Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 về phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP công tác phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4335/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghi quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về còng tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về còng tác phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phân công triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai’’.

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, định kỳ gửi báo cáo kết quthực hiện vào ngày 20/6 và 20/12 hàng năm về Tổng cục Phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4335/QĐ-BNN-PCTT ngày 13/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1. PHÂN NHIỆM VỤ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Rà soát, điều chỉnh Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản pháp luật khác có liên quan

Tng cục PCTT

Vụ Pháp chế

Luật, Nghị định, Quyết định

2019-2020

2

Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai

Tng cục PCTT

Vụ Pháp chế

Nghị định của Chính phủ

2019

3

Hướng dẫn nâng cao năng lực Văn phòng thường trực các cấp

Tng cục PCTT

 

Văn bản hướng dẫn

2019-2020

4

Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Tng cục PCTT

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2019-2020

5

Rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia

Tng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

6

Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2019-2020; kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

Tng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

Các kế hoạch

Rá soát háng năm

7

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đê điều

Tng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Phương án ứng phó

Rà soát hàng năm

8

Lồng ghép phóng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Tổng cục PCTT

Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

 

Thường xuyên

9

Tiêu chuẩn công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp

Tng cục PCTT

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn bản quy định

2019-2020

10

Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT Quốc gia, cấp vùng

Tng cục PCTT

Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ

Trụ sở cơ quan thường trực PCTT được xây dựng, nâng cấp

Theo kế hoạch

11

Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cao lũ quét, sạt lở đất

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Dân cư được bố trí, di dời

2019-2025

12

Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình phòng, chống sạt lở

2020-2025

13

Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình đê điều được tu bổ, nâng cấp

Hàng năm

14

Xây dựng công trình phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

2020-2025

15

Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát công trình phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hệ thống quan trắc chuyên dùng

2019-2025

16

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,...)

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Hệ thống quan trắc, cảnh báo

2019-2025

17

Tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai

Tổng cục PCTT

Các cơ quan, địa phương liên quan

Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; lớp đào tạo, tập huấn

Theo kế hoạch

18

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT

UBND các tỉnh/TP

Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; tài liệu;

Theo kế hoạch

19

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ KHCN MT

Chương trình, dự án

2020-2025

20

Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng, chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ KHCN MT

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung

2020-2021

21

Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT

Vụ HTQT

Hoạt động hợp tác được tăng cường

Hàng năm

22

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ và tiêu chí xã an toàn trong xây dựng nông thôn mới

Tổng cục PCTT

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Văn bản hướng dẫn

Hàng năm

23

Đề án phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên

Tổng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Đề án được phê duyệt

2019-2025

24

Xây dựng, cập nhật dữ liệu bản đồ về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển

Tổng cục PCTT

 

Báo cáo, bản đồ

Hàng năm

25

Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi;

Tổng cục Thủy lợi

Tổng cục PCTT

Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

2020

26

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch

Tổng cục PCTT

Các đơn vị liên quan

Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

2020 - 2025

27

Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi

Tổng cục Thủy lợi

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp

Hàng năm

28

Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá

Tổng cục Thủy sản

UBND các tỉnh/TP liên quan

Cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão cho tàu cá

2019-2025

29

Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên biển

Tổng cục Thủy sản

UBND các tỉnh/TP liên quan

Hệ thống giám sát hành trình tàu cá

2019-2020

30

Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển

Tổng cục Lâm nghiệp

UBND các tỉnh/TP liên quan

 

Hàng năm

31

Chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

Cục Trồng trọt

Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

32

Chuyển đổi giống vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

Cục Chăn nuôi

Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

 

Hàng năm

II. PHẦN NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT

33

Xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

UBND các tỉnh/TP

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập

2019-2020

34

Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Hàng năm

35

Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

Cơ sở dữ liệu; Công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương

2019-2020

36

Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT các cấp

Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

Cơ quan TT Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp

Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, tập huấn; các

khoá đào tạo

Hàng năm

III. PHẦN NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp với Bộ ngành, địa phương chủ trì để triển khai các nhiệm vụ liên quan.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4335/QĐ-BNN-PCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4335/QĐ-BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4335/QĐ-BNN-PCTT

Lược đồ Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP công tác phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP công tác phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4335/QĐ-BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP công tác phòng chống thiên tai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT 2019 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP công tác phòng chống thiên tai

           • 13/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực