Quyết định 4340/QĐ-UBND

Quyết định 4340/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư công trình cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy)

Nội dung toàn văn Quyết định 4340/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4340/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NHẰM CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - DỰ ÁN II (ĐOẠN TỪ HOÀNG QUỐC VIỆT ĐẾN ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 5086/TTr-STNMT-KTĐ ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II (đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 1 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 1,98 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 71.304.000 đồng/m2 (Bảy mươi mốt triệu, ba trăm linh tư ngàn đồng một mét vuông).

- Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 2 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 1,94 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 37.859.000 đồng/m2 (Ba mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi chín ngàn đồng một mét vuông).

- Hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 3 đường Lạc Long Quân, địa phận quận Cầu Giấy là 2,07 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố; Tương ứng với giá đất là 32.925.000 đồng/m2 (Ba mươi hai triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng một mét vuông).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Phó Chủ tịch TT Vũ Hồng Khanh;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: PCVP P.C.Công, PCVP L.Q.Huy, TNcg, TH, XDGT, TNqn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4340/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4340/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4340/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4340/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4340/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4340/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất Hà Nội

           • 28/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực