Quyết định 435/QĐ-BCĐ896

Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017 do Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 2017 Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính dữ liệu quản lý dân cư


BAN CHỈ ĐẠO 896
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/QĐ-BCĐ896

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 -2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Trưởng ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp Ban Chỉ đạo 896 đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Thành viên BCĐ 896;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BCĐ 896 (2b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2017 theo các nhiệm vụ được giao

Quý II/2017

- Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Các Bộ, ngành

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo và Bộ, ngành

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Năm 2017 và năm 2018

 

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại  giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

- Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Quý III/2017

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, biên soạn, in ấn tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư

- Năm 2017

 

 

 

- Triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Năm 2017 và năm 2018

 

 

 

- Tiến hành kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Năm 2017 và năm 2018

 

 

2

Thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Công an cấp tỉnh triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương

Quý III/2017

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Triển khai cấp số định danh cá nhân:

- Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân, trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước

- Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước

Năm 2017

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai cấp Căn cước công dân

- Chủ trì: Cơ quan đăng ký hộ tịch

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các Căn cước công dân

Số định danh cá nhân

4

Hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương

Năm 2017

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

5

Hướng dẫn áp dụng tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Năm 2017

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

6

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý IV/2017

- Chủ trì: Các Bộ, ngành, địa phương

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản đề xuất

III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

1

Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Quý III/2017

- Chủ trì: Các Bộ, ngành

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Báo cáo kết quả rà soát

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành

2

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành

Quý IV/2017

- Chủ trì: các Bộ, ngành

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành

IV. Các hoạt động khác

1

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án 896:

- Tổ chức các Hội thảo kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Tổ chức các Hội thảo về áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương

Năm 2017

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan

Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo

2

Tổng kết năm 2017

Tháng 12/2017

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương

- Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo

- Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo

3

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018

Tháng 12/2017

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 của Ban Chỉ đạo

4

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án 896; kiểm tra công tác cấp số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em

Trong suốt năm 2017

Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 896 và Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo 896

- Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896

Trong năm 2017

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án

6

Hoạt động truyền thông về Đề án 896

- Xây dựng các phóng sự truyền thông về Đề án 896.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, đăng bài truyền thông về Đề án, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo

Trong suốt năm 2017

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

 

7

Cân đối, bố trí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Năm 2017

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

 

8

Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án

Trong suốt năm 2017

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 435/QĐ-BCĐ896

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu435/QĐ-BCĐ896
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2017
Ngày hiệu lực24/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 435/QĐ-BCĐ896

Lược đồ Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 2017 Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính dữ liệu quản lý dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 2017 Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính dữ liệu quản lý dân cư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu435/QĐ-BCĐ896
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 896
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành24/06/2017
        Ngày hiệu lực24/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 2017 Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính dữ liệu quản lý dân cư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 2017 Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính dữ liệu quản lý dân cư

            • 24/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực