Quyết định 44/2010/QĐ-UBND

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND về Quy chế cấp, sử dụng, quản lý tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2010/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TEM, NHÃN SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2003 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 324/KHCN-CN ngày 22/11/2010 về việc đề nghị ban hành các quy chế về nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và văn bản thẩm định số 1486/TP-XDVB ngày 03/11/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp, sử dụng, quản lý tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ma Thị Nguyệt

 

QUY CHẾ

CẤP, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TEM, NHÃN SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CHÈ THÁI NGUYÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng, quản lý tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1.1. Quy chế này áp dụng cho các thành viên đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” (sau đây gọi tắt là “các thành viên”).

1.2. Tem, nhãn “Chè Thái Nguyên” là tài sản tập thể của các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và được bảo hộ độc quyền theo mẫu đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều 2. Đối tượng sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

2.1. Tem, nhãn “Chè Thái Nguyên” được sử dụng cho các sản phẩm từ chè Thái Nguyên của các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”. Các sản phẩm này phải tuân thủ đúng quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến, bảo quản và bảo đảm chất lượng cho sản phẩm chè Thái Nguyên theo quy định.

2.2. Các sản phẩm dán tem, nhãn “Chè Thái Nguyên” phải được kiểm soát theo Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” và Quy chế quản lý chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên.

Điều 3. Sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

3.1. Nhãn hiệu sản phẩm “Chè Thái Nguyên” là tem hoặc nhãn sản phẩm có biểu tượng (lôgô) mang tên “Chè Thái Nguyên” được thiết kế và sử dụng trên bao bì các sản phẩm từ chè Thái Nguyên bên cạnh nhãn riêng (nếu có) của sản phẩm của các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

3.2. Việc in ấn và xuất bản tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” do Ban quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ra quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là “Ban quản lý”) thực hiện và quản lý.

Điều 4. Thủ tục cấp tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

4.1. Việc cấp tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” được tiến hành định kỳ 3 tháng 1 lần. Các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” theo định kỳ đăng ký số lượng tem, nhãn với Ban quản lý để cấp số tem, nhãn đã đăng ký.

4.2. Ban quản lý chịu trách nhiệm cấp tem, nhãn, giám sát việc sử dụng tem, nhãn và có quyền thu hồi tem, nhãn bị sử dụng sai quy định, sai mục đích.

4.3. Các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm sử dụng tem, nhãn đúng mục đích.

4.4. Tùy theo số lượng tem, nhãn sử dụng, các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có trách nhiệm đóng phí in ấn và quản lý tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”. Mức thu phí và hình thức đóng phí do Ban quản lý thống nhất với các thành viên.

Điều 5. Quản lý tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

5.1. Tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” chỉ được sử dụng cho các sản phẩm từ chè có nguồn gốc từ vùng sản xuất chè Thái Nguyên được quy hoạch và được trồng, chế biến, bảo quản theo quy trình chuẩn cho sản phẩm chè Thái Nguyên.

5.2. Các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có quyền và trách nhiệm phát hiện, tố cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” giả, không đúng mục đích, không đúng quy chế. Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên theo quy định của pháp luật.

5.3. Mọi thông tin cần thiết phải được cung cấp đầy đủ cho các thành viên đăng ký sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

Điều 6. Vi phạm sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

Các thành viên đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được coi là vi phạm Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” trong các trường hợp sau:

6.1. Sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” cho các sản phẩm không có xuất xứ từ vùng sản xuất chè Thái Nguyên đã được quy hoạch.

6.2. Sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” cho các sản phẩm không tuân thủ quy trình chuẩn về sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm “Chè Thái Nguyên”.

6.3. Chuyển nhượng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” cho các pháp nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 7. Xử lý vi phạm.

Ban quản lý có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” và có quyền xử lý các hành vi vi phạm theo các mức sau đây:

7.1. Chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng theo quy định.

7.2. Đình chỉ có thời hạn quyền sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” trong các trường hợp khác.

7.3. Chấm dứt quyền được sử dụng tem, nhãn sản phẩm “Chè Thái Nguyên” và khai trừ tư cách thành viên nếu vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

7.4. Các quyết định xử lý vi phạm phải được gửi bằng văn bản tới các thành viên vi phạm và thông báo rộng rãi cho tất cả các thành viên.

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

8.1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” quy định tại Quy chế này.

8.2. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực thi Quy chế này.

8.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ chè Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

9.1. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng, quản lý tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” có hiệu lực thi hành.

9.2. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Ma Thị Nguyệt
Ngày ban hành 06/12/2010
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Quy chế cấp sử dụng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên Thái Nguyên

  • 06/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực