Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi tiết 2, 3 điểm b, khoản 1, Điều 4, Quyết định 41/2012/QĐ-UBND Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi 41/2012/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên vận động viên Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI TIẾT 2, 3 ĐIỂM B, KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO DO TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông qua Quy định về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1966/TTr-SVHTTDL ngày 01/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiết 2, 3 điểm b, khoản 1, Điều 4, Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức, cụ thể như sau:

TT

Vận động viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền công đồng/người/ngày

1

...

...

2

Đội tuyển trẻ của tỉnh

40.000

3

Đội tuyển năng khiếu của tỉnh

30.000

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Bình Phước tổ chức.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTT&DL, TC;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TTT
U, TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, các Phòng: VX
, KTTH, TTTH-CB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực04/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi 41/2012/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên vận động viên Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi 41/2012/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên vận động viên Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành25/10/2016
       Ngày hiệu lực04/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi 41/2012/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên vận động viên Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2016/QĐ-UBND sửa đổi 41/2012/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên vận động viên Bình Phước

           • 25/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực