Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bổ sung, sửa đổi mức giá đối với dịch vụ tại Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-UBND NGÀY 26/3/2019 CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỨC GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2017/QĐ-UBND NGÀY 15/6/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình s 585/TTr-STC ngày 19 tháng 8 năm 2019; Kết qu thm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật số 164/BC-STP ngày 16/8/2019 ca S Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1. Thời điểm ngưng hiệu lực Quyết định s14/2019/QĐ-UBND: từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 30/6/2020.

2. Thời điểm tiếp tục có hiệu lực của Quyết định s14/2019/QĐ-UBND từ ngày 01/7/2020.

3. Trong thời gian ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND , giá dịch vụ trông gixe tại chợ Vĩnh Yên; giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Vĩnh Yên; giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phVĩnh Yên được áp dụng theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTH
ĐND tnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT;
- CPVP;
- UBMTTQ và các
đoàn th;
- Báo VP, Đài PTTH VP;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm công báo t
nh;
- Website Chính Ph
;
- Như Điều 3;
- CV NCTH;
- Lưu: VT,
(L45b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýLê Duy Thành
       Ngày ban hành30/09/2019
       Ngày hiệu lực11/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bổ sung sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc

          • 30/09/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực