Quyết định 4350/QĐ-UBND

Quyết định 4350/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 4350/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4350/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 153/TTr-BQL ngày 15 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K6, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số 4350/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

(1)

Tên thủ tục hành chính

(2)

Thời gian giải quyết (ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(3A) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B)

Cơ quan chuyên môn

(Bước 2: Xử lý hồ sơ)

(3C) Lãnh đạo cơ quan

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D) Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công)

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

10 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 8,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 7,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 21/11/2019

2

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1/2 ngày

 

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 21/11/2019

+30 ngày (đối với dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ- CP).

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 28,5 ngày

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 27,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

+25 ngày (đối với dự án thuộc Phụ lục II nhưng không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 23,5 ngày

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: ½ ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 22,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

+ 20 ngày (đối với các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 18,5 ngày

1.1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

1.2. Chuyên viên xử lý: 17,5 ngày;

1.3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

- Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 20 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 18,5 ngày

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 17,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

3

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

10 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 8,5 ngày

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 7,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 21/11/2019

4

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

15 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 13,5 ngày

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 12,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 21/11/2019

5

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường

10 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường: 8,5 ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo Phòng phân công thụ lý: 1/2 ngày;

2. Chuyên viên xử lý: 7,5 ngày;

3. Lãnh đạo Phòng duyệt kết quả: 1/2 ngày.

1/2 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 21/11/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4350/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4350/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4350/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4350/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4350/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4350/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4350/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4350/QĐ-UBND 2019 phê duyệt thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý Bình Định

         • 21/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực