Quyết định 4360/QĐ-UBND

Quyết định 4360/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020-2022

Nội dung toàn văn Quyết định 4360/QĐ-UBND 2019 cơ chế tự chủ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 81/TTr-QKHCN ngày 06/11/2019 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 600/TTr-STC ngày 19/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế tự chủ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2022, cụ thể như sau:

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định là: “Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên”.

- Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế nguồn thu từ tiền lãi gửi ngân hàng, nguồn chi đảm bảo các hoạt động của Quỹ cũng như trích lập các khoản dự phòng để xử lý nợ khó đòi theo quy định (quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 15 của Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh), giao Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định xây dựng dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Trong thời gian thực hiện tự chủ (giai đoạn 2020 - 2022), trường hợp Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định phát sinh các khoản thu dịch vụ từ hoạt động sự nghiệp ổn định thì xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung giao quyền tự chủ cho đơn vị theo tỷ lệ tự đảm bảo gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyền tự chủ, cơ chế tự chủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4360/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4360/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4360/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4360/QĐ-UBND 2019 cơ chế tự chủ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4360/QĐ-UBND 2019 cơ chế tự chủ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4360/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4360/QĐ-UBND 2019 cơ chế tự chủ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4360/QĐ-UBND 2019 cơ chế tự chủ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực