Quyết định 43/QĐ-BNN-TC

Quyết định 43/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1)


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 43/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BNN-TC ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 cho: Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2: Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thuỷ

DỰ TOÁN

THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ

Mã số sử dụng ngân sách: 1053192

Kho bạc Nhà nước: Đồng Nai    

ĐVT: Nghìn đồng

Loại

Khoản

TT

Nội dung

Tổng số

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

1

Số thu phí, lệ phí

500.000

Loại 490-498

500.000

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

500.000

Loại 490-498

500.000

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách

0

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

5.360.520

490

1

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

5.360.520

498

1

Dạy nghề

5.360.520

a

Kinh phí thường xuyên

4.860.520

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

5.000

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

10.584

b

Kinh phí không thường xuyên

500.000

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2011
Ngày hiệu lực21/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 43/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành21/01/2011
        Ngày hiệu lực21/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước (lần 1)

           • 21/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực