Kim tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. Tnh y; TT. HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Các Hội, đoàn thcấp tnh;
- Công báo tnh;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯI, VIỆC TANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2019/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 ca Ủy ban nhân dân tnh Qung Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điu chnh:

Quy định này quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Qung Trị. Việc thực hiện Quy định này là một trong các tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các làng, bản, khu phố và tương đương (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức), hộ gia đình, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Qung Trị.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia việc cưới, việc tang phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 ca Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lhội và các quy định sau:

1. Nếu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phục vụ cho việc cưới, việc tang phải thực hiện theo quy định ca pháp luật và quy định của UBND tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định vquản lý việc sdụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành ph Đông Hà.

2. Sử dụng âm thanh phải đảm bảo theo quy chuẩn Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chun kthuật quốc gia về môi trường. Không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

3. Trong cùng một thời điểm, tại địa bàn khu dân cư có cả việc cưới và việc tang thì các gia đình căn cứ vào các quy định, thống nhất, phối hợp chia sẻ trong việc tổ chức để đảm bo sự đoàn kết tình làng, nghĩa xóm.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. THC HIỆN NẾP SNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI

Điu 3. Tổ chức việc cưi

Việc cưới được tổ chức theo các quy định tại Điều 3 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lhội, Điều 3, 4, 5 và Điểm a, b, d, đ, Khoản 1, Điều 6 của Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Điều 4. Về khuyến khích trong thực hiện việc cưới

Về khuyến khích trong thực hiện việc cưới thực hiện theo Điều 4, Quyết định số 308/2005/QĐ-Tg ngày 25/11/2005 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Khoản 2, Điều 6 của Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sng văn hóa trong việc cưới, việc tang và lhội.

Mục II. THỰC HIỆN NẾP SNG VĂN MINH TRONG VIỆC TANG

Điều 5. Thành lập Ban tổ chức lễ tang

1. Tùy theo đối tượng, cương vị của người qua đời, cơ quan, tchức, khu dân cư phi hợp với gia đình thành lập Ban tổ chức l tang giúp đgia đình tang chủ.

2. Người qua đời sng tại địa bàn không có gia đình hoặc thân nhân thì Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đoàn thể và nhân dân khu dân cư có trách nhiệm tổ chức tang ltheo phong tục truyền thống. Người qua đời tại địa phương mà không xác định được gốc tích thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức chôn cất theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức việc tang

1. Việc tang được tổ chức theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định s 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 ca Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lhội; Điểm a, b, c, d, e, g, Khoản 1, Điều 10 của Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lhội.

2. Người qua đời phải được chôn cất tập trung tại các nghĩa trang đã được quy hoạch của địa phương. Nhng nơi chưa có nghĩa trang thì chính quyền địa phương có trách nhiệm quy định nơi chôn cất phù hợp với định hướng quy hoạch của địa phương. Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ hung táng và chôn cất một ln theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phvề xây dựng, qun lý, sử dụng nghĩa trang và cơ s ha táng.

3. Việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phvề tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức; Đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý hy sinh, qua đời, cán bộ quân đội đã nghhưu qua đời, việc tổ chức ltang thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng; Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân viên Công an nhân dân hy sinh, qua đời, cán bộ công an đã nghỉ hưu qua đời, việc tổ chức ltang thực hiện theo Quy định của Bộ Công an.

Điều 7. Về khuyến khích trong thực hiện việc tang

Về khuyến khích trong thực hiện việc tang thực hiện theo Điều 8, Quyết định s 308/2005/QĐ-Tg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Khoản 3, Điều 10 của Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lhội.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thc hin

1. Giám đốc các S, Th trưng các ban, ngành, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Hội, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phbiến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để thực hiện tốt Quy định này.

2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chđạo, đôn đốc triển khai, thực hiện Quy định trên địa bàn tỉnh; hướng dn chuyên môn nghiệp vụ, phi hợp tổ chức công tác thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm và tng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quy định. Hướng dn chính quyền các địa phương xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với Quy định này và điều kiện, đặc điểm của địa phương, đm bảo tính thống nhất với văn bn quy định ca Nhà nước.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động tuyên truyền kịp thời, sâu rộng nội dung Quy định này; nêu gương các cá nhân, gia đình, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy định trong việc cưới, việc tang theo nếp sng văn minh; phê phán nhng cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về tổ chức việc cưới, việc tang.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phi hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhân dân tự giác thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóavà cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã, trưng thôn, tổ trưng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận cùng các hội, đoàn thể tại khu dân cư có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dn và giám sát thực hiện quy định này.

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang phải gương mu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình thực hiện Quy định này.

7. Các tổ chức, gia đình, cá nhân đang sinh sống và công tác trên địa bàn tnh Quảng Tr có trách nhim thc hin quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tỉnh Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành25/10/2019
       Ngày hiệu lực05/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tỉnh Quảng Trị

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2019/QĐ-UBND thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang tỉnh Quảng Trị

        • 25/10/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/11/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực