Quyết định 439/QĐ-UBND

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án đã được thay thế bởi Quyết định 03/2013/QĐ-UBND Quy định nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh sau khi UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 841/SKHĐT-TH ngày 18/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình

Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo quy định sau:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:

a.1) Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất quyết định đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (trừ các dự án về thủy lợi và công trình thủy) thuộc nguồn vốn UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, sau khi có kế hoạch chuẩn bị đầu tư hằng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

a.2) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý và do các Sở, Ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh làm chủ đầu tư, sau khi có kế hoạch chuẩn bị đầu tư hàng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

a.3) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, sau khi có kế hoạch chuẩn bị đầu tư hàng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua .

b) Đối với các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp:

b.1) Đối với các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn trong đó có phần vốn ngân sách hỗ trợ với tỷ lệ thấp hơn các nguồn vốn khác thì Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan đầu mối thẩm định dự án để thẩm tra trình cấp có thẩm quyền thoả thuận trước khi quyết định đầu tư. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình (đối với những dự án thuộc ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ thì UBND huyện, thành phố thỏa thuận).

b.2) Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn khác, nếu không phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, mục tiêu đầu tư, an ninh quốc phòng, môi trường và các quy định khác của pháp luật thì phải được UBND tỉnh thoả thuận trước khi quyết định đầu tư; Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. UBND tỉnh quản lý dự án nêu tại điểm này thông qua việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng.

2. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Giao chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc có phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ

a) Kế hoạch đấu thầu:

a.1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

a.2) Đối với các dự án có quy mô nhỏ thì kế hoạch đấu thầu có thể phê duyệt đồng thời với việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

b) Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu theo quy định.

4. Quyết toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng công trình hoàn thành

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:

a) Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý đã được ủy quyền quyết định đầu tư tại điểm a1, tiết a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

b) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 07 tỷ đồng thuộc tỉnh quản lý và do các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh làm chủ đầu tư.

c) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý đã được ủy quyền quyết định đầu tư tại điểm a3, tiết a, khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2.

1. Ngoài việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất quyết định đầu tư theo quy định chung tại điểm a1, tiết a, khoản 1, Điều 1 Quyết định nầy; tùy theo tính chất, quy mô của từng dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh còn xem xét, ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất quyết định đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên thuộc nhóm C.

2. Đối với các dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đã được Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Qung Quất, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt từ ngày 12/6/2009 (ngày bãi bỏ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh) đến ngày Quyết định nầy có hiệu lực thi hành mà không trái với thẩm quyền được ủy quyền theo quy định tại Quyết định nầy thì vẫn có hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 439/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2009
Ngày hiệu lực 25/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2013
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 439/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 439/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành 25/09/2009
Ngày hiệu lực 25/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2013
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án

Lịch sử hiệu lực Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2009 phân cấp ủy quyền giao nhiệm vụ quản lý dự án