Quyết định 4371/QĐ-UBND

Quyết định 4371/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4371/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN DANH MỤC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 4333/TTr-SNN ngày 16/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2018, cụ thể như sau:

I. Tổng danh mục các mô hình thực hiện trong năm 2018: 16 mô hình:

Trong đó:

A. Lĩnh vực trồng trọt: 06 loại mô hình

1. Tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật trồng cây bưởi da xanh;

2. Chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang cây trồng khác có hiệu quả (Lạc, đậu xanh, khoai lang):

2.1. Trồng thâm canh cây lạc trên đất lúa chuyển đổi.

2.2. Trồng thâm canh cây đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi.

2.3. Trồng thâm canh cây khoai lang trên đất lúa chuyển đổi.

3. Nhân rộng mô hình trồng rau an toàn, rau hữu cơ;

4. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa 2 vụ/năm trên chân đất lúa chuyển đổi;

5. Thâm canh giống lạc mới;

6. Thâm canh giống sắn cao sản mới.

B. Lĩnh vực chăn nuôi: 04 loại mô hình

1. Xây dựng trang trại an toàn dịch bệnh và chăn nuôi heo thịt khép kín đảm bảo an toàn thực phẩm;

2. Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao (bò lai Kobe);

3. Nuôi vịt biển thương phẩm thích ứng biến đổi khí hậu;

4. Trồng giống cỏ Paspalum thích ứng điều kiện ngập úng, chịu phèn;

C. Lĩnh vực lĩnh sản: 03 loại mô hình

1. Nuôi cá Dìa thương phẩm bằng lồng trên biển;

2. Nuôi cua xanh thương phẩm từ cua 1, cua 2;

3. Nuôi ghép cua với cá dìa;

D. Lĩnh vực lâm nghiệp: 01 loại mô hình

1. Trồng thâm canh cây đinh lăng;

Đ. Lĩnh vực cơ giới hóa: 01 loại mô hình

1. Áp dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch lạc;

E. Hỗ trợ chế phẩm sinh học Biorat phòng trừ chuột.

II. Về cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2018:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 414/QĐ-CTUBND ngày 07/3/2011 và Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN
- Lưu: VT, K10, K13 (13b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4371/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4371/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4371/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4371/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4371/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 4371/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2018

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 4371/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông Bình Định 2018

             • 22/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực