Quyết định 44/2012/QĐ-UBND

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định về thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2008/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM QUY ĐỊNH VỀ THUYÊN CHUYỂN, LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 87/TTr-SGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2012; ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 105/BC-STP ngày 01 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, việc thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã được ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền với giáo viên và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu VT, TH1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2012
Ngày hiệu lực15/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành05/09/2012
       Ngày hiệu lực15/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND quy định

           • 05/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực