Quyết định 4398/QĐ-UBND

Quyết định 4398/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 4398/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND Nhà Bè Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4398/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 4723/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề xuất của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2521/TTr-NNPTNT-KHĐT-TC ngày 09 tháng 9 năm 2019 về việc điều chỉnh Đán nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện: Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ, giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 ca Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đán nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè, giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố:

“Điều 3. Đối với việc đầu tư danh mục các hạng mục, công trình cơ sở hạ tầng đề xuất đầu tư thuộc đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2016 - 2020:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 4.2, khoản 4, Phần III của Đề án kèm theo Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố:

“4.2. Các Sở - ngành thành viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố:

Phân công cán bộ, công chức theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Nhà Bè chuẩn bị và thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí của ngành trên địa bàn huyện.

Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và Thành phố do Sở - ngành phụ trách trên địa bàn huyện.

Đối với việc đầu tư các công trình kèm theo đề án:

+ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

+ Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

+ Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố: Đối với dự án nhóm B sử dụng nguồn ngân sách của thành phố và dự án nhóm C sử dụng nguồn ngân sách thành phố phân cấp cho huyện quản lý.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở - ngành có liên quan, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Thành viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy về CTXDNTM Thành phố;
- VP Điều phối CT XDNTM TP;
- VP
UB: PVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/H.A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4398/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4398/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(24/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4398/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4398/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND Nhà Bè Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4398/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND Nhà Bè Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4398/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành14/10/2019
       Ngày hiệu lực14/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tuần trước
       (24/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 4398/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND Nhà Bè Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 4398/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định 4723/QĐ-UBND Nhà Bè Hồ Chí Minh

          • 14/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực