Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM CHO CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số: 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2018 và thay thế Quyết định số: 825/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM CHO CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ), cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng:

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP, THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tổ chức thẩm định nội dung quy hoạch địa điểm nghĩa trang trong đồ án quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh; quy hoạch chi tiết nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện và cơ sở hỏa táng.

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, cải tạo, mở rộng, đóng cửa, di dời nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn tỉnh (cấp nghĩa trang được quy định tại Thông tư số: 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

4. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang vùng tỉnh, nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập Quy chế quản lý nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.

5. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang vùng tỉnh, nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện.

7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân trình Sở Tài chính thẩm định.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn.

10. Tổng hợp, tham mưu lập kế hoạch 05 năm, hàng năm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ trên địa bàn theo quy hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm theo kế hoạch để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phục vụ nhu cầu táng của người dân trên địa bàn.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải xem xét và cân đối quỹ đất để bố trí những công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo đúng quy định.

2. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo đúng quy định.

3. Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: Sở Tài chính thẩm định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng.

3. Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, thanh tra việc niêm yết công khai giá dịch vụ nghĩa trang, giá dịch vụ hỏa táng và giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân; kiểm tra, thanh tra việc thu các khoản tiền khác liên quan đến dịch vụ nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện xây dựng các nghĩa trang đảm bảo theo quy định môi trường và an toàn vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh phòng dịch trong các hoạt động mai táng và hỏa táng.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi đầu tư, giảm dần các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng từ nguồn vốn ngân sách.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng từ các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng các dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

1. Chủ trì thẩm định, phê duyệt phương án đấu nối giữa đường vào nghĩa trang, cơ sở hỏa táng với các tuyến đường tỉnh lộ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án đấu nối giữa đường vào nghĩa trang, cơ sở hỏa táng với các tuyến đường quốc lộ trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt;

2. Phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng liên quan đến quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về đối tượng được hưởng chế độ, chính sách xã hội trong việc táng theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật các chỉ tiêu về môi trường và công nghệ của các công nghệ đã áp dụng tại Việt nam. Trường hợp là công nghệ mới áp dụng lần đầu tại Việt Nam đầu tư tại tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, Ngành liên quan thẩm định.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin, các tổ chức chính trị - xã hội

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và phù hợp với phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV;

2. Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

3. Tổ chức thẩm định và phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn đối với nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

4. Phối hợp với Sở Xây dựng các đơn vị có liên quan lập giá dịch vụ nghĩa trang được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo quy định.

6. Thực hiện các thủ tục về đất đai và môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng và quản lý nghĩa trang.

7. Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và lộ trình đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và phần mộ riêng lẻ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy hoạch và phân cấp quản lý.

8. Hàng năm báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ về quy hoạch, xây dựng, quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang cho nhân dân trên địa bàn.

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân táng người chết vào các nghĩa trang; hỏa táng người chết tại các cơ sở hỏa táng đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch.

4. Kiểm tra và báo cáo kịp thời với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện việc các tổ chức, cá nhân táng người chết ngoài các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch để có biện pháp xử lý.

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị quản lý nghĩa trang

1. Thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy định tại Điều 19 Nghị định số: 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

2. Lập, phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, gửi Ủy ban nhân dân theo phân cấp để giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

3. Phối hợp với Sở Xây dựng lập giá dịch vụ nghĩa trang đối với nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm đơn vị quản lý vận hành cơ sở hỏa táng

1. Thực hiện quản lý vận hành cơ sở hỏa táng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số: 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

2. Lập giá dịch vụ hỏa táng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Báo cáo Sở Xây dựng theo quy định về quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng.

4. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Thẩm quyền quản lý và xác định đơn vị quản lý trực tiếp nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với nghĩa trang, cơ sở hỏa táng:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nghĩa trang vùng tỉnh, nghĩa trang cấp I, nghĩa trang liên huyện cơ sở hỏa táng.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp:

a) Đối với các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

- Ủy ban nhân dân tỉnh xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp I cơ sở hỏa táng;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định và giao đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cấp II, cấp III, cấp IV trên địa bàn quản lý.

b) Đối với các dự án nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý vận hành hoặc thuê quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng do mình đầu tư.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm về quy hoạch, xây dựng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại, bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

2. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến nghĩa trang, cơ sở hỏa táng thực hiện đúng Quy định này và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành25/12/2017
       Ngày hiệu lực04/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý nghĩa trang cơ sở hỏa táng Bắc Kạn

          • 25/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực