Quyết định 44/2012/QĐ-UBND

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng đã được thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng Tân An Long An và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1897/TTr-STC ngày 31/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND thành phố Tân An triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Tân An thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, STC.H.
QĐ-CCTC (TPTA)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

QUY ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỂ ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011-2020, và triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5; UBND tỉnh quy định cơ chế tài chính, ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An như sau:

Điều 1. Nguyên tắc ban hành cơ chế

1. Vừa đảm bảo tính cân đối chung của ngân sách tỉnh về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của cả tỉnh, vừa đảm bảo các nguồn tài chính để thành phố Tân An phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, thực sự đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế toàn tỉnh phát triển;

2. Phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn nội lực của thành phố Tân An để đảm bảo sự phát triển bền vững; phải xem nội lực là yếu tố quyết định cho sự phát triển thành phố Tân An.

Điều 2. Những quy định chung

1. Các quy định dưới đây là cơ chế tài chính để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát triển thành phố Tân An, bao gồm: Cơ chế về quản lý tài chính, ngân sách và cơ chế về huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển thành phố Tân An;

2. Ngoài cơ chế tài chính tại quy định này; thành phố Tân An thực hiện các quy định chung về quản lý tài chính, ngân sách tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành khác về tài chính, ngân sách.

Điều 3. Những quy định cụ thể

1. Các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Tân An, gồm:

a) Ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, thành phố);

b) Tài trợ của cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước;

c) Huy động từ các tổ chức kinh tế;

d) Đóng góp của nhân dân;

đ) Tín dụng đầu tư phát triển (nếu có);

e) Các nguồn khác theo quy định.

2. Cơ chế về quản lý tài chính, ngân sách

a) Ngoài việc ngân sách tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn thành phố Tân An; tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư để thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Tân An và các công trình, dự án quy định tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011-2020;

b) Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, tỉnh để lại 100% các khoản thu điều tiết giữa ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Tân An theo phân cấp để đầu tư kết cấu hạ tầng;

c) Để lại ngân sách thành phố Tân An 100% số thu tiền sử dụng đất các trường hợp UBND tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê sang giao đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức trên địa bàn thành phố Tân An.

3. Về cơ chế huy động, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển

a) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư và huy động sự tự nguyện đóng góp của xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực hiện có của xã hội cho sự phát triển chung của thành phố Tân An;

b) Chuyển mạnh đầu tư từ chiều rộng sang đầu tư theo chiều sâu; sử dụng hiệu quả quỹ đất; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn đầu tư trong nước. Khuyến khích thực hiện các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT đối với các dự án xây dựng mới, dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa…;

c) UBND thành phố Tân An chủ động gắn giữa việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với việc triển khai các dự án để tạo quỹ đất sạch; đồng thời sắp xếp lại vị trí làm việc của các trụ sở, rà soát quỹ đất công của thành phố không có nhu cầu sử dụng... để đấu giá bán tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển từ đất, tài sản công theo quy định;

d) Tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mà không phụ thuộc vào quy mô khoản viện trợ;

đ) Trong trường hợp cần thiết, UBND thành phố Tân An được vay vốn từ các nguồn tài chính của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước để đầu tư xây dựng, phát triển có sự bảo lãnh của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Ngoài những quy định của quyết định này, những nội dung khác đối với thành phố Tân An thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định về tài chính, ngân sách hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để phân cấp đầu tư giữa tỉnh và thành phố Tân An đối với các dự án đã quy định tại Quyết định 3928/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011-2020; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng để lập lộ trình đầu tư theo quy hoạch và bố trí vốn hàng năm theo lộ trình để thực hiện các dự án, công trình phân cấp cho tỉnh chịu trách nhiệm đầu tư trên địa bàn thành phố để đưa thành phố Tân An từ loại 3 lên loại 2.

b) Đối với các dự án ngân sách tỉnh đầu tư trên địa bàn thành phố Tân An thuộc các cơ quan tỉnh quản lý; hàng năm, các sở, ngành tỉnh có dự án liên quan lập nhu cầu vốn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với thành phố Tân An

a) UBND thành phố Tân An cân đối, sử dụng hợp lý vốn ngân sách cho đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm; xây dựng kế hoạch tạo vốn để lập các dự án điều tra, khảo sát và thiết kế quy hoạch và kiến trúc xây dựng; chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nhằm đạt mức tăng trưởng cao, bền vững; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ, dứt điểm;

b) Đẩy mạnh cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư; thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định để phát triển đồng bộ các loại thị trường và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư; bảo đảm sự bình đẳng và tính cạnh tranh cao trong kinh doanh;

c) Tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thành phố bằng các nguồn tài chính huy động được, đặc biệt chú trọng huy động từ sự đóng góp của nhân dân, của doanh nghiệp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước.

3. Các sở, ngành và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn và cùng phối hợp với UBND thành phố Tân An tổ chức thực hiện quy định này.

4. Thời gian thực hiện

Cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An được áp dụng từ niên độ ngân sách năm 2012. Riêng tỷ lệ điều tiết để lại 100% đối với các nguồn thu điều tiết theo phân cấp và để lại ngân sách thành phố Tân An 100% số thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức trên địa bàn thành phố Tân An được thực hiện từ năm 2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, UBND thành phố Tân An báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét xử lý điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2012
Ngày hiệu lực 20/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 10/08/2012
Ngày hiệu lực 20/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2012/QĐ-UBND năm 2012 cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng