Quyết định 433/QĐ-BTP

Quyết định 433/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 433/QĐ-BTP 2018 phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự cho cán bộ


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020" CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2018.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đchỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện hiệu quả Đán nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án.

- Các hoạt động phải bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

a) Nội dung:

(1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đ án năm 2018;

(2) Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

(3) Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

b) Thời gian thực hiện: Quý I/2018 đối với nội dung (a1, a2); cả năm 2018 đối với nội dung (a3).

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

d) Kết quả công việc:

- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018;

- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đán được phê duyệt.

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

2.1. Sơ kết 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2018

a) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể.

c) Kết quả công việc: 01 Báo cáo sơ kết Đán giai đoạn 2015-2018.

2.2. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến

a) Nội dung: Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Sổ tay kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị phục vụ việc dạy và học pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

(2) Tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị;

(3) Tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

c) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến pháp luật đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2.3. Tổ chức 02 lớp tập huấn điểm phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ tư pháp huyện và công chức tư pháp-hộ tịch xã thuộc 02 huyện nghèo của 02 tỉnh(kết hợp với thực hiện Chương trình, Đề án khác và có kế hoạch cụ thể sau)

a) Nội dung tập huấn: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (nhất là những quy định mới trong Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước...).

b) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện nghèo được lựa chọn.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, III/2018.

d) Kết quả công việc: 02 lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

2.4. Tổ chức chương trình Đối thoại trực tuyến về nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên Báo Pháp luật Việt Nam đin tử

a) Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

b) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp luật Việt Nam.

c) Kết quả công việc: 01 chương trình đối thoại trực tuyến trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

2.5. Lựa chọn, hỗ trợ 02 tỉnh làm điểm tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

a) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Phân công trách nhiệm:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Kết quả công việc: Các cuộc thi được tổ chức và báo cáo kết quả cuộc thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2018.

4. Đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan thuộc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu433/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2018
Ngày hiệu lực13/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 433/QĐ-BTP 2018 phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự cho cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 433/QĐ-BTP 2018 phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự cho cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu433/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành13/03/2018
        Ngày hiệu lực13/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 433/QĐ-BTP 2018 phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự cho cán bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 433/QĐ-BTP 2018 phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự cho cán bộ

         • 13/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực