Quyết định 432/QĐ-BNN-XD

Quyết định 432/QĐ-BNN-XD năm 2013 phê duyệt Điều chỉnh phương thức đấu thầu Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-BNN-XD 2013 đấu thầu Dự án Phát triển CSHT nông thôn miền núi phía Bắc vốn vay ADB


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ  văn bản số 1166/TTg-QHQT ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 2177/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/8/2010 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 719/QĐ-BNN-XD ngày 09/4/2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn thực hiện dự án; số 1029/QĐ-BNN-KH ngày 19/5/2011 về việc Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ văn bản số 3926/BNN-HTQT ngày 25/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về góp ý kết quả đàm phán Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Hiệp định vay 2682/2683-VIE(SF) ký ngày 23/02/2011 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kèm theo Biên bản đàm phán Hiệp định vay từ 9-10/9/2010;

Căn cứ Quyết định số 3147/QĐ-HTQT ngày 22/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt sổ tay Hướng dẫn quản lý dự án (PAM);

Xét tờ trình số 272/TTr-DANN-KHKT ngày 04/02/2013 về việc điều chỉnh phương thức đấu thầu Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), khoản vay 2682/2683-VIF (SF);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kèm Báo cáo thẩm định số 143/XD-CĐ ngày 23/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh phương thức đấu thầu các gói thầu xây lắp cạnh tranh trong nước (NCB) Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” từ “01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ, 02 phong bì” sang “01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ, 01 phong bì”.

Điều 2. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của ADB và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác Quốc tế; Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho Bạc NN TP Hà Nội;
- Các tỉnh có dự án;
- Ban QLDATƯDAPTCSHTNT;
- Lưu VT, XD (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu432/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2013
Ngày hiệu lực05/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 432/QĐ-BNN-XD 2013 đấu thầu Dự án Phát triển CSHT nông thôn miền núi phía Bắc vốn vay ADB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 432/QĐ-BNN-XD 2013 đấu thầu Dự án Phát triển CSHT nông thôn miền núi phía Bắc vốn vay ADB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu432/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành05/03/2013
        Ngày hiệu lực05/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 432/QĐ-BNN-XD 2013 đấu thầu Dự án Phát triển CSHT nông thôn miền núi phía Bắc vốn vay ADB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 432/QĐ-BNN-XD 2013 đấu thầu Dự án Phát triển CSHT nông thôn miền núi phía Bắc vốn vay ADB

            • 05/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực