Quyết định 4304/QĐ-UBND

Quyết định 4304/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4304/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4304/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP THÀNH PHỐ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỚI BỘ TƯ PHÁP; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG NỘI BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 4531/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hp thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 04/2/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018, lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2013/TTr-STP ngày 20 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 211 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục 09 thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; 03 Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội, cụ thể:

- Danh mục 142 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố (chi tiết tại Phụ lục 01);

- Danh mục 32 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (chi tiết tại Phụ lục 02);

- Danh mục 37 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (chi tiết tại Phụ lục 03);

- Danh mục 09 thủ tục liên thông với Bộ Tư pháp (chi tiết tại Phụ lục 04);

- 03 thủ tục liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục 05).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực: Quyết định số 5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 2398/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, các phòng: NC, KGVX, TKBT, TH,
HCTC, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện t
HN;
- Lưu: VT, STP, KSTTHC(Đ).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4304/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4304/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(04/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4304/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4304/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4304/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4304/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành13/08/2019
       Ngày hiệu lực13/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (04/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4304/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4304/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Hà Nội

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực