Quyết định 4300/QĐ-UBND

Quyết định 4300/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 4300/QĐ-UBND 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4300/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016, gồm các danh mục sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ năm 2016;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực một phần năm 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT:

01

Nghị quyết

Số 250/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

02

Nghị quyết

Số 268/2010/NQ -HĐND ngày 17/12/2010

Quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

03

Nghị quyết

Số 02/2011/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

04

Nghị quyết

Số 10/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

05

Nghị quyết

Số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

06

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

07

Nghị quyết

Số 47/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Sửa đổi điểm 2 khoản II Điều 1 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

15/11/2016

08

Nghị quyết

Số 49/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

09

Nghị quyết

Số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

10

Nghị quyết

Số 65/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

11

Nghị quyết

Số 68/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

12

Nghị quyết

Số 70/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

16/8/2016

13

Nghị quyết

Số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

14

Nghị quyết

Số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

16/8/2016

15

Nghị quyết

Số 100/2014/NQ -HĐND ngày 12/12/2014

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

II. QUYẾT ĐỊNH:

ST T

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

16

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

Ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2008 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

17

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế.

09/4/2016

18

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh thay thế.

11/11/2016

19

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

20

Quyết định

Số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh thay thế

20/12/2016

21

Quyết định

Số 38/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh thay thế.

18/8/2016

22

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010

Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tiền Giang

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế.

02/4/2016

23

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ.

10/6/2016

24

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

Ban hành Chương trình phòng chống bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

25

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

26

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011

Quy định về trình tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38 /2016 /QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

27

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Quy định nội dung chi, mức chi đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

11/11/2016

28

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/10/2016

29

Quyết định

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/6/2016

30

Quyết định

số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2016 /QĐ-UBND ngày 26/8/2016 thay thế

07/9/2016

31

Quyết định

Số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Quy định Cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp biến động sau cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

32

Quyết định

Số 39/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/10/2016

33

Quyết định

Số 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

34

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

Ban hành Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

35

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012

Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh thay thế

23/4/2016

36

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012

Ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/7/2016

37

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

38

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Về việc điều chỉnh chỉ số của Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

39

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013

Ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

40

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

18/10/2016

41

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

09/5/2016

42

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

10/7/2016

43

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND , ngày 06/6/2013

Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh thay thế

07/02/2016

44

Quyết định

số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013

Sửa đổi một số điều của quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tiền giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Apec ban hành kèm theo quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/7/2016

45

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh thay thế

19/5/2016

46

Quyết định

số 33/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 45/2016 /QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

11/9/2016

47

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013

Ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh thay thế

15/11/2016

48

Quyết định

Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38 /2016 /QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

49

Quyết định

Số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

50

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/7/2016

51

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/7/2016

52

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

53

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014

Sửa đổi một số nội dung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

18/10/2016

54

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/6/2016

55

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

01/01/2016

56

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Quy định về chính sách phát triển cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/6/2016

57

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

06/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, Quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 205/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Do Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hết hiệu lực nên văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực

30/11/2015

QUYẾT ĐỊNH:

02

Quyết định

Số 49/2002/QĐ-UBND ngày 11/12/2002

Phê duyệt phương án quản lý khai thác Dự án nuôi tôm công nghiệp xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Giải thể bởi quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

04/8/2015

03

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008

Ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

31/12/2015

04

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Do Nghị quyết số 205/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009 hết hiệu lực nên văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực

30/11/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, Quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 1, Khoản II, Điểm 2 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 5/8/2016 sửa đổi

15/11/2016

QUYẾT ĐỊNH:

02

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 ban hành quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 7, Khoản 2 và Điều 8, Khoản 3

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 sửa đổi

24/4/2016

03

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, các loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 1, Khoản 2, điểm b; Khoản 3, điểm d

Quyết định số 19/2016/ QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh sửa đổi

08/5/2016

04

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 4, Khoản 3, điểm e tỉnh sửa đổi

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND

24/4/2016

05

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Điều 5, khoản 3

- Tiêu đề và khoản 1, Điều 12

- Điều 15, khoản 2, điểm a

- Điều 20, khoản 2

- Điều 32

- Điều 34, khoản 6, điểm b và điểm c

- Điều 37, khoản 3, khoản 5, khoản 9 và khoản 10

- Điều 45

- Điều 55

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

08/5/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4300/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4300/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4300/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4300/QĐ-UBND 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4300/QĐ-UBND 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4300/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 4300/QĐ-UBND 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 4300/QĐ-UBND 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang

              • 28/12/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực