Quyết định 437/QĐ-UBND

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 437/QĐ-UBND 2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 02 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyên, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện triển khai thực hiện

- Cập nhật thông tin, dữ liệu các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định; Niêm yết, công khai TTHC này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử và cấu hình quy trình điện tử giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

- Công khai danh mục, quy trình nội bộ giải quyết các TTHC tại Điều 1 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Tổ chức kiểm soát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình đã được phê duyệt của các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc cấu hình, cập nhật quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại Điều 1; công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu về TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu TTHC; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa của tỉnh. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu các TTHC tại Điều 1 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; xây dựng và cấu hình quy trình điện tử giải quyết TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- VNPT Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP8, VP11.
MT01/VP11/QTNB.VP UBND tỉnh

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ LĨNH VỰC DÂN TỘC

1. Tên thủ tục hành chính: Bình chọn và xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mã số TTHC: 1.004875.000.00.00.H42

Tổng thời gian thực hiện TTHC:15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

(Thủ tục hành chính này

Cơ quan

Các bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 120 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ

Công chức tiếp nhận

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín.

- Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)

Số lượng : 01 bộ

24 giờ

Mẫu 01,02,03, 04,05,06

Bước 2

Lãnh đạo

Chủ tịch UBND cấp xã

Phê duyệt văn bản, chuyển cho Văn thư

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn thư

Văn thư

Đóng dấu, Chuyển văn bản cho phòng chuyên môn UBND cấp huyện

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND cấp huyện

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ cấp huyện

Chuyên viên tiếp nhận

Tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, lưu hồ sơ trên phần mềm, chuyển cho Phòng chuyên môn

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét

20 giờ

Mẫu 04,05

Lãnh đạo Phòng

Xem xét, chuyển lãnh đạo UBND huyện ký duyệt

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Chủ tịch

Ký duyệt chuyển bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư UBND huyện

- Đóng dấu, lưu văn bản

- Chuyển hồ sơ Trình sở VP UBND tỉnh

04 giờ

Mẫu 04,05

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 1

Văn thư VP UBND tỉnh

Chuyên viên

- Tiếp nhận hồ sơ, lưu hồ sơ trên phần mềm.

- Báo cáo lãnh đạo VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 2

Phòng chuyên môn

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý

04 giờ

Mẫu 04,05

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Dự thảo Trình lãnh đạo phòng xem xét

20 giờ

Mẫu 04,05

Trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo lãnh đạo VP UBND tỉnh.

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Phó Chánh văn phòng phụ trách

Xem xét trình Lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND tỉnh

Bước 4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Xem xét quyết định

08 giờ

Mẫu 04,05

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 5

Văn thư VP UBND tỉnh

Chuyên viên

Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi kết quả tới tới Văn thư UBND cấp huyện.

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND cấp huyện

 

Văn thư UBND cấp huyện

Chuyên viên

- Báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Trả kết quả về UBND cấp xã .

- Kết thúc trên phần mềm.

04 giờ

Mẫu 04, 05, 06

2. Tên thủ tục hành chính: Đưa ra khỏi Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mã số TTHC: 1.004888.000.00.00.H42

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ

Cơ quan

Các bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung thực hiện

Thời gian 120 giờ

Biểu mẫu/Kết quả

UBND cấp xã

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ

Công chức tiếp nhận

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét

Hồ sơ bao gồm:

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

- Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

- Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

Số lượng : 01 bộ

24 giờ

Mẫu 01,02,03, 04,05,06

Bước 2

Lãnh đạo

Chủ tịch UBND cấp xã

Phê duyệt văn bản, chuyển cho Văn thư

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Văn thư

Văn thư

Đóng dấu, chuyển văn bản cho phòng chuyên môn UBND cấp huyện

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND cấp huyện

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ cấp huyện

Chuyên viên tiếp nhận

Tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, lưu hồ sơ trên phần mềm, chuyển cho Phòng chuyên môn

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 2

Phòng chuyên môn

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét

20 giờ

Mẫu 04,05

Lãnh đạo Phòng

Xem xét, chuyển lãnh đạo UBND huyện ký duyệt

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Chủ tịch

Ký duyệt chuyển bộ phận văn thư

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 4

Văn phòng

Văn thư UBND huyện

- Đóng dấu, lưu văn bản

- Chuyển hồ sơ Trình sở VP UBND tỉnh

04 giờ

Mẫu 04,05

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 1

Văn thư VP UBND tỉnh

Chuyên viên

- Tiếp nhận hồ sơ, lưu hồ sơ trên phần mềm.

- Báo cáo lãnh đạo VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 2

Phòng chuyên môn

Trưởng phòng

Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý

04 giờ

Mẫu 04,05

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Dự thảo Trình lãnh đạo phòng xem xét

20 giờ

Mẫu 04,05

Trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ

- Trình lãnh đạo lãnh đạo VP UBND tỉnh.

04 giờ

Mẫu 04,05

Bước 3

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

Phó Chánh văn phòng phụ trách

Xem xét trình Lãnh đạo UBND tỉnh

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND tỉnh

Bước 4

Lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Xem xét quyết định

08 giờ

Mẫu 04,05

Văn phòng UBND tỉnh

Bước 5

Văn thư VP UBND tỉnh

Chuyên viên

Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi kết quả tới tới Văn thư UBND cấp huyện.

04 giờ

Mẫu 04,05

UBND cấp huyện

Bước 1

Văn thư UBND cấp huyện

Chuyên viên

- Báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Trả kết quả về UBND cấp xã .

- Kết thúc trên phần mềm.

04 giờ

Mẫu 04, 05, 06

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu437/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2021
Ngày hiệu lực02/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(15/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 437/QĐ-UBND 2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 437/QĐ-UBND 2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu437/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành02/06/2021
        Ngày hiệu lực02/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (15/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 437/QĐ-UBND 2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 437/QĐ-UBND 2021 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh Ninh Bình

              • 02/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực