Quyết định 44/2015/QĐ-UBND

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHI PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 201/TTr-STP ngày 10 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đốc các S: Tư pháp, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHI PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức hành nghề công chứng.

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp).

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là y ban nhân dân cấp xã).

4. Cộng tác viên dịch thuật của các tổ chức hành nghề công chứng và Phòng Tư pháp.

5. Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng, chứng thực.

Điều 3. Mức trần thù lao công chứng

1. Thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch:

STT

Nội dung công việc

Mc thu tối đa
(Đã bao gồm tiền công đánh máy và in ấn)
Đơn vị: Đồng/văn bản

1

Giấy ủy quyền; Văn bản từ chi nhận di sản

50.000

2

Nhóm hợp đồng, giao dịch về động sản;

Di chúc;

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng giao dịch;

Hp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dch

100.000

3

Nhóm hợp đồng, giao dịch về bất động sản

150.000

4

Hợp đng kinh tế thương mại, đầu tư, kinh doanh;

Thỏa thuận chia tài sản chung, nhập tài sản riêng, xác lập chế đtài sản của v, chồng

200.000

5

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Văn bản khai nhn di sản

250.000

6

Các loại hợp đồng, giao dịch khác

100.000

2. Thù lao các việc khác liên quan đến việc công chứng

STT

Nội dung công việc

Mức thu tối đa

1

Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (01 di sản)

200.000 đồng/hồ sơ

Trường hp có từ 02 di sản trở lên, thu thêm

100.000 đồng/di sản

2

Công bố di chúc

150.000 đồng/trường hp

3. Thù lao đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản:

STT

Nội dung công việc

Mc thu tối đa
Đơn vị tính: Đồng/trang

1

Đánh máy (trang A4) và in ấn

5.000

2

Sao chụp văn bản (trang A4)

500

3

Sao chụp văn bản (trang A3)

2.000

Điu 4. Mức trần chi phí chng thực

Mức trần chi phí chứng thực áp dụng tại các Phòng Tư pháp và y ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

Điều 5. Mức trần thù lao dịch thuật

1. Thù lao dịch thuật:

STT

Tiếng nước ngoài

Mức thu tối đa (Đồng/trang)
(Đã bao g
m tiền công đánh máy và in ấn)

Văn bản có mẫu

Văn bản thông thường

Văn bản chuyên ngành

I

Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

1

Anh, Pháp

45.000

60.000

80.000

2

Đức, Trung, Nga, Nhật

55.000

70.000

90.000

3

Các thứ tiếng còn li

65.000

80.000

100.000

II

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 

1

Anh, Pháp

50.000

70.000

100.000

2

Đức, Trung, Nga, Nhật

60.000

80.000

110.000

3

Các thứ tiếng, còn li

70.000

90.000

120.000

2. Đơn vị tính thu thù lao dịch thuật là trang dịch khổ A4 (210 x 297mm), bình quân mỗi trang có 30-35 dòng với mật độ từ ngữ là 350-400 từ. Riêng đối với giấy tờ, văn bản có mẫu thì có thể thực hiện theo mẫu của văn bản gốc.

3. Chi tiết các loại văn bản nêu tại khoản 1 Điều này:

a) Văn bản có mẫu là các loại chứng thư hành chính thông dụng như: chứng minh nhân dân, khai sinh, khai tử, kết hôn, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đt; giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe; bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các loại, học bạ; giy khen, bng khen; bản tuyên thệ độc thân, công hàm không cản trở v hôn nhân.

b) Văn bản thông thường là các loại giấy tờ, văn bản mà nội dung có tính chất ít phức tạp (từ ngữ trong văn bản có tính thông dụng hàng ngày); các loại chứng thư hành chính có mẫu nhưng ít thông dụng như: bảng đim các loại, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giy đăng ký kim định và các loại giấy chứng nhn có hình thức tương tự.

c) Văn bản chuyên ngành là các loại giấy tờ, văn bản mà nội dung có tính chất phức tạp (từ ngữ trong văn bản có tính chuyên ngành, kỹ thuật) như: hp đồng kinh tế, dân sự, lao động; văn bản công chứng; bản án, quyết định của tòa án; các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, công nghiệp và các loại văn bản có tính chất tương tự.

4. Trường hợp người yêu cầu dịch thuật nhận từ 02 bản dịch trở lên (không kể bản lưu) thì từ bản thứ 02 trở đi được thu thêm mỗi bản tối đa bằng 10% tiền thù lao dịch thuật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ mức trần thù lao công chứng quy định tại Quy định này, các tổ chức hành nghề công chứng xây dựng mức thu thù lao công chứng áp dụng tại đơn vị mình nhưng không vượt quá mức trn thù lao công chứng quy định tại Quy định này.

2. Các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp và y ban nhân dân cấp xã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị về nội dung thu, mức thu thù lao công chứng, chi phí chứng thực theo quy định.

3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực15/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực15/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng chi phí chứng thực Thừa Thiên Huế

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực