Quyết định 439/QĐ-UBND

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 439/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Bắc Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 948/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 05 văn bản do UBND tỉnh ban hành gồm:

1. Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang.

2. Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang.

3. Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bổ sung biên chế của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang.

5. Quyết định số 376/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Bãi bỏ một phần 03 văn bản do UBND tỉnh ban hành gồm:

1. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Lưu: VT,NC.
Bản điện tử:
-
Như Điều 3;
-
VPCP, Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
VP Tỉnh ủy, các quan thuộc Tỉnh ủy;
-
VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các Ban HĐND tnh;
- U
B MTTQ và các đoàn thnhân dân tỉnh;
-
TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
-
Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
-
LĐVP, các phòng, TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu439/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 439/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Bắc Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 439/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Bắc Giang 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu439/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành23/09/2015
       Ngày hiệu lực23/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 439/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Bắc Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 439/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản Bắc Giang 2015

           • 23/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực