Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định s 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một s quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.

2. Quyết định s 03/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Bộ VH
, TTDL;
- Cục Ki
m tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy; TT.HĐND tnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa tỉnh Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành05/11/2019
       Ngày hiệu lực15/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa tỉnh Quảng Trị

           • 05/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực