Quyết định 4320/QĐ-UBND

Quyết định 4320/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4320/QĐ-UBND 2019 thu hút sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4320/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN HỌC TẬP TRONG MỘT SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2397/SGDĐT-KHTC ngày 04/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thực hiện một số chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long, được ban hành theo Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian xét hưởng chính sách và hồ sơ

1. Thưởng điểm tuyển sinh

a) Vào tháng 10 của năm tuyển sinh, Trường Đại học Hạ Long xét hưởng chính sách Thưởng điểm tuyển sinh cho các đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND .

b) Hồ sơ xét hưởng gồm:

- Giấy báo trúng tuyển (bản photo công chứng hoặc bản photo có xác nhận đã kiểm tra của Trường Đại học Hạ Long).

- Quyết định của Trường Đại học hạ Long về việc thực hiện chế độ thưởng điểm tuyển sinh theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND , kèm theo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, kết quả điểm thi tuyển sinh, số tiền thưởng đi với từng sinh viên.

2. Hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập và tiền đóng học phí

a) Vào cuối mỗi học kì, Trường Đại học Hạ Long xét hưởng chính sách Htrợ tiền mua đồ dùng học tập và tiền đóng học phí cho các đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết s 187/2019/NQ-HĐND .

S sinh viên hưởng chính sách không quá 20% số sinh viên tính riêng theo từng ngành đào tạo và từng khóa học. Việc xét chọn dựa trên tổng điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện theo cùng thang điểm 10, tính từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu (điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện phải từ loại khá trlên). Nếu có nhiều sinh viên bằng điểm nhau chỉ tiêu cuối cùng thì thứ tự ưu tiên xét hưởng như sau:

+ Sinh viên có điểm trung bình chung học tập cao hơn.

+ Sinh viên người dân tộc thiểu số.

+ Thuộc đối tượng tuyển sinh được ưu tiên hơn.

b) Hồ sơ xét hưởng:

- Bảng điểm học tập và rèn luyện của sinh viên theo ngành đào tạo và theo khóa học.

- Quyết định của Trường Đại học Hạ Long về việc thực hiện chế độ hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập và tiền đóng học phí hàng tháng theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND , kèm theo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, kết quả học tập và rèn luyện, số tiền được hưởng đối với từng sinh viên.

3. Hỗ trợ tiền ăn

a) Vào đầu mi học kì, Trường Đại học Hạ Long xét hưởng chính sách Htrợ tiền ăn cho các đối tượng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND .

b) Hồ sơ xét hưởng:

- Quyết định của Trường Đại học Hạ Long về việc thực hiện chế độ htrợ tiền ăn theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND , kèm theo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, đối tượng hưởng, số tiền được hưởng đối với từng sinh viên.

- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và htrợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh hoặc hộ khẩu thường trú đối với sinh viên được xét hưởng.

4. Hỗ trợ chỗ ở

a) Vào đầu mỗi học kì, Trường Đại học Hạ Long xét hưởng chính sách Htrợ chỗ ở cho các đối tượng được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết s 187/2019/NQ-HĐND .

b) Hồ sơ xét hưởng:

- Quyết định của Trường Đại học Hạ Long về việc thực hiện chế độ htrợ tiền thuê nhà ở theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ; kèm theo danh sách sinh viên thuộc diện được hưởng theo ngành học, khóa học; Danh sách sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ nhưng không bố trí được chỗ ở trong ký túc xá của nhà trường; số tiền được hưởng đối với từng sinh viên.

- Bản cam kết của sinh viên về việc khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên.

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú của sinh viên.

5. Khuyến khích học tập

a) Vào cuối mỗi học kì, Trường Đại học Hạ Long xét hưởng chính sách Khuyến khích học tập cho các đi tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND .

b) Hồ sơ xét hưởng:

- Quyết định của Trường Đại học Hạ Long về việc thực hiện chế độ thưởng Khuyến khích học tập theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND , kèm theo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, số tiền được hưởng đối với từng sinh viên.

- Bảng điểm học tập và rèn luyện của sinh viên.

6. Thưởng tốt nghiệp

a) Sau khi Trường Đại học Hạ Long phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, Nhà trường xét hưởng chính sách Khuyến khích học tập ở cho các đối tượng được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND .

b) Hồ sơ xét hưởng:

- Quyết định của Trường Đại học Hạ Long về việc thực hiện chính sách Thưởng tốt nghiệp theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND , kèm theo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, số tiền được hưởng đi với từng sinh viên.

- Quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp và bảng điểm của sinh viên.

II. Lập dự toán, phân bố dự toán và quyết toán

- Hằng năm, căn cứ số sinh viên hưởng chính sách đang theo học, Kế hoạch tuyển sinh, Trường Đại học Hạ Long lập dự toán gửi Sở Tài chính.

- Trong năm, sau mi đợt xét hưởng theo quy định tại mục I trên đây, Trường Đại học Hạ Long tổng hp kinh phí, gửi hồ sơ về Sở Tài chính để thẩm định, cấp kinh phí.

- Kết thúc năm tài chính, Trường Đại học Hạ Long có trách nhiệm lập quyết toán kinh phí thực hiện theo Quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Trường Đại học Hạ Long và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết; tham mưu, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thtrưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh (báo cáo);
- Ban Pháp chế, Ban VHXH, Ban KTNS, Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V
0, V2, GD, VX1, VX2, TM3, TH6;
- Lưu V
T, GD.
QĐ- 100.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4320/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4320/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4320/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4320/QĐ-UBND 2019 thu hút sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4320/QĐ-UBND 2019 thu hút sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4320/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4320/QĐ-UBND 2019 thu hút sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4320/QĐ-UBND 2019 thu hút sinh viên học tập tại Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực