Quyết định 4357/QĐ-UBND

Quyết định 4357/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 4357/QĐ-UBND duyệt đề cương kỹ thuật dự toán quy hoạch phát triển cây Quế Trà My Quảng Nam 2025 2030 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4357 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY QUẾ TRÀ MY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức lao động điều tra quy hoạch rừng;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 413/TTr-SNN&PTNT ngày 06/11/2015 và Báo cáo kết quả thẩm định số 294/BC-SKHĐT ngày 28/9/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chính sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.

3. Cơ quan ủy quyền chủ đầu tư: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam.

4. Đơn vị xây dựng Đề cương kỹ thuật dự toán và tư vấn lập quy hoạch: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Trung Trung bộ.

5. Mục tiêu:

- Bảo tồn và duy trì thương hiệu Quế Trà My nhằm tăng giá trị hàng hóa trên thị trường, cải thiện đời sống của nhân dân và xóa đói giảm nghèo.

- Phát triển diện tích rừng trồng Quế Trà My trên địa bàn 4 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn lên 10.000 ha, trong đó: Quế Trà My trồng tập trung là 8.500 ha, Quế Trà My trồng phân tán là 1.500 ha.

6. Phạm vi, thời kỳ lập quy hoạch:

6.1. Phạm vi: Trên địa bàn 4 huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

6.2. Thời kỳ lập quy hoạch: Giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

7. Nhiệm vụ lập quy hoạch:

7.1. Công tác chuẩn bị:

Lập phương án kỹ thuật và dự toán công trình; thu thập bản đồ, số liệu quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2009 - 2020 của các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn; thu thập bản đồ dạng đất tỉnh Quảng Nam, các tài liệu quy hoạch có liên quan (quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp, quy hoạch phát triển lâm nghiệp ...); xây dựng phương án triển khai, thống nhất biện pháp kỹ thuật; chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm, dụng cụ kỹ thuật và các nội dung phục vụ triển khai công trình.

7.2. Điều tra cơ bản:

a) Điều tra hiện trạng phân bố rừng trồng Quế Trà My:

- Điều tra hiện trạng diện tích rừng trồng Quế Trà My trên địa bàn 4 huyện, phân theo hai hình thức: Tập trung và phân tán.

- Điều tra hiện trạng nguồn giống gốc Quế Trà My.

- Điều tra nhu cầu và khả năng cung cấp nguồn giống Quế Trà My.

b) Điều tra hiện trạng sử dụng đất:

- Làm việc với các địa phương để thu thập số liệu, điều tra hiện trạng sử dụng đất.

- Khoanh vẽ bổ sung hiện trạng sử dụng đất, chủ yếu diện tích đất trống, rừng nghèo phân bố ở độ cao từ 300 - 800 m, đây là đối tượng chính phục vụ cho việc quy hoạch phát triển cây Quế.

- Số hóa, biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

c) Điều tra dân sinh, kinh tế xã hội:

- Thu thập tình hình dân số, dân tộc, lao động; tình hình hoạt động của các ngành kinh tế; các cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, giáo dục, y tế ...

- Thu thập các số liệu, tài liệu có liên quan và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến phát triển Quế tại các địa phương.

- Tình hình trồng, khai thác và khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu, các cơ sở chế biến có nhu cầu từ nguồn nguyên liệu Quế.

- Tìm hiểu thị trường tiêu thụ nguồn nguyên liệu Quế: Sản lượng, giá cả, dự báo nhu cầu ...

7.3. Khảo sát và xây dựng phương án quy hoạch phát triển Quế Trà My trên địa bàn 4 huyện:

- Khảo sát vùng dự kiến quy hoạch phát triển cây Quế Trà My, xác định các lô đất có đủ điều kiện lập địa để phát triển cây Quế Trà My.

- Xây dựng Phương án và bản đồ quy hoạch phát triển cây Quế Trà My của các huyện, tỉnh.

7.4. Hội nghị, thẩm định quy hoạch.

8. Thành quả giao nộp:

8.1. Báo cáo:

Báo cáo “Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”: 12 bộ.

8.2. Bản đồ:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (vùng khảo sát quy hoạch phát triển cây Quế Trà My) cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000: 12 bộ.

- Bản đồ quy hoạch phát triển cây Quế cấp huyện, tỷ lệ 1:50.000: 12 bộ/1 huyện.

- Bản đồ quy hoạch phát triển cây Quế cấp tỉnh, tỷ lệ 1:100.000: 12 bộ.

9. Tổng kinh phí: 459.084.000 đồng. Trong đó:

TT

Hạng mục chi phí

Thành tiền (đồng)

 

 

1

Chi phí mua văn phòng phẩm

251.000

 

2

Chi phí nhân công

372.329.546

 

3

Chi phí quản lý

48.090.155

 

-

Chi phí quản lý của đơn vị thi công

11.547.466

 

-

Chi phí quản lý quy hoạch

36.542.688

 

4

Thuế giá trị gia tăng

38.412.801

 

 

Tổng cộng

459.083.502

 

 

Làm tròn

459.084.000

 

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu, không trăm tám mươi tư ngàn đồng

 

10. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 -2016.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ vào đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí được duyệt, phối hợp với các ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để lập quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Phân viện Điều tra QH rừng Trung Trung bộ;
- PCVP T.C.Trân;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
E:\Dropbox\minh tam b\Nam 2015\Quyet dinh\11 10 phe duyet De cuong va du toan lap Quy hoach cay Que Tra My tren dia ban tinh.doc

tm. Ủy ban nhÂn dÂn
KT.ChỦ tỊch
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4357/QĐ-UBND duyệt đề cương kỹ thuật dự toán quy hoạch phát triển cây Quế Trà My Quảng Nam 2025 2030 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4357/QĐ-UBND duyệt đề cương kỹ thuật dự toán quy hoạch phát triển cây Quế Trà My Quảng Nam 2025 2030 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4357/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4357/QĐ-UBND duyệt đề cương kỹ thuật dự toán quy hoạch phát triển cây Quế Trà My Quảng Nam 2025 2030 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4357/QĐ-UBND duyệt đề cương kỹ thuật dự toán quy hoạch phát triển cây Quế Trà My Quảng Nam 2025 2030 2015

            • 11/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực