Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1430/TTr-SCT ngày 05 tháng 12 năm 2019; Báo cáo thẩm định số 1064/BC-STP ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; (B/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Tin học - Công báo;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2019
Ngày hiệu lực22/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýTrần Tiến Dũng
       Ngày ban hành12/12/2019
       Ngày hiệu lực22/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (02/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Lai Châu

           • 12/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực