Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 06 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 436/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VÀ BÃI BỎ 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 30/TTr-SVHTTDL ngày 22/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tính; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu: VT
, HC-QT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

01

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công (Quầy giao dịch Văn phòng UBND tỉnh), 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Gia Lai.

3.000.000 đồng/Giấy phép.

- Luật quảng cáo ngày 21/6/2012

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

02

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công (Quầy giao dịch Văn phòng UBND tỉnh), 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Gia Lai.

1.500.000 đồng/Giấy phép.

- Luật quảng cáo ngày 21/6/2012

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

03

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công (Quầy giao dịch Văn phòng UBND tnh), 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Gia Lai.

1.500.000 đồng/Giấy phép.

- Luật quảng cáo ngày 21/6/2012

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

II. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

01

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/ 2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của BVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/ 2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch tỉnh Gia Lai)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực văn hóa

01

T-GLA-283575-TT

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

02

T-GLA-283460-TT

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

03

T-GLA-283571-TT

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

04

T-GLA-283461-TT

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

05

T-GLA-283569-TT

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

06

T-GLA-283462-TT

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 436/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 436/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu436/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành27/03/2019
        Ngày hiệu lực27/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 436/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 436/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Gia Lai

           • 27/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực