Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia IPv6


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 433/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPV6

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam – Thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia và Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm

a. Việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 là cần thiết và tất yếu để đảm bảo sự phát triển bền vững và hoạt động ổn định của Internet Việt Nam.

b. Việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 là quá trình dài, cần có sự chuẩn bị đầy đủ, cụ thể và thực hiện từng bước, đồng bộ, nhưng chủ động và kiên quyết.

c. Việc triển khai IPv6 sẽ mang lại lợi thế cho các tổ chức, doanh nghiệp về công nghệ và dịch vụ trong môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

d. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 có ý nghĩa quan trọng đối với việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

2. Mục tiêu chung

Bảo đảm trước năm 2020 toàn bộ mạng lưới và dịch vụ Internet Việt Nam được chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (tương thích với công nghệ IPv6).

3. Lộ trình chuyển đổi

Lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 cho Internet Việt Nam được chia thành ba giai đoạn sau đây:

a. Giai đoạn 1 ( Từ 2011 – đến 2012): Giai đoạn chuẩn bị

- Đánh giá thực trạng và tính sẵn sàng của mạng lưới Internet cho việc chuyển đổi sang IPv6;

- Hình thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia phục vụ cho việc thử nghiệm công nghệ IPv6 tại Việt Nam;

- Tổ chức tuyên truyền và trang bị kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc chuyển đổi sang IPv6.

b. Giai đoạn 2 (Từ 2013 - đến 2015): Giai đoạn khởi động

- Chuyển đổi mạng lưới từ IPv4 sang hỗ trợ đồng thời IPv4 và IPv6;

- Xây dựng và hình thành mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia;

- Cung cấp dịch vụ IPv6 thử nghiệm tới người sử dụng.

c. Giai đoạn 3 (Từ 2016 - đến 2019): Giai đoạn chuyển đổi

- Hoàn thiện mạng lưới và dịch vụ IPv6, đảm bảo hoạt động ổn định với địa chỉ IPv6;

- Các tổ chức, doanh nghiệp chính thức sử dụng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ IPv6.

4. Kế hoạch triển khai

Việc triển khai Kế hoạch hành động được thực hiện chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ tướng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các doanh nghiệp viễn thông, Internet và các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các công việc được giao, báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

2. Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Thủ tướng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và Internet, các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- PTTg N.T.Nhân (để b/c);
- BCĐ quốc gia về CNTT;
- Bộ GD&ĐT;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ VT, VNNIC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ IPv6

GIAI ĐOẠN 1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ (2011 – 2012)

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành việc phổ cập kiến thức cơ bản về IPv6 cho cộng đồng công nghệ thông tin và truyền thông. Tất cả các doanh nghiệp Internet, các tổ chức, doanh nghiệp lớn có hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực về IPv6;

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về yêu cầu đảm bảo thiết bị phải tương thích với IPv6 và ưu tiên hỗ trợ triển khai IPv6 cho các dự án công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

- Hình thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia. Thiết lập đường kết nối thuần IPv6 từ Việt Nam đi quốc tế;

- Tất cả các doanh nghiệp Internet từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kế hoạch, nhân lực và kỹ thuật để triển khai IPv6 tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Internet có cung cấp hạ tầng mạng hoàn thành việc thử nghiệm IPv6;

- Các Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được đấu nối thử nghiệm và sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang IPv6;

- Hoàn thành cơ bản việc đánh giá và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về kiến thức, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực phục vụ cho việc chuyển đổi sang IPv6 tại Việt Nam.

2. Kế hoạch triển khai chi tiết:

STT

Nội dung

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị thực hiện

1

Mạng lưới và dịch vụ

Hình thành và phát triển mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia:

 

• Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC) nâng cấp, phát triển mạng IPv6 của mình, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Internet kết nối thử nghiệm và sử dụng IPv6.

VNNIC

• Các doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng đấu nối với mạng IPv6 của VNNIC để hình thành mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia.

Các doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng

• Thiết lập đường kết nối thuần IPv6 quốc tế cho mạng thử nghiệm IPv6 quốc gia.

VNNIC và các doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng

- Các doanh nghiệp Internet:

• Thực hiện đánh giá hiện trạng mạng lưới, dịch vụ phục vụ cho việc chuyển đổi sang IPv6.

• Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi sang IPv6 cho mạng lưới và dịch vụ của doanh nghiệp phù hợp với Kế hoạch hành động chung của quốc gia về IPv6.

• Xây dựng và thử nghiệm các dịch vụ IPv6 cơ bản (dns, web, mail, ftp,voip) và đánh giá về triển khai IPv6 cho mạng lưới và dịch vụ của mình.

• Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khách hàng, người sử dụng tham gia vào các chương trình thử nghiệm về IPv6.

Các doanh nghiệp Internet

- Xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi sang IPv6 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực và kỹ thuật để chuyển đổi sang IPv6 cho hệ thống Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

- Đưa ra yêu cầu phải sẵn sàng hỗ trợ IPv6 đối với các chương trình, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các dự án công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

2

Đào tạo

Tất cả các doanh nghiệp Internet thực hiện rộng rãi việc đào tạo nhân lực về IPv6.

Các doanh nghiệp Internet

Các tổ chức, doanh nghiệp lớn có hạ tầng công nghệ thông tin xúc tiến các hoạt động đào tạo nhân lực về IPv6.

Các tổ chức, doanh nghiệp lớn có hạ tầng CNTT

Đưa chuyên đề về IPv6 vào trong chương trình đào tạo của các ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản về IPv6 phục vụ cho công tác chuyển đổi Ipv6.

Các thành viên của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Nghiên cứu, tham vấn, hỗ trợ

- Triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về những giải pháp triển khai ứng dụng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, sản xuất thiết bị ứng dụng IPv6, thiết bị chuyển đổi IPv4 - IPv6

Vụ Khoa học – Công nghệ

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Internet triển khai việc kết nối IPv6 qua Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX

Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Đề xuất, tham mưu cho các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai sử dụng IPv6 cho mạng quản lý điều hành, Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn, phù hợp với kế hoạch chung của quốc gia về chuyển đổi IPv4 sang IPv6.

- Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị, chuyển đổi sang IPv6 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các ISP tại địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4

Thông tin tuyên truyền

- Theo dõi, phân tích và tổng hợp tình hình chuyển đổi IPv6 quốc tế. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về IPv6.

- Đưa tin, bài về tình hình triển khai sử dụng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam và trên thế giới. Xuất bản các ấn phẩm, tài liệu về IPv6 phục vụ cho quá trình chuyển đổi.

- Các cơ quan thông tin, báo chí trong ngành thông tin truyền thông

- Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

- Thiết lập Website (http://www.IPv6tf.vn) và hệ thống thông tin tuyên truyền phục vụ hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

VNNIC

5

Hợp tác quốc tế

Xúc tiến và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến IPv6 hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi.

Vụ Hợp tác quốc tế

GIAI ĐOẠN 2. GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG (2013 - 2015)

1. Mục tiêu:

- Hình thành cơ sở hạ tầng mạng IPv6 quốc gia;

- Triển khai rộng rãi việc cho phép đấu nối và thử nghiệm IPv6 trên cơ sở hạ tầng mạng IPv6 quốc gia;

- Tất cả các doanh nghiệp Internet sẵn sàng hoạt động song song IPv4/IPv6;

- Bắt đầu cung cấp chính thức một số dịch vụ trên nền công nghệ IPv6 cho khách hàng;

- Các tổ chức, doanh nghiệp lớn có hạ tầng công nghệ thông tin bước đầu triển khai việc chuyển đổi hạ tầng từ IPv4 sang hỗ trợ song song IPv4/IPv6;

- Chính thức áp dụng IPv6 cho Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

- Mạng Internet Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ trên nền công nghệ IPv6.

2. Kế hoạch triển khai chi tiết:

STT

Nội dung

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị thực hiện

1

Mạng lưới và dịch vụ

- Phát triển Trạm trung chuyển lưu lượng IPv6 quốc gia (VNIXv6) làm trung tâm đấu nối để hình thành mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia.

- Đảm bảo DNS quốc gia, VNIXv6, mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia hoạt động ổn định.

VNNIC

- Các doanh nghiệp Internet có hạ tầng mạng:

• Hoàn thành việc đấu nối với Trạm trung chuyển lưu lượng IPv6 quốc gia (VNIXv6) để hình thành mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia.

• Bắt đầu cung cấp chính thức một số dịch vụ IPv6 cơ bản cho khách hang.

Các doanh nghiệp Internet

- Tất cả các doanh nghiệp Internet:

• Chuyển đổi mạng lưới từ IPv4 sang hỗ trợ song song IPv4 – IPv6.

• Hoàn thành thử nghiệm IPv6 và xúc tiến cung cấp thử nghiệm dịch vụ IPv6 cơ bản cho khách hàng.

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng, thử nghiệm các dịch vụ mới trên IPv6.

Các doanh nghiệp Internet

- Từng bước đấu nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước vào mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia và cung cấp các dịch vụ công trên nền IPv6.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến việc đấu nối, thử nghiệm IPv6 với mạng của các ISP

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2

Hỗ trợ, thúc đẩy

Tiếp tục triển khai các công tác đào tạo, nghiên cứu, tham vấn, hỗ trợ, thông tin truyền thông, hợp tác quốc tế đã triển khai trong Giai đoạn 1 để hỗ trợ cho công tác chuyển đổi.

Các đơn vị có liên quan

Tiếp tục thúc đẩy triển khai sâu rộng các hoạt động của Giai đoạn 1 đối với các ISP mới và các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc khối cung cấp dịch vụ Internet.

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia

Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi mạng lưới từ IPv4 sang chạy song song IPv4 – IPv6

Các doanh nghiệp Internet

3

Hợp tác quốc tế

Xúc tiến và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến IPv6 hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi.

Vụ Hợp tác quốc tế

GIAI ĐOẠN 3. GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI (2016 - 2019)

1. Mục tiêu:

- Hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia, đảm bảo cho Internet Việt Nam hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (hoàn toàn tương thích với IPv6).

- Mạng lưới của các tổ chức, doanh nghiệp, Mạng của chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức sử dụng và cung cấp dịch vụ với IPv6.

2. Kế hoạch triển khai chi tiết

STT

Nội dung

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị thực hiện

1

Mạng lưới, dịch vụ

- Các doanh nghiệp Internet chủ động thực hiện hoàn thiện mạng lưới, phát triển dịch vụ IPv6 của mình, đảm bảo toàn bộ mạng lưới của doanh nghiệp hoạt động ổn định với địa chỉ IPv6.

- Tất cả các doanh nghiệp Internet triển khai cung cấp các dịch vụ IPv6 cơ bản cho khách hàng và chủ động phát triển dịch vụ trên nền IPv6 theo yêu cầu thị trường và xu thế chung của thế giới. Đảm bảo chất lượng dịch vụ và các hỗ trợ dịch vụ cung cấp đến cho khách hàng.

Các doanh nghiệp Internet

- Đảm bảo mạng máy chủ DNS quốc gia, hệ thống trung chuyển lưu lượng quốc gia hoạt động an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6, đáp ứng yêu cầu của hoạt động Internet Việt Nam

VNNIC

2

Hỗ trợ, tư vấn

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đóng vai trò tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong công tác chuyển đổi IPv6.

Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu433/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2011
Ngày hiệu lực29/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia IPv6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia IPv6
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu433/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành29/03/2011
        Ngày hiệu lực29/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia IPv6

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 433/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia IPv6

            • 29/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực