Quyết định 434/QĐ-BKHĐT

Quyết định 434/QĐ-BKHĐT về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 434/QĐ-BKHĐT 2019 về công khai dự toán quyết toán ngân sách nhà nước


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 210/TB-BTC ngày 26/02/2019 của Bộ Tài chính về việc thẩm định số liệu quyết toán ngân sách năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị DT thuộc Bộ (danh sách kèm theo);
- Trung tâm Tin học (để p/h đăng tin);
- Lưu: VT, P.KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương: 013

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Nội dung

Tổng cộng

Tng cục Thống kê

Văn phòng Bộ

Cục ĐTNN

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

407.198.218.726

407.198.218.726

43.100.194.963

43.100.194.963

2.873.263.227

2.873.263.227

1.719.918.532

1.719.918.532

A

Tng số thu

407.198.218.726

407.198.218.726

43.100.194.963

43.100.194.963

2.873.263.227

2.873.263.227

1.719.918.532

1.719.918.532

1

S thu phí, lệ phí

55.451.860.097

55.451.860.097

 

 

 

 

 

 

2

Thu sự nghiệp khác

351.746.358.629

351.746.358.629

43.100.194.963

43.100.194.963

2.873.263.227

2.873.263.227

1.719.918.532

1.719.918.532

B

Chi từ nguồn thu được để lại

215.383.918.348

124.584.165.608

29.555.478.590

29.555.478.590

2.713.445.390

2.713.445.390

1.554.612.177

1.554.612.177

1

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

201.062.000

201.062.000

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

215.182.856.348

215.182.856.348

29.555.478.590

29.555.478.590

2.713.445.390

2.713.445.390

1.554 612.177

1.554.612.177

C

S thu np NSNN

15.885.842.485

15.592.905.904

31.884.610

31.884.610

32.117.181

32.117.181

0

0

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

8.171.587.330

8 171 587.330

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

7.714.255.155

7.714.255.155

31.884.610

31.884.610

32.117.181

32.117.181

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.244.101.269.620

2.244.101.269.620

2.002.430.652.289

2.002.430.652.289

103.140.854.794

103.140.854.794

15.918.115.904

15.918.115.904

1

Chi quản lý hành chính

2.122.967.828.088

2.122.967.828.088

1.975.050.675.255

1.975.050.675.255

88.627.818.247

88.627.818.247

11.382.785.523

11.382.785.523

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

945.074.098.088

945.074.098.088

822.858.008.969

822.858.008.969

77.020.488.533

77.020.488.533

9.547.440.523

9.547.440.523

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.177.893.730.000

1.177.893.730.000

1.152.192.666.286

1.152.192.666.286

11.607.329.714

11.607.329.714

1.835.345.000

1.835.345.000

2

Nghiên cu khoa học

35.582.163.151

35.582.163.151

3.734.571.367

3.734.571.367

1.637.447.000

1.637.447.000

0

0

2.1

KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

3.725.163.180

3.725.163.180

819.977.800

819.977.800

1.637.447.000

1.637.447.000

 

0

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

3.365.163.180

3.365.163.180

559.977.800

559.977.800

1.637.447.000

1.637.447.000

 

0

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

260.000.000

260.000.000

260.000.000

260.000.000

 

 

 

 

 

- Kinh phí công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

30.674.406.404

30.674.406.404

2.590.000.000

2.590.000.000

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.182.593.567

1 182.593.567

324.593.567

324.593.567

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

51.517.759.628

51.517.759.628

22.646.905.667

22.646.905.667

4.581.893.321

4.581.893.321

0

0

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

32.345.228.728

32.345.228.728

16.032.800.328

16.032.800.328

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

19.172.530.900

19.172 530.900

6.614.105.339

6.614.105.339

4.581.893.321

4.581.893.321

 

 

4

Quan hệ tài chính với nước ngoài

7.328.994.992

7.328.994.992

670.000.000

670.000.000

4.446.080.492

4.446.080.492

0

0

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

 

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.328.994.992

7.328.994.992

670.000.000

670 000.000

4.446.080.492

4.446.080.492

 

 

5

Chi tr giá

328.500.000

328.500.000

328.500.000

328.500.000

0

0

0

0

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

 

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

328.500.000

328.500.000

328.500.000

328.500.000

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

24.732.990.761

24.732.990.761

0

0

2.774.582.734

2.774.582.734

4.535.330.381

4.535.330.381

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

 

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

24.732.990.761

24.732.990.761

 

 

2.774.582.734

2.774.582.734

4.535.330.381

4.535.330.381

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

1.643.033.000

1.643.033.000

0

0

1.073.033.000

1.073.033.000

0

0

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0

0

 

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.643.033.000

1.643.033.000

 

 

1.073.033.000

1.073.033.000

 

 

 

Số TT

Nội dung

Cục QLĐT

Cục PTDN

Cục QLĐKKD

Viện Chiến lược PT

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

94.588.186.871

94.588.186.871

979.213.617

979.213.617

68.656.750.367

68.656.750.367

468.085.000

468.085.000

A

Tng số thu

94.588.186.871

94.588.186.871

979.213.617

979.213.617

68.656.750.367

68.656.750.367

468.085.000

468.085.000

1

S thu phí, lệ phí

 

 

 

 

55.451.860.097

55.451.860.097

 

 

2

Thu Sự nghiệp khác

94.588.186.871

94.588.186.871

979.213.617

979.213.617

13.204.890.270

13.204.890.270

468.085.000

468.085.000

B

Chi từ nguồn thu được để lại

69.702.763.895

69.702.763.895

990.274.417

990.274.417

589.524.499

589.524.499

251.041.000

251.041.000

1

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

201.062.000

201.062.000

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

69.702.763.895

69.702.763.895

990.274.417

990.274.417

388.462.499

388.462.499

251.041.000

251.041.000

C

Sthu np NSNN

4.364.501.150

4.364.501.150

0

0

10.734.872.884

10.734.872.884

0

0

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

8.171.587.330

8.171.587.330

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

4.364.501.150

4.364.501.150

 

 

2.563.285.554

2.563.285.554

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

6.963.183.902

6.963.183.902

22.334.804.596

22.334.804.596

4.019.771.926

4.019.771.926

18.039.449.350

18.039.449.350

1

Chi quản lý hành chính

4.937.919.021

4.937.919.021

17.341.308.340

17.341.308.340

3.459.873.360

3.459.873.360

128.164.000

128.164.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

4.937.919.021

4.937.919.021

7.665.883.3400

7.665.883.340

3.450.073.360

3.450.073.360

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

9.675.425.000

9.675.425.000

9.800.000

9.800.000

128.164.000

128.164.000

2

Nghiên cu khoa học

88.948.380

88.948.380

88.790.000

88.790.000

90.000.000

90.000.000

12.392.000.000

12.392.000.000

2.1

KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

88.948.380

88.948.380

88.790.000

88.790.000

90.000.000

90.000.000

370.000.000

370.000.000

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

88.948.380

88.948.380

88.790.000

88.790.000

90.000.000

90.000.000

270.000.000

270.000.000

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

0

 

- Kinh phí công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

100.000.000

100.000.000

2.2

KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

 

11.894.000.000

11.894.000.000

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

128.000.000

128.000.000

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

0

0

4.290.934.800

4.290.934.800

0

0

214.000.000

214.000.000

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

4.290.934.800

4.290.934.800

 

 

214.000.000

214.000 000

4

Quan hệ tài chính với nước ngoài

0

0

0

0

0

0

239.400.000

239.400.000

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

239.400.000

239.400.000

5

Chi tr giá

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

1.936.316.501

1.936.316.501

613.771.456

613.771.456

469.898.566

469.898.566

4.965.885.350

4.965.885.350

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.936.316.501

1.936.316.501

613.771.456

613.771.456

469.898.566

469.898 566

4.965.885.350

4.965.885.350

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

0

0

0

0

0

0

100.000.000

100.000.000

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

100.000.000

100.000.000

 

Số TT

Nội dung

Vin NCQLKTTW

TTTT&DB KTXH QG

TTTH

Tạp chí KTDB

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

4.458.224.270

4.458.224.270

564.757.304

564.757.304

1.137.588.050

1.137.588.050

3.778.241.893

3.778.241.893

A

Tng số thu

4.458.224.270

4.458.224.270

564.757.304

564.757.304

1.137.588.050

1.137.588.050

3.778.241.893

3.778.241.893

1

S thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu Sự nghiệp khác

4.458.224.270

4.458.224.270

564.757.304

564.757.304

1.137.588.050

1.137.588.050

3.778.241.893

3.778.241.893

B

Chi từ nguồn thu được để lại

4.636.411.108

4.636.411.108

523.055.001

523.055.001

948.780.458

948.780.458

3.772.329.051

3.772.329.051

1

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

4.636.411.108

4.636.411.108

523.055.001

523.055.001

948.780.458

948.780.458

3.772.329.051

3.772.329.051

C

S thu np NSNN

275.602.930

275.602.930

0

0

37.421.014

37.421.014

1.219.507

1.219.507

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

275.602.930

275.602.930

 

 

37.421.014

37.421.014

1.219.507

1.219.507

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

9.861.495.500

9.861.495.500

9.886.990.904

9.886.990.904

4.646.000.000

4.646.000.000

1.719.000.000

1.719.000.000

1

Chi quản lý hành chính

528.000.000

528.000.000

0

0

4.646.000.000

4.646.000.000

1.599.000.000

1.599.000.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

33.000.000

33.000.000

 

 

4.646.000.000

4 646.000.000

1.539.000 000

1.539 000.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

495.000.000

495.000.000

 

 

 

 

60.000.000

60.000.000

2

Nghiên cu khoa học

9.038.495.500

9.038.495.500

8.421.910.904

8.421.910.904

0

0

0

0

2.1

KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

270.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

 

 

0

0

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

270.000.000

270.000.000

270.000.000

270.000.000

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

8.418.495.500

8.418.495.500

7.771.910.904

7.771.910.904

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

350.000.000

350.000.000

380.000.000

380.000.000

 

0

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

295.000.000

295.000.000

0

0

0

0

0

0

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

295.000.000

295.000.000

 

 

 

 

 

 

4

Quan hệ tài chính với nước ngoài

0

0

651.080.000

651.080.000

0

0

0

0

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

651.080.000

651.080.000

 

 

 

 

5

Chi tr giá

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

0

0

714.000.000

714.000.000

0

0

0

0

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

714.000.000

714.000.000

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

120.000.000

120.000.000

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

100.000.000

100.000.000

 

 

120.000.000

120.000.000

 

Số TT

Nội dung

Tạp chí khu CNVN

Văn phòng PTBV

Trung tâm BDKTKH

HVCS&PT

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

922.000.000

922.000.000

0

0

1.849.550.170

1.849.550.170

29.587.264.568

29.587.264.568

A

Tng số thu

922.000.000

922.000.000

0

0

1.849.550.170

1.849.550.170

29.587.264.568

29.587.264.568

1

S thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu Sự nghiệp khác

922.000.000

922.000.000

 

 

1.849.550.170

1.849.550.170

29.587.264.568

29.587.264.568

B

Chi từ nguồn thu được để lại

922.000.000

922.000.000

0

0

1.765.837.132

1.765.837.132

4.369.881.534

4.369.881.534

1

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

922.000.000

922.000.000

 

 

1.765.837.132

1.765.837.132

4.369.881.534

4.369.881.534

C

S thu np NSNN

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

671.000.000

671.000.000

231.446.342

231.446.342

3.764.434.500

3.764.434.500

14.491.838.000

14.491.838.000

1

Chi quản lý hành chính

671.000.000

671.000.000

231.446.342

231.446.342

612.000.000

612.000.000

13.751.838.000

13.751.838.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

671.000.000

671.000.000

231.446.342

231.446.342

612.000.000

612 000.000

11.861.838.000

11.861.838.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

 

1.890.000.000

1.890.000.000

2

Nghiên cu khoa học

0

0

0

0

0

0

90.000.000

90.000.000

2.1

KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

0

0

0

0

0

0

90.000.000

90.000.000

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

90.000.000

90.000.000

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

0

0

0

0

2.500.000.000

2.500.000.000

0

0

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

2.500.000.000

2.500.000.000

 

 

4

Quan hệ tài chính với nước ngoài

0

0

0

0

652.434.500

652.434.500

0

0

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

652.434.500

652.434.500

 

 

5

Chi tr giá

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

0

0

0

0

0

0

400.000.000

400.000.000

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

400.000.000

400.000.000

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

0

0

0

0

0

0

250.000.000

250.000.000

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

250.000.000

250.000.000

 

Số TT

Nội dung

Trường KT-KH ĐN

Báo Đầu tư

Quỹ PTDNN&V

Dự án riêng lẻ

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

17.550.677.535

17.550.677.535

87.801.502.359

87.801.502.359

47.162.800.000

47.162.800.000

 

 

A

Tng số thu

17.550.677.535

17.550.677.535

87.801.502.359

87.801.502.359

47.162.800.000

47.162.800.000

 

 

1

S thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu Sự nghiệp khác

17.550.677.535

17.550.677.535

87.801.502.359

87.801.502.359

47.162.800.000

47.162.800.000

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

2.288.731.356

2.288.731.356

85.292.652.740

85.292.652.740

5.507.100.000

5.507.100.000

 

 

1

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

2.288.731.356

2.288.731.356

85.292.652.740

85.292.652.740

5.507.100.000

5.507.100.000

 

 

C

S thu np NSNN

115.286.628

115.286.628

292.936.581

292.936.581

0

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

115.286.628

115.286.628

292.936.581

292.936.581

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

17.659.025.840

17.659.025.840

0

0

0

 

8.323.205.773

8.323.205.773

1

Chi quản lý hành chính

0

0

0

0

0

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nghiên cu khoa học

0

0

0

0

0

 

 

 

2.1

KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

0

0

0

0

0

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kinh phí công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

16.989.025.840

16.989.025.840

0

0

0

 

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

16.312.428.400

16.312.428.400

 

 

 

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

676.597.440

676.597.440

 

 

 

 

 

 

4

Quan hệ tài chính với nước ngoài

670.000.000

670.000.000

0

0

0

 

 

 

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

670.000.000

670.000.000

 

 

 

 

 

 

5

Chi tr giá

0

0

0

0

0

 

 

 

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

0

0

0

0

0

 

8.323.205.773

8.323.205.773

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

8.323.205.773

8.323.205.773

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

0

0

0

0

0

 

 

 

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chương: 013

QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ĐVT: Đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Các dự án thuộc Tổng cục Thống kê

Đào tạo đấu thầu

HT kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở VN

Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ thực hiện CSDL viện trợ phát triển do CP quản lý (DAD)

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

151.035.962.677

147.163.126.692

12.575.065.751

12.575.065.751

1.152.706.420

1.152.706.420

5.769.567.088

5.769.567.088

3.101.415.086

3.101.415.086

805.279.580

805.279.580

 

Chi hoạt động kinh tế

151.035.962.677

147.163.126.692

12.575.065.751

12.575.065.751

1.152.706.420

1.152.706.420

5.769.567.088

5.769.567.088

3.101.415.086

3.101.415.086

805.279.580

805.279.580

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

151.035.962.677

147.163.126.692

12.575.065.751

12.575.065.751

1.152.706.420

1.152.706.420

5.769.567.088

5.769.567.088

3.101.415.086

3.101.415.086

805.279.580

805.279.580

 


Số TT

Nội dung

Hỗ trợ đối tác công tư

HTKT Nguồn nước và PTĐT trong mối liên hệ với BĐKH ở tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận

Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh

HT TCNL và Đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở VN

HT điều phối quốc gia để thúc đẩy thực hiện hiệu quả viện trợ của UNFPA giai đoạn 2012-2016

Quỹ Chuẩn bị dự án

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

3.691.652.076

3.691.652.076

6.849.834.603

6.849.834.603

14.507.200.794

14.507.200.794

9.277.206.010

9.277.206.010

50.288.337

50.288.337

29.607.458.823

29.607.458.823

 

Chi hoạt động kinh tế

3.691.652.076

3.691.652.076

6.849.834.603

6.849.834.603

14.507.200.794

14.507.200.794

9.277.206.010

9.277.206.010

50.288.337

50.288.337

29.607.458.823

29.607.458.823

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3.691.652.076

3.691.652.076

6.849.834.603

6.849.834.603

14.507.200.794

14.507.200.794

9.277.206.010

9.277.206.010

50.288.337

50.288.337

29.607.458.823

29.607.458.823

 

Số TT

Nội dung

Quỹ HT chuẩn bị và khởi động dự án

TCNL xây dựng, theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển KTXH thân thiện với trẻ em

HTKT HT chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa trên kết quả

HTKT TCNL và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạch và hợp tác khu vực

Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh VN

Ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông nhuệ Đáy

Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

3.393.3394.762

3.393.3394.762

995.947.646

995.947.646

146.837.233

146.837.233

43.756.364

43.756.364

16.633.142.618

16.633.142.618

20.654.513.818

16.781.677.833

21.780.695.668

21.780.695.668

 

Chi hoạt động kinh tế

3.393.3394.762

3.393.3394.762

995.947.646

995.947.646

146.837.233

146.837.233

43.756.364

43.756.364

16.633.142.618

16.633.142.618

20.654.513.818

16.781.677.833

21.780.695.668

21.780.695.668

-

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3.393.3394.762

3.393.3394.762

995.947.646

995.947.646

146.837.233

146.837.233

43.756.364

43.756.364

16.633.142.618

16.633.142.618

20.654.513.818

16.781.677.833

21.780.695.668

21.780.695.668

 

Biểu số 37

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Tổng cộng

Tổng cục Thống kê

Khối Bộ kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết theo đơn vị sử dụng:

Văn phòng Bộ KHĐT

Trung tâm tin học

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KTKH

Tạp chí Kinh tế và Dự thảo

Cục Đầu tư nước ngoài

Cục Phát triển doanh nghiệp

Cục Quản lý đấu thầu

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Cục PT Hợp tác xã

Viện Chiến lược phát triển

Viện Nghiên cứu quản lý KTTW

Trung tâm Thông tin và dự báo KTXH quốc gia

Trường Cao đẳng KTKH Đà Nẵng

Học viện Chính sách và Phát triển

Dự án lẻ

A

B

E=F+G

F

G=1+..+15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

28.300

 

28.300

0

0

0

0

0

0

0

28.300

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Phí

28.300

 

28.300

0

0

0

0

0

0

0

28.300

0

0

0

0

0

0

0

 

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

28.300

 

28.300

 

 

 

 

 

 

 

28.300

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

24.050

 

24.050

 

 

 

 

 

 

 

24.050

 

 

 

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

4.250

 

4.250

0

0

0

0

0

0

0

4.250

0

0

0

0

0

0

0

 

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

4.250

 

4.250

 

 

 

 

 

 

 

4.250

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.920.662

2.630.224

302.367

107.019

10.876

10.112

1.679

34.706

20.968

15.974

3.857

4.585

7.671

5.182

6.438

16.697

12.429

32.245

1

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

72.367

21.741

62.555

2.000

-

9.500

-

-

10.500

-

-

-

-

-

-

16.697

11.929

-

-

Kinh phí thường xuyên

45.067

16.741

28.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.397

11.929

0

-

Kinh phí không thường xuyên

27.300

5.000

22.300

2.000

0

9.500

0

0

10.500

0

0

0

0

0

0

300

0

0

a

Giáo dục đại học (Loại 070-081)

11.929

 

23.858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.929

-

-

Kinh phí thường xuyên

11.929

 

11.929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.929

 

+

Kinh phí cấp bù đơn vị sự nghiệp

11.329

 

11.329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.329

 

+

Kinh phí cấp bù min giảm hc phí và hỗ trợ chi phí học tập

600

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

-

Kinh phí không thường xuyên

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Kinh phí HT thuê sân tập thể dục, biên soạn giáo

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

b

Đào tạo khác trong  nước (Loại 070-083)

19.500

-

19.500

2.000

-

7.000

-

-

10.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kinh phí không thường xuyên

19.500

-

19.500

2.000

-

7.000

-

-

10.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019

10.500

 

10.500

 

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

9.000

 

9.000

2.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Đào tạo lại (Loại 070-085)

7.500

5.000

2.500

-

-

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kinh phí không thường xuyên

7.500

5.000

2.500

-

-

2.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ công chức, viên chức năm 2009

7.500

5.000

2.500

 

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

Giáo dục cao đẳng (Loại 070-093)

33.438

16.741

16.697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.697

-

-

-

Kinh phí thường xuyên

33.138

16.741

16.397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.397

-

-

+

Kinh phí cấp bù đơn vị sự nghiệp

32.248

16.301

15.947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.947

 

 

+

Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí

890

440

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

-

Kinh phí không thường xuyên

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

+

Kinh phí hỗ trợ đào tạo, biên soạn giáo trình…

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

2

Khoa học và công nghệ (Loại 100-103)

18.331

1.560

16.771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.221

5.082

4.468

-

-

-

a

Kinh phí tự chủ tài chính

17.160

1.455

15.705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.737

4.788

4.180

-

-

-

+

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

17.160

1.455

15.705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.737

4.788

4.180

 

 

 

b

Kinh phí thường xuyên

1.171

105

1.066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

484

294

288

-

-

-

+

Kinh phí 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương

1.171

105

1.066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

294

288

 

 

 

3

Văn hóa thông tin (Loại 160-171)

450

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kinh phí không thường xuyên

450

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm

450

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo vệ môi trường (Loại 250-278)

9.966

-

9.966

8.636

-

-

80

-

-

300

-

-

450

-

-

-

500

-

-

Kinh phí không thường xuyên

9.966

 

9.966

8.636

 

 

80

 

 

300

 

 

450

 

 

 

500

 

5

Các hoạt động kinh tế (Loại 280)

114.480

44.735

69.745

-

-

-

-

25.000

-

10.530

-

-

-

-

1.970

-

-

32.245

a

Các hoạt động điều tra, quy hoạch (Khoản 332)

3.200

-

3.200

-

-

-

-

1.700

-

-

-

-

-

-

1.500

-

-

-

-

Kinh phí không thường xuyên

3.200

-

3.200

-

-

-

-

1.700

-

-

-

-

--

-

1.500

-

-

-

b

Sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác (Khoản 338)

111.280

44.735

66.545

-

-

-

-

23.300

-

10.530

-

-

-

-

470

-

-

32.245

-

Kinh phí không thường xuyên

111.280

44.735

66.545

-

-

-

-

23.300

-

10.530

-

-

-

-

470

-

-

32.245

*

Vốn trong nước

36.170

1.800

34.370

-

-

-

-

23.300

-

8.000

-

-

-

-

470

-

-

2.600

+

Vốn đối ứng

16.170

1.800

14.370

 

 

 

 

3.300

 

8.000

 

 

 

 

470

 

 

2.600

+

Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Kinh phí xúc tiến đầu tư thường xuyên

6.000

 

6.000

 

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Kinh phí xúc tiến đầu tư quốc gia

14.000

 

14.000

 

 

 

 

14.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Vốn ngoài nước

75.110

42.935

32.175

-

-

-

-

-

-

2.530

-

-

-

-

-

-

-

29.645

+

Vốn vay

8.900

 

8.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.900

+

Vốn viện trợ không hoàn lại

66.210

42.935

23.275

-

-

-

-

-

-

2.530

-

-

-

-

-

-

-

20.745

6

Hoạt động của các cơ quan QLNN (Loại 340)

2.705.068

2.561.738

143.330

96.383

10.876

612

1.599

9.706

10.468

5.144

3.857

4.585

-

100

-

-

-

-

a

Quản lý nhà nước (khoản 341)

2.674.420

2.551.466

122.954

96.383

-

-

-

5.706

7.279

5.144

3.857

4.585

-

-

-

-

-

-

-

Kinh phí thực hiện tự chủ

966.362

859.450

106.912

85.111

-

-

-

5.706

4.579

4.794

3.837

2.885

-

-

-

-

-

-

+

Quỹ tiền lương biên chế

671.841

599.450

72.391

55.825

 

 

 

4.656

3.454

3.619

2.677

2.160

 

 

 

 

 

 

+

Chi thường xuyên theo định mức

291.320

260.000

31.320

26.085

-

-

-

1.050

1.125

1.175

1.160

725

-

-

-

-

-

-

+

Các nhiệm vụ đặc thù thường xuyên ngoài định mức

3.100

 

3.100

3.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên cải cách tiền lương

101

 

101

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí không thực hiện tự chủ

1.708.058

1.692.016

16.042

11.272

 

 

 

 

2.700

350

20

1.700

 

 

 

 

 

 

b

Hoạt động khác (Khoản 368)

30.648

10.272

20.376

-

10.876

612

1.599

4.000

3.189

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

Kinh phí thường xuyên

21.658

10.272

11.386

-

2.046

612

1.539

4.000

3.189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Kinh phí cấp bù đơn vị sự nghiệp

21.658

10.272

11.156

 

2.046

612

1.539

4.000

3.189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí không thường xuyên

8.990

-

8.990

-

8.830

-

60

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

+

Kinh phí hỗ trợ đơn vị sự nghiệp

8.990

-

8.990

-

8.830

-

60

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN

 

1059472

 

1097207

1079684

1052764

1005641

1097208

1097210

1113771

1105916

1126341

1097211

1053611

1113770

1052763

1087916

 

 

Mã số Kho bạc nhà nước nơi giao dịch