Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND phối hợp giữa Trung tâm quỹ đất Phòng Tài nguyên Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH THUẬN VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2214/TTr-STNMT ngày 11/6/2019 và Báo cáo thẩm định số 1104/BC-STP ngày 07/6/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương 28 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/8/2019 và thay thế Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- TT. HĐND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- Trung tâm CNTT và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (đ/c Dũng), KTTH;
- Lưu VT. TCDNC. VMT + VHH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ GIỮA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH THUẬN VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, CƠ QUAN TÀI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

2. Những nội dung không quy định tại quy chế này được thực hiện theo các quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý về đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; trên địa bàn tỉnh, gồm:

a) Các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức chính trị - xã hội.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận; cơ quan tài chính và cơ quan chuyên môn các cấp có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.

2. Chủ đầu tư dự án có liên quan đến đất đai.

3. Tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch.

2. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nội dung, thời hạn, phương thức thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện tuyên truyền chủ trương thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trong phạm vi dự án chấp hành chủ trương thu hồi đất. Phổ biến các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật cho người bị thu hồi đất hiểu rõ.

b) Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý thôn, khu phố, Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện việc kê khai, kiểm kê tài sản trên đất; lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc, góp ý của người bị thu hồi đất và các vấn đề liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bàn giao quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi.

d) Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất tái định cư.

đ) Bàn giao mặt bằng diện tích đất đã giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư tại dự án; phối hợp trong việc thực hiện bàn giao đất cho Chủ dự án theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

e) Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện. Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ công tác giải phóng mặt bằng hàng quý, 06 tháng, hàng năm để thông báo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Công tác quản lý, khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất

a) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thành phố đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị khác về việc đấu giá quỹ đất hiện có lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

b) Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

c) Căn cứ phương thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; để lựa chọn và ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

d) Cử đại diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố trình Ủy ban nhân dân cùng cấp kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

3. Công tác đầu tư xây dựng dự án tái định cư; tạo quỹ đất; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi quy hoạch vị trí, giới thiệu địa điểm khu tái định cư và lập phương án bố trí tái định cư, công trình phải di chuyển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hạ tầng khu tái định cư của dự án.

b) Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch chiến lược tập trung, dài hạn về tạo lập phát triển quỹ đất; quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư và dự án đầu tư khác có sử dụng đất theo chức năng nhiệm vụ được giao; làm cơ sở lập kế hoạch nhu cầu sử dụng đất hàng năm.

c) Căn cứ kế hoạch nhu cầu sử dụng đất hàng năm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để đầu tư dự án; đầu tư từng phần hạng mục từng dự án.

d) Quản lý, khai thác quỹ đất theo kế hoạch thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa giao cho chủ đầu tư.

đ) Kế hoạch về vốn tổ chức thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo và phối hợp

1. Trách nhiệm quản lý, chỉ đạo:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc quản lý, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận trong thực hiện quy trình, thủ tục và áp dụng chế độ, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý và khai thác quỹ đất; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư hoặc khu đất đấu giá; đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý và khai thác quỹ đất; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư hoặc khu đất đấu giá; đấu giá quyền sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền giao.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền và chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cơ quan đã được quy định. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 6. Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thu hồi, giao đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì cùng với các Sở, Ban, ngành có liên quan xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và giá đất tái định cư; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn, thẩm định điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất, làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

c) Chủ trì phối hợp với các ngành thẩm định cơ chế chính sách trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn việc lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giao đất, thuê đất đối với tổ chức phải di chuyển đến địa điểm mới khi bị thu hồi đất.

e) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị khác có chức năng đo đạc thực hiện tốt công tác đo đạc, xác định chủ sử dụng đất các dự án được giao, đảm bảo tính chính xác và kịp thời; trích lục các thửa đất để thực hiện việc thu hồi; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích còn lại sau khi thu hồi. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận tập trung thực hiện công tác kiểm kê, áp giá, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án được giao, đảm bảo tiến độ đề ra.

g) Phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Đối với công tác quản lý, khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất

a) Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận lập hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác khai thác quỹ đất được giao trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thống nhất phương án quản lý, khai thác quỹ đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Thẩm định hồ sơ của các khu đất đấu giá, phương án đấu giá quyền sử dụng đất; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan xác định và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán chi phí các công tác có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

e) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương phương án thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để đấu giá quyền sử dụng đất.

g) Có ý kiến về phương án, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận trình để chuyển các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm Sở Tài chính

1. Tham gia phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn đầu tư, vốn do Nhà đầu tư ứng trước tiền sử dụng đất để phân bổ vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có gắn tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết những vướng mắc, kiến nghị về thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Tham mưu bố trí vốn cho Quỹ phát triển đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hướng dẫn nộp ngân sách tiền đấu giá quyền sử dụng đất; cấp phát, thanh toán chi phí hoạt động đấu giá.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Xây dựng

1. Phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ đầu tư công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật và chủ trì giải quyết những vướng mắc về quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền.

2. Việc thẩm định, trình duyệt quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại các Điều 13, 14, 15, 16, 19, 20 của Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp, mức bồi thường của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ. Xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Thẩm định các loại vật kiến trúc không có trong Bảng giá quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng các khu tái định cư, các công trình kiến trúc hạ tầng của các dự án tạo lập, khai thác quỹ đất theo quy định hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí đầu tư công cho công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và nhu cầu xây dựng khu tái định cư theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn cho Quỹ Phát triển đất để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các dự án khu dân cư, khu đất sản xuất - kinh doanh dịch vụ để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Chủ trì lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương có liên quan về quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

4. Hướng dẫn lập các thủ tục về đầu tư, đấu thầu, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng để tạo lập, phát triển và khai thác quỹ đất.

Điều 10. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức, đơn giá đối với các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục bảng giá hoa màu, cây trồng, vật nuôi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất có tài sản gắn liền trên đất là cây trồng, vật nuôi.

2. Có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực khuyến nông, khuyến lâm, khuyến diêm cho người bị thu hồi đất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, ổn định sản xuất và đời sống.

3. Có trách nhiệm thẩm định thời gian sinh trưởng của từng loại cây trồng, vật nuôi theo tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.

4. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản là cây trồng, vật nuôi.

Điều 11. Trách nhiệm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện các chính sách về hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định những nội dung về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 12. Trách nhiệm Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn hoặc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 1, Điều 1 quy chế này.

2. Cơ quan Thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) phối hợp cung cấp thông tin theo quy định về mức thu nhập sau thuế của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh do bị thu hồi đất để làm cơ sở hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định.

3. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận và các cơ quan liên quan xác định và thu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế khác theo quy định của pháp luật.

4. Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Cung cấp thông tin về tình hình nộp tiền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.

5. Tiếp nhận thông tin thu hồi đất, giao đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để cập nhập, điều chỉnh dữ liệu trên các sổ thuế sử dụng đất.

Điều 13. Trách nhiệm Thanh tra tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành thẩm tra xác minh, kết luận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và đất đai khi được giao.

2. Kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ngành có liên quan trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi được giao.

Điều 14. Trách nhiệm Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng dẫn trình tự thủ tục đấu giá đất theo quy định.

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai.

Điều 15. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; thông tin, truyền thông tình hình thi hành pháp luật trong quá trình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện các dự án.

Điều 16. Trách nhiệm Công an tỉnh

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cưỡng chế, giải phóng mặt bằng khi có đủ căn cứ xác định quyết định cưỡng chế được ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo phân công, phân cấp.

Điều 17. Trách nhiệm Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thực hiện thanh, quyết toán: kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền duyệt và các nguồn chi phí tổ chức thực hiện dự án.

Điều 18. Trách nhiệm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện ứng vốn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận để thực hiện theo Quy chế về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất.

d) Tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án.

đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

2. Hướng dẫn lập thủ tục và tham mưu giải quyết đảm bảo kế hoạch vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo lập và phát triển quỹ đất.

3. Theo dõi, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất; đôn đốc, hướng dẫn hoàn ứng theo quy định.

Điều 19. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thường xuyên đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân được biết và thực hiện.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên chấp hành pháp luật về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; chỉ đạo các đoàn thể cấp huyện, xã cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên; tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách, quy định đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Điều 21. Trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận

1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; công tác tạo lập quản lý và khai thác quỹ đất; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư hoặc khu đất đấu giá; đấu giá quyền sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền giao.

Lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ứng vốn, điều kiện ứng vốn theo Quy chế quản lý, sử dụng và Quy trình hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Phát triển đất tỉnh trong trường hợp ứng vốn của Quỹ Phát triển đất.

2. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để:

a) Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, để cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Hội đồng thẩm định bồi thường cấp huyện họp kết luận từng trường hợp.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hoàn chỉnh phương án và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thẩm định theo thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê; tính pháp lý của đất đai, tài sản; đề xuất bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ; sự phù hợp chính sách, pháp luật của phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện.

b) Thực hiện công tác quản lý quỹ đất.

- Thực hiện tiếp nhận và tổ chức quản lý quỹ đất theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Báo cáo phương án khai thác quỹ đất được giao quản lý với cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất được giao để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện bàn giao đất cho chủ dự án theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, lập kế hoạch tạo lập phát triển quỹ đất; quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư và các dự án đầu tư khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Lập danh mục các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Việc xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào giá đất cụ thể được xác định trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất công bố theo quy định của pháp luật về đất đai của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho từng thửa đất hoặc khu đất và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định.

- Yêu cầu người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của Cục thuế tỉnh hoặc Chi cục thuế cấp huyện; phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đấu giá tổ chức bàn giao tại thực địa sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

d) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư và cùng chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện.

a) Tổ chức phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các thành phần có liên quan của cấp huyện, cấp xã, thôn, khu phố tham gia vào Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Chỉ đạo phòng và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân cấp xã xác định tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của nhà ở, công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định; xác định giá trị tài sản gắn liền với đất để tính toán bồi thường đối với những tài sản chưa có trong bảng giá của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chỉ đạo, phối hợp với các chủ đầu tư dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

d) Có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền.

đ) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đất đai và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

2. Tổ chức thẩm định, trình duyệt quy hoạch xây dựng, công bố công khai quy hoạch xây dựng đã được duyệt, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ phân công tại các Điều 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 của Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 23. Trách nhiệm của các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Hội đồng thẩm định cấp huyện họp kết luận từng trường hợp: căn cứ pháp lý xác định đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện bồi thường về đất đai, tài sản; các khoản hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi; đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp chính sách trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

b) Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

c) Phối hợp triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao mặt bằng.

d) Đôn đốc việc thực hiện các nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.

đ) Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án tái định cư, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện.

e) Hướng dẫn trình tự, thủ tục trong công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất tạo quỹ đất, xây dựng kế hoạch thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cử cán bộ, công chức phối hợp tiến hành khảo sát thực địa khi cần thiết.

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền, quyết định giao đất tái định cư, quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, đề xuất việc xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất của dự án (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

h) Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, gửi báo cáo theo định kỳ công tác giải phóng mặt bằng hàng quý, 06 tháng, hàng năm trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi và Ủy ban nhân dân tỉnh (Thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp).

i) Phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

k) Cung cấp các thông tin liên quan về thu hồi đất, giao đất cho cơ quan Thuế.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí tổ chức thực hiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự toán công trình hạ tầng phải tháo dỡ, di dời, tài sản thu hồi, nhà cửa, vật kiến trúc,... khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá tỉ lệ % chất lượng còn lại của nhà, công trình; xác định cấp nhà, công trình.

b) Cung cấp bản đồ quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tại các địa điểm có dự án đầu tư, dự án tạo quỹ đất sạch.

4. Thanh tra cấp huyện

Tổ chức xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tỉ lệ cây trồng, vật nuôi trên đất, làm căn cứ xác định giá cây trồng, vật nuôi để bồi thường, hỗ trợ.

Điều 24. Trách nhiệm Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh

1. Thực hiện tốt công tác đo đạc, xác định chủ sử dụng đất các dự án được giao, đảm bảo tính chính xác và kịp thời;

2. Thực hiện trích lục hồ sơ địa chính, thông tin địa chính các thửa đất trong khu vực thu hồi đất, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận.

3. Thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

Điều 25. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến và vận động tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Thành lập Hội đồng tư vấn để tiến hành xác định và chịu trách nhiệm về kết quả xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất; xác nhận trực tiếp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhân khẩu, tỷ lệ % đất bị thu hồi; xác nhận thời điểm xây dựng nhà và các công trình khác trên đất bị thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân.

3. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

b) Thực hiện việc kê khai đất đai, tài sản trên đất, kiểm kê tài sản trên đất, xác nhận tính hợp pháp về đất đai và tài sản trên đất của người bị thu hồi đất;

c) Thực hiện việc niêm yết công khai, giao quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

d) Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng.

đ) Thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Trách nhiệm của Ban quản lý thôn, khu phố.

a) Báo cáo Chi ủy chi bộ để chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể của thôn, khu phố trên địa bàn cùng tham gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành;

b) Thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân cấp xã phân công.

c) Chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước cho người bị thu hồi đất biết và thực hiện.

d) Chủ động phối hợp theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận vận động người bị thu hồi đất thực hiện việc kê khai, kiểm kê tài sản bị thiệt hại trên đất bị thu hồi đến từng hộ dân.

đ) Phát hiện và báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các hành vi tự ý trồng cây, xây nhà, xây dựng các công trình khác sau khi đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc sau khi đã có thông báo thu hồi đất được công bố hoặc đất đã giải phóng mặt bằng mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép để kịp thời xử lý.

5. Phối hợp với cơ quan Thuế để thu nợ thuế (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trước khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Điều 26. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư (chủ đầu tư)

1. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án; kịp thời đưa quỹ đất đã bàn giao triển khai thi công dự án.

2. Cung cấp hồ sơ thu hồi đất và xác định ranh giới thu hồi đất tại thực địa để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, tham gia thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận. Trường hợp nếu có thay đổi quy mô, diện tích, chỉ giới thu hồi đất của dự án phải kịp thời thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận biết để điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận chi trả theo tiến độ trong quy trình triển khai, thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giải quyết vướng mắc, khiếu nại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án.

Điều 27. Kinh phí chi cho tổ chức, cá nhân phối hợp trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng

Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận có trách nhiệm căn cứ công việc thực tế, chế độ chi và mức chi theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này và thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND phối hợp giữa Trung tâm quỹ đất Phòng Tài nguyên Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND phối hợp giữa Trung tâm quỹ đất Phòng Tài nguyên Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành19/08/2019
       Ngày hiệu lực29/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND phối hợp giữa Trung tâm quỹ đất Phòng Tài nguyên Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND phối hợp giữa Trung tâm quỹ đất Phòng Tài nguyên Ninh Thuận

        • 19/08/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/08/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực