Quyết định 430/QĐ-UBND

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 430/QĐ-UBND 2021 chức danh nghề nghiệp trong Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU TRONG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNV ngày 29/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (cụ thể tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm hoàn thiện và phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm được điều chỉnh để làm căn cứ bố trí, sử dụng, quản lý viên chức theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TP Nội chính, KGVX (Giang);
- Lưu: VT, NC (Thg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỐI THIỂU TRONG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 430/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị/Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp tương ứng và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ/UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều chỉnh chức danh nghề nghiệp tương ứng và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

2

Trung tâm Giám định y khoa

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính hoặc chuyên viên chính

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

3

Trung tâm Pháp y tỉnh

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính hoặc tương đương

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

4

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 

 

 

 

 

Giám đốc

Chuyên viên chính hoặc Dược sĩ chính

Hạng II

Dược sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Dược sĩ

Hạng III

Dược sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

5

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

6

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

7

Bệnh viện Phổi

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ chính

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

8

Bệnh viện đa khoa khu vực (Yên Hoa, Kim Xuyên, ATK - Yên Sơn)

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ

Hạng II

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

9

Trung tâm Y tế huyện, thành phố

 

 

 

 

 

Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Phó Giám đốc

Bác sĩ

Hạng III

Bác sĩ hoặc tương đương trở lên

Hạng III trở lên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 430/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu430/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2021
Ngày hiệu lực11/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(19/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 430/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 430/QĐ-UBND 2021 chức danh nghề nghiệp trong Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 430/QĐ-UBND 2021 chức danh nghề nghiệp trong Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu430/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành11/05/2021
        Ngày hiệu lực11/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (19/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 430/QĐ-UBND 2021 chức danh nghề nghiệp trong Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 430/QĐ-UBND 2021 chức danh nghề nghiệp trong Danh mục vị trí việc làm Sở Y tế Tuyên Quang

            • 11/05/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực