Quyết định 437/QĐ-UBND

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2017 Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 437/QĐ-UBND vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV thị trấn Mađaguôi Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC KHU PHỐ IV, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 03/TTr-SNN ngày 11/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.

Điều 2. Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm quản lý vận hành hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai theo đúng quy trình được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai; Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC KHU PHỐ IV, THỊ TRẤN MAĐAGUÔI, HUYỆN ĐẠ HUOAI
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các văn bản pháp lý liên quan

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi đều phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

2. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

3. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

4. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

5. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

6. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi, thủy điện;

7. Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 07/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP 07/5/2007 của Chính phủ.

8. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành:

a) Quy định về việc lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước - công trình thủy lợi (14TCN 121 - 2002) theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/06/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác công trình thủy lợi kho nước (14TCN 55-88) do Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành ngày 01/3/1989;

c) Quy phạm công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông (14TCN 49-86) ban hành theo Quyết định số 179/QĐ-KT ngày 24/3/1986 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn);

d) Các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy công của hồ chứa nước.

Điều 2. Quy định chế độ vận hành điều tiết

Việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng, chống lũ với tần suất lũ thiết kế P=1,5% tương ứng với mực nước dâng gia cường +241,72 m.

2. Trữ được tối đa nguồn nước đến hồ trong mùa mưa để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dùng nước khác theo nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

3. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ của hồ phải tuân thủ Quy trình vận hành, đảm bảo an toàn, không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng hạ du.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

1. Quy trình này là cơ sở pháp lý để Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai (Trung tâm QL&KT CTCC Đạ Huoai) vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi.

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa nước Khu phố IV, thị trấn Mađaguôi thực hiện theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng (Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh) và UBND huyện Đạ Huoai, trực tiếp là Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đạ Huoai.

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 4. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa mưa lũ

Trước mùa mưa lũ hàng năm, Trung tâm QL&KT CTCC Đạ Huoai phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng các quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn trong mùa mưa lũ hàng năm và Quy trình này, lập kế hoạch tích, xả nước cụ thtrong mùa mưa lũ, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước, báo cáo UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt.

3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, yêu cầu giữ mực nước hồ chứa thấp hơn hoặc bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

2. Mực nước hồ cao nhất ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau:

Thời gian (ngày/tháng)

30/6

31/7

31/8

30/9

31/10

30/11

31/12

Mực nước cao nhất (mét)

236,06

238,90

240,65

240,65

204,65

204,65

204,65

Điều 6. Vận hành xả lũ

1. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước dâng bình thường, tràn xả lũ tự động làm việc bình thường.

2. Khi mực nước hồ cao hơn quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy trình này, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải theo dõi diễn biến khí tượng, thủy văn để có biện pháp điều tiết nước phù hợp.

3. Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường (+240,65 m) nhưng chưa vượt quá mực nước dâng gia cường (+241,72 m) tràn vận hành xả lũ, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải:

a) Theo dõi chặt chẽ quá trình xả lũ qua tràn, diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, đặc điểm vùng hạ du hồ chứa; báo cáo UBND huyện Đạ Huoai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đạ Huoai về việc xả lũ.

b) Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ.

Điều 7. Vận hành xả lũ trong một số trường hợp đặc biệt

Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mực nước hồ có nguy cơ vượt qua mực nước dâng gia cường (+241,72 m), Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND huyện Đạ Huoai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đạ Huoai quyết định phương án xả lũ đhạ thấp mực nước hồ, trin khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân vùng hạ du.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ TRONG MÙA KIỆT

Điều 8. Các nội dung công việc phải thực hiện trước mùa kiệt

Trước mùa kiệt hàng năm, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn và nhu cầu dùng nước, lập kế hoạch cấp nước, báo cáo UBND huyện Đạ Huoai phê duyệt và thông báo cho các hộ, đơn vị dùng nước trong hệ thống.

Điều 9. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa kiệt

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải giữ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục III).

Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng mùa kiệt như sau:

Thời gian (ngày/tháng)

31/01

28/02

31/3

30/4

31/5

Mực nước thấp nhất (m)

239,60

238,67

236,91

234,73

233,60

Điều 10. Vận hành cấp nước

Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước", Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo kế hoạch cấp nước được duyệt.

Điều 11. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt

1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn mực nước chết, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải thông báo cho các hộ dùng nước và thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đphòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải lập phương án sử dụng nước, báo cáo UBND huyện Đạ Huoai quyết định, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ

Điều 12. Báo cáo sự cố công trình

Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải lập phương án xử lý khn cấp; báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND huyện Đạ Huoai trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét quyết định xả nước, hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mi của hồ chứa; đồng thời, đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện.

Điều 13. Xử lý sự cố

Khi tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải triển khai ngay biện pháp xử lý sự cố; đồng thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND huyện Đạ Huoai trình UBND tỉnh Lâm Đồng để quyết định biện pháp khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Điều 14. Quan trắc khí tượng, thủy văn

Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thủy văn khác theo quy định hiện hành.

Điều 15. Tính toán lượng nước đến hồ

Hàng năm, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích nước, cấp nước và xả nước.

Điều 16. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, lưu lượng kiệt

1. Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai lập báo cáo đánh giá việc xả lũ, bao gồm: lưu lượng xả, thời gian xả, tổng lượng xả, diễn biến mực nước hồ và ảnh hưởng đối với vùng hạ du.

2. Hàng năm, Trung tâm QLĐT&KTCTCC huyện Đạ Huoai tiến hành điều tra, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng nước đến hồ; lưu lượng kiệt; ghi chép, lưu trữ tài liệu trên để phục vụ công tác quản lý khai thác.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 17. Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước.

2. Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền cho phép sửa đổi hoặc bổ sung Quy trình khi cần thiết.

3. Đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng Quy trình này.

4. Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

5. Giám đốc Trung tâm QLĐT&KTCTCC huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV trong các trường hợp sau:

a) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biểu đồ điều phối.

b) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn "Đường hạn chế cấp nước" của biu đồ điu phối và chưa xuống đến mực nước chết.

c) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án sử dụng dung tích chết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Theo dõi, thực hiện điều tiết, vận hành xả lũ theo quy định tại Điều 6 Quy trình này.

Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai trong việc thực hiện Quy trình này; quyết định xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền, cụ thể:

1. Trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy trình.

2. Trình UBND tỉnh quyết định phương án xả lũ khi xảy ra lũ đặc biệt lớn.

3. Trình UBND tỉnh quyết định giải pháp xử lý khẩn cấp khi hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

4. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ.

5. Trình Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho phép trữ hoặc xả nước theo quy định tại Điều 7 Quy trình này.

Điều 19. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đạo địa phương, đơn vị quản lý công trình xử lý khẩn cấp khi có sự cố xảy ra đối với công trình và vùng hạ du; đồng thời, báo cáo cơ quan cấp trên đcó biện pháp xử lý triệt để, cụ thể:

1. Tổ chức phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa lũ, tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình.

2. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình để thông báo kịp thời trên phương diện thông tin đại chúng và chỉ đạo việc phòng chống lụt bão, xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn công trình và vùng hạ du quyết định phương án xử lý khn cấp theo Điều 7 Quy trình này.

Điều 20. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng Quy trình này.

2. Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy định của Quy trình theo thm quyền.

3. Quyết định việc vận hành điều tiết hồ chứa khi xảy ra tình huống như quy định tại Điều 12, Điều 13 Quy trình này.

4. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Điều 13 Quy trình này; huy động nhân lực, vật tư đxử lý và khắc phục các sự cố.

5. Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đạ Huoai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đạ Huoai, Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai và các ngành, các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại Khoản 2, Điều 4; Điều 7; Điều 12; Điều 13 Quy trình này.

6. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 21. Trách nhiệm của các cấp chính quyền huyện, xã

1. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại Quy trình này.

2. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hành vi ngăn cản việc thực hiện hoặc vi phạm các quy định của Quy trình này.

3. UBND huyện Đạ Huoai có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ đảm bảo an toàn công trình và tích nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Quy trình này.

4. Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

5. Huy động nhân lực, vật lực của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phối hp với Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai trong công tác phòng, chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

6. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình.

Điều 22. Trách nhiệm của các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này và các quy định khác có liên quan theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Trung tâm QL&KTCTCC huyện Đạ Huoai, đcó căn cứ lập kế hoạch cấp nước, xả nước hp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Điều khoản thi hành

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định, mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Quy trình này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Trung tâm QLĐT&KTCTCC huyện Đạ Huoai tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu437/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2017
Ngày hiệu lực02/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 437/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 437/QĐ-UBND vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV thị trấn Mađaguôi Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 437/QĐ-UBND vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV thị trấn Mađaguôi Lâm Đồng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu437/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành02/03/2017
        Ngày hiệu lực02/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 437/QĐ-UBND vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV thị trấn Mađaguôi Lâm Đồng 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 437/QĐ-UBND vận hành điều tiết hồ chứa nước Khu phố IV thị trấn Mađaguôi Lâm Đồng 2017

         • 02/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực