Quyết định 4368/QĐ-UBND

Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4368/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng chống thiên tai thuộc cấp xã Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4368/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn c Quyết định s 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 204/TTr-SNN&PTNT ngày 18/10/2019 và Báo cáo thẩm tra số 1111/BC-VP ngày 23/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện t.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Cục KSTTHC-VPCP (b
n điện tử);
- Chủ tịch UBND t
nh (đ b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh (đ đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4368/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Tên thủ tục hành chính (Mã hồ sơ TTHC trên CSDLQG về TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

(BNN-THA-288501)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Ngh đnh s02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách htrợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thit hi do thiên tai, dịch bệnh.

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

(BNN-THA-288502)

Tổng thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó thời hạn giải quyết tại UBND mỗi cấp là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

(BNN-THA-288503)

Tổng thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó thời hạn giải quyết tại UBND mi cấp là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4368/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4368/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2019
Ngày hiệu lực25/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4368/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4368/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng chống thiên tai thuộc cấp xã Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4368/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng chống thiên tai thuộc cấp xã Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4368/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành25/10/2019
        Ngày hiệu lực25/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4368/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng chống thiên tai thuộc cấp xã Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4368/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng chống thiên tai thuộc cấp xã Thanh Hóa

            • 25/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực