Quyết định 4305/QĐ-UBND

Quyết định 4305/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đề án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuê

Nội dung toàn văn Quyết định 4305/QĐ-UBND 2009 đề án xây dựng nhà ở học sinh sinh viên Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4305/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THUÊ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên của các Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 139TTr-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuê.

Điều 2. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn về UBND thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THUÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Cơ sở xây dựng đề án:

- Quyết định số 155/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng đến năm 2010;

- Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Mục tiêu đề án:

Phấn đấu đến năm 2015 về cơ bản giải quyết chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu ở nội trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với tiêu chuẩn diện tích ở và sinh hoạt tối thiểu 4 m2/1 sinh viên.

Phần I

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Thực trạng về nhà ở cho học sinh, sinh viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

Trên địa bàn thành phố hiện nay có Đại học Đà Nẵng và 70 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các Trường dạy nghề với tổng số khoảng 141.000 học sinh, sinh viên đang theo học. Trong đó riêng Đại học Đà Nẵng có 07 Trường Đại học và Cao đẳng với 78.000 sinh viên.

Ngoài ra còn có rất nhiều Trường, cơ sở đào tạo khác đang trong giai đoạn thành lập như Đại học Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo sau Đại học Việt Úc, Trường Cao đẳng du lịch...

Dự kiến đến năm 2015 số lượng học sinh, sinh viên tại các trường sẽ tăng lên vào khoảng 150.000 học sinh, sinh viên.

Hiện nay tại các trường cũng chỉ mới giải quyết được khoảng 10% nhu cầu về chỗ ở, số còn lại tự thuê nhà ở tại các khu ở do dân tự xây trong điều kiện ở, sinh hoạt không được đảm bảo.

Trong đó có khoảng 80.000 học sinh, sinh viên (chiếm khoảng 60% tổng số sinh viên) có nhu cầu về chỗ ở.

II. Sự cần thiết phải xây dựng đề án:

Trong những năm qua, bằng nhiều cơ chế chính sách, Chính phủ, các Bộ ngành và đặc biệt chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển quỹ nhà ở dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên như ban hành Đề án có nhà ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2005-2010 tại Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2005 và mới đây nhất UBND thành phố đã ký Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2009 V/v ban hành đề án xây dựng 7000 căn hộ phục vụ chương trình có nhà ở cho nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch bố trí quỹ đất cho các trường để đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí nên phần lớn các trường chủ yếu tập trung đầu tư trước các hạng mục phục vụ trực tiếp cho việc dạy và học, chưa đầu tư vào nhà ở cho đối tượng này. Với nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Chính phủ hiện nay và trên cơ sở các quỹ đất đã có, đây là điều kiện thuận lợi để Thành phố cùng với các cơ sở đào tạo và cơ quan liên quan triển khai đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho học sinh, sinh viên.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích của Đề án là xây dựng quỹ nhà ở dạng ký túc xá để cho học sinh, sinh viên thuê ở. Tăng chất lượng và điều kiện ở;

- Yêu cầu từ năm 2009 đến 2015 giải quyết chỗ ở cho khoảng 80.000 học sinh, sinh viên tương đương với diện tích sàn xây dựng khoảng 320.000m2 (tiêu chuẩn 4m2/sinh viên).

II. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Đối tượng được bố trí thuê ở là học sinh, sinh viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố, tập trung ưu tiên cho các đối tượng là học sinh, sinh viên ngoại quốc, ngoại tỉnh, sinh viên nghèo, sinh viên học giỏi, sinh viên năm đầu tiên theo đúng đối tượng được quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. Các giải pháp triển khai xây dựng:

1. Về quy hoạch và địa điểm xây dựng:

Trên cơ sở rà soát các địa điểm đã và đang triển khai xây dựng, các vị trí đã có sẵn mặt bằng, có khả năng đầu tư được ngay, những vị trí theo quy hoạch khả năng giải toả đền bù thuận lợi được các cơ sở đào tạo tổng hợp đề xuất, UBND thành phố thống nhất triển khai xây dựng ký túc xá tập trung tại 02 khu vực phía Đông và phía Tây thành phố với tổng diện tích đất khoảng 28 ha. Trong đó Khu phía Đông sau khi hoàn thành sẽ phục vụ chỗ ở cho các Trường trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ và một phần quận Hải Châu, Khu phía Tây sẽ phục vụ chỗ ở cho các Trường trên địa bàn các quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, huyện Hoà Vang và một phần quận Hải Châu.

Ngoài ra trên cơ sở diện tích đất theo quy hoạch được duyệt trong khuôn viên của mình các Trường tự triển khai xây dựng ký túc xá phục vụ chỗ ở cho học sinh, sinh viên.

2 . Về phương án xây dựng:

a) Mẫu thiểt kế:

Sử dụng mẫu thiết kế ký túc xá hiện đang triển khai xây dựng tại Làng Đại học Đà Nẵng và mẫu thiết kế mới do Đại học Đà Nẵng cung cấp.

b) Qui mô:

Ký túc xá phục vụ cho học sinh, sinh viên có chiều cao tầng từ 05- 07 tầng, được đầu từ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 4m2/ sinh viên, mỗi phòng bố trí từ 4-8 người.

V. Về kinh phí đầu tư xây dựng và nguồn vốn:

1. Kinh phí xây dựng:

- Tham khảo suất đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng ban hành tại Công văn số 292/BXD-KTXD ngày 03/3/2009.

- Kinh phí đầu tư xây dựng (phần công trình) cho 320.000m2 sàn xây dựng ký túc xá là: 320.000m2 x 3.000.000đồng =960.000.000.000đồng.

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (khoảng 15% giá trị công trình) tương đương khoảng 140.000.000.000đồng.

Tổng vốn đầu tư xây dựng: 1.100 tỷ đồng.

2. Về nguồn vốn :

- Nguồn vốn hỗ trợ từ trái phiếu của Chính phủ (50%) : 550tỷ đồng.

- Nguồn từ ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào tạo quỹ đất sạch cho các dự án, nguồn bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục, đào tạo của Bộ, ngành và nguồn vốn tự có của các trường tư thục khác (50%): 550 tỷ đồng.

VI. Hình thức đầu tư, quản lý sử dụng và các cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên:

1. Về hình thức đầu tư và quản lý sử dụng:

1.1 Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

UBND thành phố thống nhất tổ chức quản lý và quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hoặc các cơ sở đào tạo làm chủ đầu tư dự án. Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng sẽ tổ chức việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định, đúng đối tượng.

1.2 Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn do các Trường, các cơ sở đào tạo và các thành phần kinh tế khác thực hiện: Thành phố sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ về đất đai, quy hoạch tạo điều kiện để các Trường, các cơ sở đào tạo và các thành phần kinh tế khác tự triển khai xây dựng và quản lý sử dụng.

2. Về các cơ chế chính sách:

Các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ theo quy định tại: Nghị quyết số 18/NQ- CP ngày 20 tháng 4 năm 2009; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009.

VII. Đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở:

Đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở được áp dụng theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

VIII. Kế hoạch triển khai xây dựng:

Từ 2009-2015 xây dựng 320.000 m2 sàn nhà ở dạng ký túc xá. Trong đó chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Trên cơ sở mặt bằng đã có sẵn, các mẫu thiết kế đã chuẩn bị xong có thể triển khai xây dựng ngay được trong tháng 6 năm 2009 khoảng 200.000m2 sàn, với kinh phí đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2: Rà soát, đánh giá lại từng dự án để có kế hoạch điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, đồng thời bổ sung thêm mẫu mới để triển khai tiếp phần khối lượng lại là 120.000m2 sàn, kinh phí đầu tư 400 tỷ đồng.

IX. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng: Là cơ quan thường trực của Đề án, làm Chủ đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện;

- Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố trong công tác tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ về Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội :

Chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trường dạy nghề có nhu về nhà ở, chủ động đề xuất thêm các địa điểm mới và tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên tại các Trường, cơ sở đào tạo do đơn vị quản lý.

3. Đại học Đà Nẵng và các Trường, cơ sở đào tạo khác:

Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị triển khai xây dựng các ký túc xá tại các vị trí đã có mặt bằng nêu tại Đề án.

Chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng có nhu về nhà ở, chủ động đề xuất thêm các địa điểm mới và tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh sinh viên tại các Trường, cơ sở đào tạo do đơn vị quản lý.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4305/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4305/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2009
Ngày hiệu lực20/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4305/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4305/QĐ-UBND 2009 đề án xây dựng nhà ở học sinh sinh viên Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4305/QĐ-UBND 2009 đề án xây dựng nhà ở học sinh sinh viên Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4305/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành10/06/2009
        Ngày hiệu lực20/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4305/QĐ-UBND 2009 đề án xây dựng nhà ở học sinh sinh viên Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4305/QĐ-UBND 2009 đề án xây dựng nhà ở học sinh sinh viên Đà Nẵng

         • 10/06/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/06/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực