Quyết định 431/QĐ-UBND

Quyết định 431/QĐ-UBND phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán, chi ngân sách năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 420/STC-HCSN ngày 05 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí phân bổ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) cho các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

STT

Tên cơ quan chủ trì thực hiện

Kinh phí
(đồng)

01

Sở Tư pháp

1.100.000.000

02

Sở Giáo dục và Đào tạo

70.000.000

03

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

60.000.000

04

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

50.000.000

05

Thanh tra tỉnh

50.000.000

06

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30.000.000

07

Sở Thông tin và Truyền thông

20.000.000

08

Sở Tài chính

10.000.000

09

Đài Phát thanh và Truyền hình (Thực hiện các Chương trình gặp gỡ, đối thoại về cải cách hành chính)

165.000.000

10

Trường Chính trị

20.000.000

11

Công an tỉnh

30.000.000

12

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

30.000.000

13

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

50.000.000

14

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

60.000.000

15

Tỉnh đoàn

50.000.000

16

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

50.000.000

17

Hội Nông dân tỉnh

50.000.000

18

Hội Cựu chiến binh tỉnh

25.000.000

19

Hội Luật gia tỉnh

20.000.000

20

Liên đoàn Lao động tỉnh

30.000.000

21

Công đoàn Viên chức tỉnh

30.000.000

2. Nguồn kinh phí: Dự toán chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 được giao tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó VPKT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 431/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 431/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu431/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 dự toán kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật Lâm Đồng

            • 10/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực