Quyết định 4398/QĐ-TCHQ

Quyết định 4398/QĐ-TCHQ năm 2016 về Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4398/QĐ-TCHQ kiểm tra kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan chịu trách nhiệm trang bị đầy đủ các hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo triển khai được việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ trên Hệ thống; thiết lập và công bố các địa chỉ thư điện tử của các đơn vị kiểm tra, kiểm soát nội bộ các cấp đảm bảo tính bảo mật khi trao đổi thông tin.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo đề xuất để Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Nếu các văn bản liên quan đề cập tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, GSQL.GQ1 (30b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

QUY CHẾ

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4398/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Tng cục trưởng Tng cục Hải quan)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ áp dụng đối với tất cả công chức hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các hoạt động nghiệp vụ của cấp Chi cục Hải quan, cấp Cục Hải quan và cấp Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Mục đích kiểm tra, kiểm soát nội bộ

1. Giám sát việc thực hiện pháp luật của công chức hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các quy trình nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan hiện hành.

2. Kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm và các vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của công chức hải quan để có biện pháp xử lý và ngăn chặn kịp thời.

3. Phát hiện xu hướng, dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật có liên quan.

Điều 3. Yêu cầu kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thực hiện đồng thời tại 3 cấp Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải được thực hiện hàng ngày, đồng thời với quá trình thực hiện thủ tục hải quan thông qua việc theo dõi, giám sát và phân tích dữ liệu trên các Hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan, Hệ thống camera giám sát, định vị GPS, hình ảnh máy soi container, máy soi hành lý và thông tin từ đường dây nóng của cơ quan hải quan:

a) Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của đơn vị với toàn bộ việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của các công chức thuộc Chi cục;

b) Cục Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của các Chi cục Hải quan;

c) Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngoài các thông tin thu thập từ Hệ thống công nghệ thông tin, Hệ thống camera giám sát và hình ảnh máy soi container, máy soi hành lý thì các đơn vị chủ động thu thập thông tin từ các cơ quan có liên quan để phục vụ hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ (ví dụ: hiện tại chưa có Hệ thống trao đổi thông tin trực tiếp giữa cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh kho, bãi, cảng về thời điểm, số lượng hàng hóa hạ bãi, số lượng hàng hóa lưu tại bãi, số lượng hàng hóa còn tồn tại cảng,…, các đơn vị thực hiện việc thu thập thông tin thông qua việc truy cập dữ liệu quản lý hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng).

2. Thu thập, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan và các nguồn thông tin khác (nếu có) theo thời kỳ để nhận biết được ngay các thay đổi bất thường trong việc thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị, qua đó xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, buôn lậu (ví dụ số lượng tờ khai được đăng ký vào ngoài giờ hành chính tăng đột biến, ...); phát hiện các biểu hiện hoặc hành vi tiêu cực hoặc việc thực hiện chưa đúng quy trình, quy chế của công chức thừa hành để có biện pháp xử lý kịp thời (ví dụ: cùng một đơn vị nhưng có sự không thống nhất trong việc phân loại mã số HS, xác định trị giá hải quan, áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu đối với cùng một mặt hàng).

3. Thực hiện việc xử lý ngay hành vi vi phạm của công chức hải quan khi phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; có những biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với các dấu hiệu, xu hướng trở thành vi phạm theo thẩm quyền được giao đồng thời báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền để có biện pháp chấn chỉnh hoặc hỗ trợ kịp thời (như ban hành văn bản hưng dẫn, thanh tra, kiểm tra, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, ...).

4. Các thông tin ghi nhận nội dung, quá trình và kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải được cập nhật ngay vào Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo đúng phân cấp. Mỗi cấp được phân quyền chịu trách nhiệm cập nhật kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo đúng các chỉ tiêu thông tin được giao và chịu trách nhiệm về việc cập nhật đầy đủ thông tin hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này. Trường hợp chưa có Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ thì thực hiện lập báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo các mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này dưới dạng văn bản giấy (có xác nhận của người chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát nội bộ).

Tất cả các yêu cầu, chỉ đạo, trao đổi liên quan đến kiểm tra, kiểm soát nội bộ đều được ghi nhận trên Hệ thống và các thông tin trao đổi phải được ghi nhận, kiểm tra, phản hồi trực tuyến. Các yêu cầu, chỉ đạo tùy thuộc vào mức độ quan trọng và ảnh hưởng có thể được thể hiện dưới dạng: ghi nhận trực tiếp trên Hệ thống (có ghi rõ tên người yêu cầu, chỉ đạo; ngày, giờ thực hiện...); thông qua email (thiết lập các địa chỉ email chuyên biệt) hoặc dưới dạng văn bản (Lệnh, Quyết định...) nhưng đều phải được cập nhật vào Hệ thống (nếu dưới dạng văn bản có th scan đưa vào Hệ thống để thông tin trao đổi được nhanh chóng). Trường hợp chưa có Hệ thống thì các nội dung yêu cầu, chỉ đạo được thực hiện thông qua email (thiết lập các địa chỉ email chuyên biệt) hoặc dưới dạng văn bản (Lệnh, Quyết định...).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị của từng cấp chịu trách nhiệm tổ chức trin khai quy trình tại đơn vị và chịu trách nhiệm về nội dung can thiệp, nội dung phân tích và thời gian cập nhật kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Tại Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm:

a.1) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ với toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Hải quan theo hướng dẫn tại Mục 1 Phần II Quy chế này;

a.2) Thực hiện kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Cục trưởng Cục Hải quan quản lý Chi cục Hải quan;

a.3) Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ hàng ngày tới đầu mối Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan (theo từng lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát nội bộ) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

b) Tại Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan chịu trách nhiệm:

b.1) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ với toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của các Chi cục hải quan trực thuộc theo hướng dẫn tại Mục 2 Phần II Quy chế này;

b.2) Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan trong việc kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình;

b.3) Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc các vi phạm của cấp Chi cục Hải quan thì yêu cầu Chi cục Hải quan xác minh và xử lý kịp thời; đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan. Trường hợp cấp Cục Hải quan nơi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc các vi phạm thuộc Chi cục Hải quan không thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình thì thông báo cho Cục Hải quan nơi quản lý Chi cục Hải quan đó biết để kịp thời xử lý.

Trong trường hợp vụ việc nghiêm trọng hoặc nhạy cảm, căn cứ tình hình thực tế, Cục trưởng Cục Hải quan hoặc người được Cục trưởng Cục Hải quan phân công có thể can thiệp trực tiếp bằng biện pháp nghiệp vụ vào việc xác minh và xử lý vi phạm tại cấp Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan để đảm bảo vụ việc đúng quy định;

b.4) Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tới đầu mối Tổng cục Hải quan (theo từng lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát nội bộ) theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

c) Tại Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan (sau đây gọi là Cục trưởng Cục nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Hải quan) và Lãnh đạo đơn vị được phân công trực ban Tổng cục chịu trách nhiệm:

c.1) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ với toàn bộ hoạt động nghiệp vụ ca Cục Hải quan (bao gồm hoạt động của các Chi cục Hải quan trực thuộc và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục như Phòng Giám sát quản lý, Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Phòng Quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát...) theo hướng dẫn tại Mục 3 Phần II Quy chế này;

c.2) Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro và Lãnh đạo đơn vị được phân công trực ban Tổng cục chỉ đạo Chi cục Hải quan trong việc kiểm tra, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về các quyết định của mình. Khi chỉ đạo việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan, đơn vị chỉ đạo phải thông báo ngay cho các đơn vị còn lại, bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan để biết, phối hợp, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục;

c.3) Khi phát hiện vi phạm tại Chi cục Hải quan (trừ những trường hợp quy định tại điểm c.2 khoản 1 Điều này) thì thông báo cho Chi cục Hải quan để xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho cấp Cục Hải quan quản lý Chi cục Hải quan để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, kiểm soát nội bộ cấp Chi cục Hải quan về vi phạm đã được phát hiện và thông báo cho bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan để phối hợp theo dõi, chỉ đạo.

Trong trường hợp vụ việc nghiêm trọng hoặc nhạy cảm, căn cứ tình hình thực tế, Cục trưởng Cục nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục Hải quan hoặc Lãnh đạo đơn vị được phân công trực ban Tổng cục có thể can thiệp trực tiếp vào việc xử lý vi phạm tại Cục Hải quan và Chi cục Hải quan bằng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo vụ việc đúng quy định;

c.4) Tiếp nhận, phân tích báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố kết hợp với kết quả kiểm tra, can thiệp của Tổng cục Hải quan để thực hiện báo cáo đột xuất (nếu phát sinh sự việc hoặc hiện tượng nghiêm trọng) hoặc theo định kỳ với Tổng cục trưởng.

2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm:

a) Trường hợp xác định được công chức có hành vi vi phạm thì người trực tiếp gây ra hành vi phải chịu trách nhiệm, đồng thời người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách;

b) Trường hợp phát hiện vi phạm nhưng không xác định được cụ thể người chịu trách nhiệm thì người đứng đầu đơn vị nơi xảy ra vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc đã xảy ra. (Ví dụ: sai phạm xảy ra trong Đội thủ tục nhưng không xác định được cụ thể công chức sai phạm thì Đội trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sai phạm; nếu xảy ra ở Chi cục Hải quan nhưng không xác định được ở Đội nào, bộ phận nào hoặc công chức thực hiện hành vi vi phạm thì Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm).

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. QUY CHẾ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CẤP CHI CỤC HẢI QUAN

Điều 5. Nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ cấp Chi cục Hải quan

Việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Chi cục hải quan được thực hiện liên tục, song song với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đang lưu giữ trong địa bàn hoạt động hải quan thuộc trách nhiệm giám sát của Chi cục Hải quan; đảm bảo thông tin khai báo trên Hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan, các hành vi của công chức xử lý thông tin hàng hóa, phương tiện vận tải phát sinh trong ngày phải được rà soát ngay khi phát sinh, kiểm soát toàn bộ hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại địa bàn, cụ th như sau:

1. Đối với Chi cục Hải quan quản lý sân bay:

a) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục trong việc thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin về hàng hóa, hành khách trên phương tiện vận tải dự kiến nhập cảnh (thông tin trước về hành khách, hàng hóa chuyên chở trên phương tiện vận tải); kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa, hành khách, hành lý, phương tiện vận tải từ khi hàng hóa, hành khách, hành lý, phương tiện vận tải vào địa bàn hoạt động hải quan của Chi cục Hải quan, trong quá trình lưu giữ cho đến khi đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, hành khách, hành lý, phương tiện vận tải và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu;

b) Kiểm tra, kiểm soát hoạt động giám sát của công chức hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải từ nội địa vào lưu giữ trong khu vực giám sát hải quan cho đến khi ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan.

2. Đối với Chi cục Hải quan quản lý cảng bin:

a) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục trong việc thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin hàng hóa, phương tiện vận tải dự kiến nhập cảnh (thông tin trước về hàng hóa, phương tiện vận tải); kiểm tra, kiểm soát hoạt động giám sát của công chức đối với hàng hóa, phương tiện vận tải từ khi hàng hóa, phương tiện vận tải vào khu vực đón trả hoa tiêu, trong quá trình vận chuyển về đến cảng, đưa vào cảng, kho, bãi, trong quá trình lưu giữ cho đến khi đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan; đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, phương tiện vận tải và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu;

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh phải đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, phương tiện vận tải được thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ khi hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh được đăng ký thông tin xuất khẩu, xuất cảnh trên Hệ thống cho đến khi được đưa vào khu vực giám sát hải quan và ra đến khu vực đón trả hoa tiêu.

3. Đối với Chi cục Hải quan quản lý cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa:

a) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục trong việc thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin về hàng hóa, phương tiện vận tải nhập cảnh; từ khi hàng hóa, phương tiện vận tải vào địa bàn hoạt động hải quan của Chi cục Hải quan, trong quá trình lưu giữ cho đến khi đưa ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, phương tiện vận tải và phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu;

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh phải đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, phương tiện vận tải được thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ khi hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh được đăng ký thông tin xuất khẩu, xuất cảnh trên Hệ thống cho đến khi được đưa vào khu vực giám sát hải quan, đến cửa khẩu xuất và ra khỏi địa bàn hoạt động hải quan.

4. Đối với Chi cục Hải quan quản lý cảng nội địa (ICD), kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, kho CFS, bưu điện quốc tế:

a) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục trong việc thực hiện tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin hàng hóa (thông tin trên Hệ thống đối với tờ khai vận chuyển chịu sự giám sát hải quan); kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa từ khi hàng hóa được vận chuyển từ địa bàn khu vực cửa khẩu đến địa bàn giám sát của Chi cục Hải quan quản lý cảng nội địa (ICD), kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, kho CFS, bưu điện quốc tế đồng thời đảm bảo kiểm soát được hàng hóa, phương tiện vận tải từ khi hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào địa bàn giám sát của ICD, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, kho CFS, bưu điện quốc tế trong quá trình lưu giữ đến khi ra khỏi ICD, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, kho CFS, bưu điện quốc tế phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo kiểm soát được hàng hóa thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ khi hàng hóa xuất khẩu được đăng ký thông tin xuất khẩu trên Hệ thống cho đến khi được đưa vào địa bàn hoạt động hải quan tại ICD, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài, kho CFS, bưu điện quốc tế và ra đến cửa khu xuất.

5. Đối với Chi cục Hải quan khác:

a) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức hải quan thuộc Chi cục từ khi hàng hóa được đăng ký tờ khai nhập khẩu trên Hệ thống cho đến khi tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu được thông quan. Trường hợp hàng hóa được vận chuyển từ địa bàn khu vực cửa khu đến địa bàn giám sát của Chi cục Hải quan để thực hiện việc kiểm tra hàng hóa thì Chi cục Hải quan phải thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ khi xuất phát từ cửa khẩu về đến địa bàn giám sát của Chi cục Hải quan, trong quá trình lưu giữ đến khi ra khỏi địa bàn giám sát của Chi cục Hải quan; đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo được thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ khi hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai xuất khẩu trên Hệ thống cho đến khi được đưa vào khu vực giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

Điều 6. Kiểm tra, kiểm soát trực tuyến (online)

1. Căn cứ các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trong phạm vi, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan đã được khai báo trên các Hệ thống thông tin của ngành hải quan, Hệ thống camera giám sát, định vị GPS, hình ảnh máy soi container, máy soi hành lý, thông tin từ đường dây nóng của cơ quan hải quan và tình hình thực tế (khối lượng công việc, nhân lực, đặc thù địa bàn, hàng hóa, ...), Chi cục trưởng Chi cục Hải quan hoặc người được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phân công thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngay tại thời điểm phát sinh các thông tin nêu trên theo nguyên tắc xác định đối tượng trọng tâm, trọng điểm hoặc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động thuộc phạm vi, địa bàn quản lý của Chi cục.

Trường hợp không th thực hiện ngay do phát sinh ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ, ngày lễ thì phải thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ chậm nhất trong ngày làm việc kế tiếp ngày phát sinh.

2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát nội bộ

a) Đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm cả tiếp nhận và xử lý thông tin e-manifest trước 24 giờ):

a.1) Kiểm tra việc thực hiện thủ tục đã theo đúng các quy định, quy trình, bao gồm:

a.1.1) Thời hạn thực hiện thủ tục của công chức hải quan;

a.1.2) Thời hạn cung cấp thông tin e-manifest theo quy định của pháp luật (trước khi phương tiện vận tải cập cảng).

a.2) Kiểm tra việc phân tích, xử lý thông tin manifest của cán bộ, công chức hải quan (đảm bảo thông tin do hãng vận chuyển cung cấp đầy đủ, chi tiết và xác định được hàng hóa trọng điểm cần tập trung kiểm tra, kiểm soát);

a.3) Kiểm tra việc xác định danh sách container để soi chiếu trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cửa khẩu phù hợp với các tiêu chí thiết lập;

a.4) Kiểm tra việc thực hiện soi chiếu và ghi nhận kết quả kiểm tra, việc sử dụng kết quả cho các khâu nghiệp vụ tiếp theo.

b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

b.1) Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định, quy trình, bao gồm:

b.1.1) Thời hạn thực hiện thủ tục hải quan: kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan;

b.1.2) Việc yêu cầu doanh nghiệp bổ sung chứng từ: các trường hợp yêu cu doanh nghiệp bổ sung các chứng từ ngoài quy định, việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình chứng từ giấy trong khi doanh nghiệp đã nộp hồ sơ điện tử, ...

b.1.3) Việc chuyển luồng, dừng đưa hàng qua KVGS: lí do, kết quả kiểm tra sau khi thực hiện việc chuyn luồng, dừng đưa hàng qua KVGS được cập nhật trên Hệ thống;

b.1.4) Tỷ lệ phân luồng hàng hóa: thay đổi bất thường, kết quả phát hiện vi phạm qua kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí phân luồng cấp Chi cục, việc thiết lập tiêu chí quản lý rủi ro của công chức;

b.1.5) Kiểm tra việc thực hiện chính sách quản lý hàng hóa: việc thực hiện thống nhất trong phạm vi Chi cục, đối với những mặt hàng trọng điểm về chính sách cần kiểm tra việc khai báo giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành của người khai hải quan và việc kiểm tra của công chức hải quan, việc đưa hàng về bảo quản, kiểm tra việc bảo quản hàng hóa.

b.1.6) Kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua kiểm tra hình ảnh máy soi container, máy soi hành lý: kiểm tra lại kết quả phân tích hình ảnh của công chức soi chiếu đã chính xác hay chưa,...

b.1.7) Kiểm tra trị giá hải quan: Kiểm tra để phát hiện trường hợp mặt hàng có giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan nhưng chưa thực hiện việc đánh dấu nghi vấn, tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan, xác định trị giá hải quan theo quy định;

b.1.8) Kiểm tra, xác định tên hàng, mã số, mức thuế hàng hóa: Kiểm tra để phát hiện một mặt hàng khai báo nhiều mã HS khác nhau tại đơn vị hoặc giữa đơn vị với các Chi cục Hải quan khác; một mặt hàng có kết quả phân tích phân loại khác nhau giữa các Chi cục Kim định hải quan;

b.1.9) Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa: Việc chấp nhận hoặc bác bỏ nội dung khai báo xuất xứ hàng hóa của doanh nghiệp có phù hp với các thông tin trên tờ khai hải quan, quy định tại các Hiệp định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

b.1.10) Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Thực hiện miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế (Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan,...);

- Thực hiện nghĩa vụ thuế theo thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

- Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế, thu hồi n thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, ...

b.1.11) Hàng hóa tạm nhập - tái xuất: kiểm soát được lượng tờ khai phát sinh, việc thực hiện chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa, lượng hàng, tờ khai quá hạn nhưng chưa tái xuất, theo dõi hàng hóa đã làm thủ tục hải quan đang vận chuyển đến cửa khẩu xuất, các biện pháp đã thực hiện trong công tác phối hợp truy tìm hàng hóa, ...

b.2) Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (vận chuyển độc lập):

b.2.1) Việc công chức hải quan thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế nội bộ (đã thực hiện nghiệp vụ BOA/BIA trên Hệ thống; việc sửa, hủy tờ khai, lí do sửa, hủy tờ khai; ...);

b.2.2) Giám sát hàng hóa vận chuyển độc lập: việc theo dõi hàng hóa vận chuyển, rà soát các tờ khai, lô hàng quá hạn vận chuyển nhưng chưa đến địa điểm đích,...

b.3) Giám sát hải quan:

b.3.1) Kiểm tra xác định hàng hóa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan (đã có xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống) đã đáp ứng các điều kiện để hàng qua khu vực giám sát;

Trường hợp nối mạng trao đổi thông tin hàng đưa ra, đưa vào, lưu giữ trong khu vực giám sát với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thì kiểm tra, đối chiếu giữa lượng hàng đã đưa ra trên hệ thống của cảng với danh sách hàng đủ điều kiện đưa qua khu vực giám sát trên hệ thống của cơ quan hải quan (theo từng trạng thái tờ khai hải quan: thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, đưa hàng về địa điểm kiểm tra; phê duyệt tờ khai vận chuyển độc lập; hàng buộc tái xuất, tạm giữ phục vụ công tác điều tra...).

b.3.2) Theo dõi lượng hàng hóa đưa ra, đưa vào, lưu giữ theo thời gian thực, lượng hàng tồn quá thi hạn quy định chưa làm thủ tục hải quan hoặc thuộc diện hàng hóa tồn đọng chưa xử lý;

b.3.3) Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Hệ thống camera giám sát.

Việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các nội dung nêu tại khoản 2 Điều này phải đảm bảo từng nội dung được thực hiện đúng quy trình và các quy định (ví dụ như thủ tục tàu, thủ tục đăng ký tờ khai, phân luồng, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra xác định trị giá hải quan, kiểm tra xác định tên hàng, mã số, mức thuế, quyết định thông quan/giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, đưa hàng qua khu vực giám sát...) nhưng cũng cần phải được kiểm tra gắn kết giữa các quy trình để đảm bảo một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cần được kiểm soát từ khi phát sinh thủ tục hải quan đến khi thực tế xuất khẩu, nhập khẩu (ví dụ đối với hàng hóa nhập khẩu phải kết nối được thông tin phương tiện vận tải chuyển chở hàng hóa với thông tin manifest, thông tin đăng ký tờ khai, thông tin qua khu vực giám sát; đối với hàng hóa xuất khẩu phải kết nối được thông tin từ khi hàng hóa được đăng ký tờ khai đến khi hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan và xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh).

3. Xử lý kết quả kiểm tra

a) Trường hợp thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải được công chức thực hiện đúng quy trình, quy định thì tổng hợp để đưa vào báo cáo hàng ngày;

b) Trường hợp phát hiện công chức hải quan thực hiện th tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải không đúng quy trình thì yêu cầu dừng việc xử lý trên Hệ thống và chỉ đạo công chức thực hiện đúng quy trình, đồng thời yêu cầu công chức giải trình, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm;

c) Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm (thông tin khai báo trên tờ khai hải quan không khớp với các thông tin có sẵn trên Hệ thống của cơ quan hải quan - ví dụ tên hàng trên tờ khai không phù hợp với thông tin khai báo trên e-manifest, mã HS không đúng với mô tả hàng hóa,...) hoặc dấu hiệu bất thường khi công chức đang xử lý tờ khai thì yêu cầu dừng việc xử lý tờ khai trên Hệ thống đồng thời yêu cầu báo cáo làm rõ. Trường hợp nội dung báo cáo hoặc các thông tin trên Hệ thống chưa đủ chứng minh dấu hiệu vi phạm hoặc dấu hiệu bất thường thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan hoặc người được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phân công kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện cùng kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan hoặc cùng kiểm tra thực tế hàng hóa (trong trường hợp chưa thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra hàng hóa) hoặc thực hiện kiểm tra lại hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra lại hàng hóa (trong trường hợp đã thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa).

d) Trường hợp hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan có dấu hiệu vi phạm (như vi phạm về tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, ...) mà công chức hải quan không phát hiện hoặc có biện pháp xử lý kịp thời thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan hoặc người được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phân công kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải thông báo ngay cho Đội kiểm soát hải quan để truy tìm, xử lý; đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức.

Điều 7. Kiểm tra, kiểm soát thông qua theo dõi, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin theo thời kỳ

Chi cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế và các số liệu thống kê, báo cáo về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan (ví dụ như xác định trị giá hải quan, mã số hàng hóa, quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất; hàng quà biếu, quà tặng; phương tiện vận tải đường bộ; hàng hóa kinh doanh TNTX, tình hình xử lý vi phạm, các chuyên án do đội kiểm soát hải quan thực hiện, kết quả kiểm tra sau thông quan, kết quả thanh tra, kiểm tra, ...) để nhận định được những phát sinh, thay đổi bất thường tại Chi cục Hải quan, qua đó xác định nguyên nhân và có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, buôn lậu; phát hiện các biểu hiện hoặc hành vi tiêu cực hoặc việc thực hiện chưa đúng quy trình, quy chế của công chức để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 8. Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Điều 6, Điều 7 Quy chế này, trước 16 giờ hàng ngày, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ với các tiêu chí thông tin tại mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Trường hợp chưa có chức năng hỗ trợ việc ghi nhận báo cáo vào Hệ thống, đơn vị được chỉ định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ lập báo cáo hàng ngày dưới dạng văn bản theo các tiêu chí do cấp Chi cục cập nhật tại mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, đồng thời gửi về đầu mối tại Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan (thông qua bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan).

Mục 2. QUY CHẾ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CẤP CỤC HẢI QUAN

Điều 9. Kiểm tra, kiểm soát thông qua theo dõi, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin theo thời kỳ

Cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế và các số liệu thống kê báo cáo về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan của các Chi cục Hải quan để phân tích, so sánh, đánh giá, nhận định những phát sinh, thay đi bất thường trong địa bàn Cục Hải quan hoặc tại 01 Chi cục Hải quan cụ th, qua đó xác định nguyên nhân và có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, buôn lậu; phát hiện các biu hiện hoặc hành vi tiêu cực hoặc việc thực hiện chưa đúng quy trình, quy chế của công chức để có biện pháp xử lý kịp thời và tham mưu, đ xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật có liên quan.

Điều 10. Kiểm tra, kiểm soát trực tuyến (online)

1. Căn cứ trên cơ sở xác định trọng tâm, trọng điểm, công chức hải quan được Cục trưởng Cục Hải quan phân công thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tờ khai hải quan có liên quan.

2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện như hướng dẫn tại Điều 6 Quy chế này. Ngoài ra, cần kiểm tra, kiểm soát bổ sung những nội dung sau:

a) Quản lý rủi ro

a.1) Kiểm soát việc cập nhật thông tin quản lý rủi ro, thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan và thông tin vi phạm tại các Hệ thống quản lý rủi ro, Hệ thống thông tin vi phạm, Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

a.2) Kiểm soát việc áp dụng, thiết lập và cập nhật tiêu chí; tình hình phân luồng; chuyn luồng; dừng hàng qua khu vực giám sát và tỷ lệ phát hiện vi phạm;

a.3) Kiểm soát việc cập nhật, xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa, hành khách, phương tiện vận tải XNC tại cấu phần Quản lý rủi ro trên Hệ thống e-Manifest và trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để xác định đối tượng trọng điểm và hàng hóa nhập khẩu cần soi chiếu trong quá trình xếp, dỡ, lưu giữ tại cửa khẩu;

a.4) Kiểm soát việc sửa đổi, bổ sung nội dung của hồ sơ vi phạm trên Hệ thống thông tin vi phạm.

b) Công tác kim định hải quan

b.1) Kiểm tra, tổng hợp, cập nhật thông tin liên quan đến kiểm định hải quan và phân tích để phục vụ các yêu cầu quản lý hải quan (từ lấy mẫu, giao nhận mẫu đến ra thông báo kết quả phân tích và xử lý vướng mắc, kiểm tra chuyên ngành...) theo dõi tiến độ và đôn đốc các đơn vị trong việc xử lý và cập nhật thông tin lên Hệ thống;

b.2) Kiểm tra để phát hiện một mặt hàng có kết quả phân tích phân loại khác nhau giữa các Chi cục Kim định hải quan.

c) Công tác điều tra chống buôn lậu

c.1) Kiểm tra, tổng hợp thông tin vụ việc, báo cáo bắt giữ; theo dõi tiến độ xử lý vụ việc vi phạm và đôn đốc các đơn vị trong việc xử lý, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý vi phạm;

c.2) Kiểm tra để phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu hình sự nhưng không điều tra, khởi tố, không chuyn cơ quan điều tra mà chỉ xử lý hành chính.

3. Xử lý kết quả kiểm tra

a) Trường hợp thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải và các quy định về quản lý rủi ro được công chức tại Chi cục Hải quan thực hiện đúng quy trình, quy định thì tng hp để đưa vào báo cáo hàng ngày;

b) Trường hợp phát hiện công chức hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải không đúng quy định của pháp luật thì yêu cầu Chi cục Hải quan dừng việc xử lý trên Hệ thống và chỉ đạo công chức thực hiện đúng quy định, đồng thời yêu cầu công chức giải trình, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

c) Trường hợp phát hiện công chức hải quan có dấu hiệu vi phạm thì yêu cầu Chi cục Hải quan dừng việc xử lý tờ khai trên Hệ thống đồng thời yêu cầu công chức đang xử lý tờ khai, lô hàng báo cáo làm rõ. Trên cơ sở nội dung vụ việc, Cục trưởng Cục Hải quan hoặc người được Cục trưởng Cục Hải quan phân công kiểm tra, kiểm soát nội bộ chỉ đạo thực hiện tiếp các thủ tục hải quan hoặc thực hiện cùng kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan hoặc cùng kiểm tra thực tế hàng hóa (trong trường hợp chưa thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra hàng hóa) hoặc thực hiện kiểm tra lại hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra lại hàng hóa (trong trường hợp đã thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa);

d) Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường của công chức hoặc xu hướng thay đi bt thường trong việc thực hiện thủ tục hải quan đi với hàng hóa, phương tiện vận tải (sự tăng giảm đột biến về lượng hàng hóa, số lượng tờ khai hải quan, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại đơn vị...) thì có văn bản cảnh báo Chi cục Hải quan để tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát nội bộ đồng thời báo cáo Tng cục Hải quan.

e) Trường hợp hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan có dấu hiệu vi phạm (như vi phạm về tuyến đường vận chuyển, thời gian vận chuyển, ...) mà công chức hải quan không phát hiện hoặc có biện pháp xử lý kịp thời thì chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục hải quan phối hợp, thông báo ngay cho Đội kiểm soát hải quan để truy tìm, xử lý, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan của công chức.

Điều 11. Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trước 17 giờ hàng ngày, Cục trưởng Cục Hải quan lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ với các tiêu chí thông tin tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Trường hợp chưa có chức năng hỗ trợ việc ghi nhận báo cáo vào Hệ thống, đơn vị được chỉ định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ lập báo cáo hàng ngày dưới dạng văn bản theo các tiêu chí do cấp Cục Hải quan cập nhật tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, đồng thời gửi về đầu mối tại Tổng cục Hải quan (thông qua bộ phận trực ban Tổng cục Hải quan).

Mục 3. QUY CHẾ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ CẤP TỔNG CỤC HẢI QUAN

Điều 12. Kiểm tra, kiểm soát thông qua theo dõi, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin theo thời kỳ

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ tình hình thực tế và các số liệu thống kê báo cáo về các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan của các Chi cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong phạm vi toàn quốc để phân tích, so sánh, đánh giá, nhận định những phát sinh, thay đi bất thường trong địa bàn Cục Hải quan hoặc tại 01 Chi cục Hải quan cụ thể, qua đó xác định nguyên nhân và có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, buôn lậu; phát hiện các biu hiện hoặc hành vi tiêu cực hoặc việc thực hiện chưa đúng quy trình, quy chế của công chức để có biện pháp xử lý kịp thời và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật có liên quan.

Điều 13. Kiểm tra, kiểm soát trực tuyến (online)

1. Thông qua việc theo dõi, giám sát và phân tích dữ liệu trên các Hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan, Hệ thống camera giám sát, định vị GPS, hình ảnh máy soi container, máy soi hành lý và thông tin từ đường dây nóng của cơ quan hải quan do Phòng Giám sát hải quan trực tuyến - Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp và căn cứ trên cơ sở xác định trọng tâm, trọng điểm, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tờ khai hải quan có liên quan đến tiêu chí xác định trọng tâm, trọng điểm.

2. Nội dung kiểm tra, kiểm soát nội bộ được lựa chọn trọng tâm, trọng điểm thực hiện như đối với việc thực hiện tại Điều 6 và Điều 10 Quy chế này.

3. Xử lý kết quả kiểm tra:

a) Trường hợp thông tin về hàng hóa, phương tiện vận chuyển, tờ khai hải quan theo các tiêu chí trọng tâm, trọng điểm được công chức tại Chi cục Hải quan thực hiện đúng quy trình, quy định thì tổng hợp để đưa vào báo cáo hàng ngày;

b) Trường hợp phát hiện công chức hải quan không thực hiện đúng quy trình thì yêu cầu Chi cục Hải quan dừng việc xử lý tờ khai trên Hệ thống đồng thời yêu cầu giải trình. Căn cứ nội dung công chức giải trình, đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan được phân công kiểm tra, kiểm soát nội bộ chỉ đạo thực hiện tiếp các thủ tục hải quan hoặc cử cán bộ thực hiện cùng kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan hoặc cùng kiểm tra thực tế hàng hóa (trong trường hợp chưa thực hiện kiểm tra hồ hoặc kiểm tra hàng hóa) hoặc thực hiện kiểm tra lại hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra lại hàng hóa (trong trường hợp đã thực hiện kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa) đối với những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm;

c) Trường hp phát hiện dấu hiệu bất thường của công chức hoặc xu hướng thay đi bất thường trong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải (sự tăng giảm đột biến về lượng hàng hóa, số lượng tờ khai hải quan, số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại đơn vị...) thì có văn bản cảnh báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có liên quan để tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát nội bộ đồng thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục. Trường hợp cần thiết thì báo cáo LĐTC thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra, xác định các dấu hiệu nêu trên làm căn cứ để có biện pháp xử lý cụ thể.

Điều 14. Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trước 09 giờ sáng của ngày làm việc kế tiếp sau ngày cấp Cục Hải quan báo cáo, đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ với các tiêu chí thông tin tại mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Trường hợp chưa có chức năng hỗ trợ việc ghi nhận báo cáo vào Hệ thống, đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan được chỉ định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nội bộ lập báo cáo hàng ngày dưới dạng văn bản theo các tiêu chí do cấp Tổng cục Hải quan cập nhật tại mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này gửi về Phòng Giám sát hải quan trực tuyến, bộ phận trực ban để tng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

 


Mẫu số 01

CỤC HẢI QUAN…
CHI CỤC HẢI QUAN…..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ CẤP CHI CỤC HẢI QUAN
Ngày .../.../201...

A. S LIỆU TNG HỢP

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

1. S LIỆU V HÀNG HÓA NHẬP KHU

1.1 Tổng lượng hàng hóa đưa vào bãi, cng, cửa khẩu theo manifest và thông tin hạ bãi của cảng

Số lượng hàng khai báo trên manifest dự kiến

S ợng hàng đã thực tế hạ bãi, cảng, cửa khẩu

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

1.2 S lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cng, cửa khẩu

HÀNG CONTAINER

Thông quan

Giải phóng hàng

Đưa hàng về bo qun

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tkhai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (Tờ khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyn đến

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Số liệu tại các cột là số liệu tng của Chi cục phát sinh trong ngày.

Với số liệu tại cột (13) và (24) Chi cục tng hợp số liệu theo từng Mã Chi cục Hải quan chuyển hàng đến để kiểm tra hoặc vận chuyển độc lập đến.

1.3 Số lượng hàng rời đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu

HÀNG RỜI

Thông quan

Gii phóng hàng

Đưa hàng về bảo quản

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tờ khai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (T khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyển đến

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. S LIỆU V HÀNG HÓA XUT KHU

2.1 Lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu theo tờ khai xuất

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyển độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyn đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lượng hàng hóa thực tế được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S liệu về xác minh/từ chối C/O

STT

S Tờ khai

S tham chiếu C/O

Tình trạng C/O

Lý do từ chối/ xác minh

Kết quả xử lý/xác minh

Từ chối

Xác minh

Chp nhận C/O

Từ chi C/O

Lý do chp nhận lại/t chối C/O

 

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

1

………………

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Cột (73) ghi chi tiết từng số t khai.

4. Số liệu về dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

STT

S tờ khai

Kết quả phân luồng ban đu

Mức độ kim tra khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Xanh->Dừng

Vàng->Dừng

Đ->Dừng

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Không

Có

Không

Không

 

(81)

(82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

1. Số liệu về trị giá khai báo so với Danh mục quản lý rủi ro về trị giá (DMQLRR) trong thông quan

STT

Mặt hàng có trị giá thấp hơn Danh mục QLRR

Số tờ khai hải quan

S thứ tự dòng hàng trên t khai

Tên hàng

Mã số HS

Trị giá khai báo trên tờ khai hi quan

Trị giá theo Danh mục QLRR

Kết quả xử lý

Chp nhận ngay khi

Lý do

Chấp nhận sau khi

Lý do

Không chp nhận sau

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số liệu về mặt hàng phân loại vào các mã s khác nhau

STT

Tên hàng

Mã số HS

Các t khai liên quan tại Chi cục

Kết quả xử lý

 

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

3. S tiền thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đối tượng

STT

S tin thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đi tượng

Miễn thuế

Giảm thuế

Hoàn thuế

Xóa nợ thuế

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VI PHẠM

STT

VI PHẠM TRONG THÔNG QUAN

VI PHẠM SAU THÔNG QUAN

VI PHẠM PHÁT HIỆN THEO CHUYÊN Đ CA ĐỘI KIM SOÁT

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Kiểm tra việc đưa hàng về bảo quản

Khác

Dừng đưa hàng qua KVGS

Kết quả KTSTQ

 

 

Máy soi

Thủ công

 

 

Tại trụ sở HQ

Ti trụ s DN

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SỐ LIỆU KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ TẠI CHI CỤC

1. S liệu chung

STT

Tờ khai/Vụ việc kim tra, kiểm soát nội b

Kết qu kiểm tra, kiểm soát ni bộ

Không vi phm

Có vi phạm

 

Mô tả v vic

Bin pháp áp dụng đ kim tra

Kết quả xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

Cột (1): Nếu là t khai thì ghi số tờ khai, nếu là vụ việc thì ghi tên chung ca vụ việc

II. Đánh giá việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ

……………….

(Căn cứ kết quả xử lý đối với các trường hợp phát sinh vấn đề và các số liệu thống kê báo cáo, đơn vị tổng hợp, đánh giá, đưa ra những khả năng đối với các vi phạm đ đề xuất những phương thức qun lý tương ứng hoặc đề xuất sửa đi quy định pháp luật hiện tại để phù hợp với thay đi trong thời gian tới đối với những nhóm mặt hàng trọng điểm).

 

Mẫu số 02

CỤC HẢI QUAN…..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ CẤP CỤC HẢI QUAN
Ngày .../.../201...

A. S LIỆU TNG HỢP

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

1. S LIỆU V HÀNG HÓA NHẬP KHU

1.1 Tổng lượng hàng hóa đưa vào bãi, cng, cửa khẩu theo manifest và thông tin hạ bãi của cảng

Mã Cục HQ

Số lượng hàng khai báo trên manifest dự kiến

S ợng hàng đã thực tế hạ bãi, cảng, cửa khẩu

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

(1)

(2)

(3)

(4)

Chi cục 1

 

 

 

 

Chi cục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

- Cột “Mã Chi cục”: liệt kê đầy đủ từng Chi cục trực thuộc Cục.

- Dòng “Tổng số”: cộng dồn số liệu của tất cả các Chi cục trực thuộc Cục

1.2 S lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cng, cửa khẩu

Mã Chi cục

HÀNG CONTAINER

Thông quan

Giải phóng hàng

Đưa hàng về bo qun

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tkhai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (Tờ khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyn đến

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Chi cục 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Số liệu tại các cột là số liệu tng của Chi cục phát sinh trong ngày.

Với số liệu tại cột (13) và (24) Chi cục tng hợp số liệu theo từng Mã Chi cục Hải quan chuyển hàng đến để kiểm tra hoặc vận chuyển độc lập đến.

1.3 Số lượng hàng rời đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu

Mã Chi cục

HÀNG RỜI

Thông quan

Gii phóng hàng

Đưa hàng về bảo quản

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tờ khai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (T khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyển đến

 

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Cục HQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu theo tờ khai xuất

Mã Chi cục

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

Chi cục 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lượng hàng hóa thực tế được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh

Mã Chi cục

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

Chi cục 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S liệu về xác minh/từ chối C/O

STT

Mã Chi cục

S Tờ khai

S tham chiếu C/O

Tình trng C/O

Lý do từ chối/ xác minh

Kết quả xử lý/xác minh

Từ chối

Xác minh

Chp nhận C/O

Từ chi C/O

Lý do chp nhận lại/t chối C/O

 

 

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

1

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Cột (73) ghi chi tiết từng số tờ khai.

4. Số liệu về dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

STT

Mã Chi cục

S tờ khai

Kết quả phân luồng ban đu

Mức độ kim tra khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Xanh->Dừng

Vàng->Dừng

Đỏ->Dừng

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Có

Không

Không

Không

 

 

(81)

(82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

1. Số liệu về trị giá khai báo so với Danh mục quản lý rủi ro về trị giá (DMQLRR) trong thông quan

STT

Mặt hàng có trị giá thấp hơn Danh mục QLRR

Mã Chi cục

Số tờ khai hải quan

S thứ tự dòng hàng trên t khai

Tên hàng

Mã số HS

Trị giá khai báo trên tờ khai hi quan

Trị giá theo Danh mục QLRR

Kết quả xử lý

Chp nhận ngay khi khai báo

Lý do

Chấp nhận sau khi tham vấn

Lý do

Không chp nhận sau tham vấn

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số liệu về mặt hàng phân loại vào các mã số khác nhau

STT

Tên hàng

Mã số HS

Các t khai liên quan tại Cục

Kết quả xử lý

 

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

3. S tiền thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đối tượng

STT

S tin thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đi tượng

Miễn thuế

Giảm thuế

Hoàn thuế

Xóa nợ thuế

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các trường hợp phát sinh tại tất c các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hi quan

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VI PHẠM

STT

VI PHẠM TRONG THÔNG QUAN

VI PHẠM SAU THÔNG QUAN

VI PHẠM PHÁT HIỆN THEO CHUYÊN Đ CA ĐỘI KIM SOÁT

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Kiểm tra việc đưa hàng về bảo quản

Khác

Dừng đưa hàng qua KVGS

Kết quả KTSTQ

 

 

Máy soi

Thủ công

 

 

Tại trụ sở HQ

Ti trụ s DN

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các trường hợp phát sinh tại tất c các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hi quan

B. SỐ LIỆU KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ TẠI CỤC

1. S liệu chung

STT

Mã Chi cục

T khai/Vụ việc kiểm tra, kiểm soát ni b

Kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Không vi phm

Có vi phạm

 

Mô tả v vic

Bin pháp áp dụng đ kim tra

Kết quả xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi cc 1

 

 

 

 

 

2

Chi cc 2

 

 

 

 

 

3

Chi cc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

Cột (1): Nếu là tờ khai thì ghi số tờ khai, nếu là vụ việc thì ghi n chung ca v việc

II. Đánh giá việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ

……………….

(Căn cứ kết quả xử lý đối với các trường hợp phát sinh vấn đề và các số liệu thống kê báo cáo, đơn vị tổng hợp, đánh giá, đưa ra những khả năng đối với các vi phạm đ đề xuất những phương thức qun lý tương ứng hoặc đề xuất sửa đi quy định pháp luật hiện tại để phù hợp với thay đi trong thời gian tới đối với những nhóm mặt hàng trọng điểm).

 

Mẫu số 03

TỔNG CỤC HẢI QUAN…..
ĐƠN VỊ NGHIỆP VỤ….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ CẤP TỔNG CỤC HẢI QUAN
Ngày .../.../201...

A. S LIỆU TNG HỢP

I. CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ

1. S LIỆU V HÀNG HÓA NHẬP KHU

1.1 Tổng lượng hàng hóa đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu theo manifest và thông tin hạ bãi của cảng

Mã Cục HQ

Số lượng hàng khai báo trên manifest dự kiến

S ợng hàng đã thực tế hạ bãi, cảng, cửa khẩu

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng container

Số lượng hàng rời (TN)

(1)

(2)

(3)

(4)

Cục HQ 1

 

 

 

 

Cục HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

- Cột “Mã Chi cục”: liệt kê đầy đủ từng Chi cục trực thuộc Cục.

- Dòng “Tổng số”: cộng dồn số liệu của tất cả các Chi cục trực thuộc Cục

1.2 S lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cng, cửa khẩu

Mã Cục HQ

HÀNG CONTAINER

Thông quan

Giải phóng hàng

Đưa hàng về bo qun

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tkhai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (Tờ khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng chng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyn đến

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Cc HQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Số liệu tại các cột là số liệu tng của Chi cục phát sinh trong ngày.

Với số liệu tại cột (13) và (24) Chi cục tng hợp số liệu theo từng Mã Chi cục Hải quan chuyển hàng đến để kiểm tra hoặc vận chuyển độc lập đến.

1.3 Số lượng hàng rời đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu

Mã Cục HQ

HÀNG RỜI

Thông quan

Gii phóng hàng

Đưa hàng về bảo quản

Đưa hàng về địa điểm kiểm tra

Hàng theo quyết định sai áp của cơ quan có thẩm quyền (công an, toà án,...)

Tờ khai giấy

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa an ninh quốc phòng

Trung chuyển

Vận chuyển độc lập (T khai đưa hàng về khu, kho...)

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Địa điểm kiểm tra (theo mã Chi cục)

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

S lượng chứng từ cho phép đưa hàng ra

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã CCHQ nơi vận chuyển đến

 

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Cục HQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SỐ LIỆU VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

2.1 Lượng container hàng hóa đưa vào bãi, cảng, cửa khẩu theo tờ khai xuất

Mã Cục HQ

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

Cục HQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Lượng hàng hóa thực tế được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh

Mã Cục HQ

HÀNG CONTAINER

HÀNG RỜI

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Thông quan

Giải phóng hàng

Vận chuyn độc lập

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng container

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Số lượng hàng rời (TN)

Số lượng tkhai hải quan

Mã Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

Cục HQ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục HQ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. S liệu về xác minh/từ chối C/O

STT

Mã Cục HQ

S Tờ khai

S tham chiếu C/O

Tình trng C/O

Lý do từ chối/ xác minh

Kết quả xử lý/xác minh

Từ chối

Xác minh

Chp nhận C/O

Từ chi C/O

Lý do chp nhận lại/t chối C/O

 

 

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

1

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Cột (73) ghi chi tiết từng số tờ khai.

4. Số liệu về dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

STT

Mã Cục HQ

S tờ khai

Kết quả phân luồng ban đu

Mức độ kim tra khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Xanh->Dừng

Vàng->Dừng

Đỏ->Dừng

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Lý do dừng

Kết quả phát hiện vi phạm

Có

Không

Không

Không

 

 

(81)

(82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

1. Số liệu về trị giá khai báo so với Danh mục quản lý rủi ro về trị giá (DMQLRR) trong thông quan

STT

Mặt hàng có trị giá thấp hơn Danh mục QLRR

Mã Cục HQ

Số tờ khai hải quan

S thứ tự dòng hàng trên t khai

Tên hàng

Mã số HS

Trị giá khai báo trên tờ khai hi quan

Trị giá theo Danh mục QLRR

Kết quả xử lý

Chp nhận ngay khi khai báo

Lý do

Chấp nhận sau khi tham vấn

Lý do

Không chp nhận sau tham vấn

Lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số liệu về mặt hàng phân loại vào các mã số khác nhau

STT

Tên hàng

Mã số HS

Các t khai liên quan

Kết quả xử lý

 

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

3. S tiền thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đối tượng

STT

S tin thuế xử lý miễn/giảm/hoàn/xóa theo từng đi tượng

Miễn thuế

Giảm thuế

Hoàn thuế

Xóa nợ thuế

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

Số Tờ khai

S tiền

Đi tượng (Theo Mã doanh nghiệp)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các trường hợp phát sinh tại tất c các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hi quan

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VI PHẠM

STT

VI PHẠM TRONG THÔNG QUAN

VI PHẠM SAU THÔNG QUAN

VI PHẠM PHÁT HIỆN THEO CHUYÊN Đ CA ĐỘI KIM SOÁT

Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra thực tế hàng hóa

Kiểm tra việc đưa hàng về bảo quản

Khác

Dừng đưa hàng qua KVGS

Kết quả KTSTQ

 

 

Máy soi

Thủ công

 

 

Tại trụ sở HQ

Ti trụ s DN

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

Số t khai

Trị giá tang vật ưc tính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Liệt kê toàn bộ các trường hợp phát sinh tại tất c các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hi quan trên toàn quốc

B. SỐ LIỆU KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CỤC

I. S liệu chung

STT

Mã Chi cục

T khai/Vụ việc kiểm tra, kiểm soát ni b

Kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Không vi phm

Có vi phạm

 

Mô tả v vic

Bin pháp áp dụng đ kim tra

Kết quả xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi cc 1

 

 

 

 

 

2

Chi cc 2

 

 

 

 

 

3

Chi cc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

Cột (1): Nếu là tờ khai thì ghi số tờ khai, nếu là vụ việc thì ghi n chung ca v việc

II. Đánh giá việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát nội bộ

……………….

(Căn cứ kết quả xử lý đối với các trường hợp phát sinh vấn đề và các số liệu thống kê báo cáo, đơn vị tổng hợp, đánh giá, đưa ra những khả năng đối với các vi phạm đ đề xuất những phương thức qun lý tương ứng hoặc đề xuất sửa đi quy định pháp luật hiện tại để phù hợp với thay đi trong thời gian tới đối với những nhóm mặt hàng trọng điểm).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4398/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4398/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4398/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 4398/QĐ-TCHQ kiểm tra kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4398/QĐ-TCHQ kiểm tra kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4398/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành20/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4398/QĐ-TCHQ kiểm tra kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4398/QĐ-TCHQ kiểm tra kiểm soát nội bộ việc thực hiện thủ tục hải quan 2016

           • 20/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực