Quyết định 432/QĐ-UBND-HC

Quyết định 432/QĐ-UBND-HC về phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2018 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 432/QĐ-UBND-HC 2018 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỢT 1 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Đề án khuyến công địa phương năm 2018 tại Tờ trình số 548/TTr-HĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng kinh phí thực hiện các Đề án là 4.391.000.000 đồng (gồm: vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh năm 2018 hỗ trợ 1.525.000.000 đồng và vốn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là 2.866.000.000 đồng).

(Có Phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Sở Công Thương triển khai thực hiện các Đề án đạt hiệu quả, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí để hỗ trợ thực hiện các Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KTN (mqv).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỢT 1 NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Nội dung hỗ trợ

Sản phẩm

Tổng kinh phí thực hiện đề án

Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ

Vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất chả cá.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Hộ kinh doanh Chả Việt

- Địa chỉ: số 737, CMT8, phường 3, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

- Người đại diện: Phan Minh Phú

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 51A8013666, nơi cấp phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, ngày cấp 22/9/2017.

- Tên TK: Cơ sở SX Chả Việt

- Số TK: 0601000520215, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Đồng Tháp (Vietcombank Đồng Tháp).

1. Máy đánh vảy cá (model: CKTD300),

2. Máy xẻ cá (model: CKTD150),

3. Máy tách thịt cá (model: CKTD15)

4. Máy xay giò chả 15Kg - 2 lớp (model: TĐ15)

5. Máy quết chả 15Kg - 2 lớp (model: TĐ16)

6. Máy viên thịt tự động (model: YR-010)

7. Nồi hấp giò chả 50Kg (model: TĐ50)

8. Máy hút chân không buồng đơn (model: DZ - 400/1S)

Sản xuất Chả cá viên

442.200

200.000

242.200

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cà phê phin giấy.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hải Hami.

- Địa chỉ: số 599, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Người đại diện: Trần Văn Hải

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1402065457. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, cấp ngày 31/3/2017.

- Tên TK: Công ty TNHH SX - TM Hải Hami.

- Số TK: 0601000512506, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.

1. Máy rang Vina Roaster 60kg (model: VN60)

2. Máy xay cà phê (model: VTC 3Hp)

3. Máy rót định lượng (model: HP30)

4. Máy ép miệng túi (model: HP10)

Sản xuất Cà phê phin giấy

357.500

150.000

207.500

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm bằng gỗ.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Hộ kinh doanh Khang Phát

- Địa chỉ: KV2, đường ĐT841, ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

- Người đại diện: Châu Ngọc Hường

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 51D8005121, do phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hồng Ngự cấp ngày 05/4/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 31/01/2018.

- Tên TK: Châu Ngọc Hường

- Số TK: 711A61224057, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Tháp, phòng giao dịch số 7.

1. Máy CNC 1325-4 (model: 1325-4)

2. Máy CNC 2614-6-2Z (model: 4wind-2614-6-2Z)

Sản xuất: tranh, tượng gỗ; lục bình; bàn, ghế gỗ

578.900

200.000

378.900

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất khô cá

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Hộ kinh doanh Phú Cường

- Địa chỉ: Số 682, ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

- Người đại diện: Trần Thị Lan

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 51D8006205, do Phòng Tài chính và Kế hoạch Hồng Ngự cấp ngày 26/9/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 21/3/2018.

- Tên TK: Trần Thị Lan

- Số TK: 070086279035, mở tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín, Chi nhánh Đồng Tháp, phòng giao dịch Hồng Ngự.

Máy sấy lạnh, (model: SS-12HPD)

Sản xuất: khô cá lóc, cá tra

194.400

75.000

119.400

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Công ty TNHH Hường Ngọc

- Địa chỉ: tỉnh lộ 843, ấp 2, xã Tân Thành B, H.Tân Hồng, Đồng Tháp.

- Người đại diện: Trần Kim Ngọc

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1402068169, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 09/5/2017.

- Tên TK: Công ty TNHH Hường Ngọc.

- Số TK: 0601000522252, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.

Máy sản xuất gạch không nung bán tự động (model: HP1500)

Gạch không nung

898.000

200.000

698.000

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất lưới B40

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Hợp tác xã đa ngành Thông Bình

- Địa chỉ: ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Thành Trung

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 510307000012 do phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Hồng cấp ngày 01/11/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/3/2018.

- Tên TK: Hợp tác xã đa ngành Thông Bình.

- Số TK: 070086589298 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Đồng Tháp, phòng giao dịch Tân Hồng.

Máy dệt lưới B40 (model MDL B40)

Sản xuất lưới B40

234.000

100.000

134.000

7

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất máy nông nghiệp 3 trong 1.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Hộ kinh doanh Út Sửa.

- Địa chỉ: ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

- Người đại diện: Lê Văn Sửa

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 51C8001179 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng cấp ngày 28 tháng 3 năm 2005.

- Tên tài khoản: Lê Văn Sửa.

- Số tài khoản: 070076355086, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng giao dịch Tân Hồng.

1. Bộ máy cắt hình Plasma CNC (model: HNC 1500W-Q)

2. Máy tiện CNC Hồng Ký (model: HK-TCNC 800)

Sản xuất máy nông nghiệp 3 trong 1

416.000

200.000

216.000

8

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Công ty CP Artex Đồng Tháp

- Địa chỉ: Lô góc đường số 01 và đường số 02, CCN Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Người đại diện: Phan Thị Thanh Yến

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1401987459, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 18 tháng 7 năm 2017.

- Tên TK: Công ty CP Artex Đồng Tháp

- Số TK: 0071000990056, mở tại Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Việt Nam tại TP. HCM

- Mã số thuế: 1401987459

Hệ thống sấy lục bình (model: CH50C)

Sản xuất sản phẩm: sọt, rương, giỏ, thảm... đan từ nguyên liệu: lục bình, cói, tre, mây....

628.400

200.000

428.400

9

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào dây chuyền đóng gói tự động 3 đầu cân và dây chuyền đóng bao cân đơn trực tiếp trong sản xuất phân bón

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Chi nhánh Công ty TNHH hóa nông Việt Thái - Phân xưởng sản xuất

- Địa chỉ: ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, H. Tháp Mười, Đồng Tháp

- Người đại diện: Nguyễn Khiết Tâm

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh số 0313481742-002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp ngày 03/11/2017

- Tên TK: Chi nhánh Công ty TNHH hóa nông Việt Thái - Phân xưởng sản xuất.

- Số TK: 19132560027014, mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp.

- Dây chuyền đóng gói tự động 3 đầu cân (model: ĐG2017)

- Dây chuyền đóng bao cân đơn trực tiếp trong sản xuất phân bón (model: ĐB2018)

Phân bón: Dothio 02X, N-P-K

641.600

200.000

441.600

TỔNG CỘNG

4.391.000

1.525.000

2.866.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu432/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2018
Ngày hiệu lực02/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 432/QĐ-UBND-HC 2018 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 432/QĐ-UBND-HC 2018 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu432/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành02/05/2018
        Ngày hiệu lực02/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 432/QĐ-UBND-HC 2018 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 432/QĐ-UBND-HC 2018 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 Đồng Tháp

            • 02/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực